МВР

ОД Шумен

 

Контрол над общоопасните средства

Списък на административните услуги по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

Издаване на разрешения, удостоверения и документи за извършване на дейности с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия – само за онези дейности, които са възложени в компетентност на началниците на Районни управления .

Подновяване на издадени разрешения за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси

Издаване на дубликати от разрешения, документи и удостоверения.

Извършване на прострелване на огнестрелно оръжие и създаване на куршумотека и гилзотека;

Извършване на технически преглед и издаване на удостоверение за годност за употреба на огнестрелно оръжие

Обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелно оръжие;

Провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.

 

Компетентният орган се произнася по искането на лицето в 30-дневен срок от датата на подаване на документите във връзка с исканата дейност. Ако гражданинът отговаря на законовите изисквания получава разрешение. В противен случай получава писмен, мотивирн отказ, който може да бъде обжалван по реда на АПК пред Административен съд Шумен.

По наличие на основания по чл. 155 от ЗОБВВПИ издадените разрешения се отнемат.

Самите оръжия и боеприпаси се изземват по реда на чл. 213, чл. 213а и чл. 214 от същия закон.

Таксите се превеждат по сметка на ОДМВР – Шумен:

IBAN : BG57 UBBS 8002 3106 1018 04

BIC: UBBS BGSF

Точният им размер е посочен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

Прием на граждани от служителите по КОС при ОДМВР Шумен

Младши полицейските инспектори по КОС от РУ при ОД МВР Шумен осъществяват прием на граждани по въпроси свързани с прилагането на ЗОБВВПИ в служебните помещения на РУ , както следва:

1. РУ  Шумен , гр. Шумен ул. “Сан Стефано” № 9

- понеделник - от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:30 ч.

- сряда - от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:30 ч.

- петък - от 09:00 ч. до 12:00 ч.

2. РУ Велики Преслав, гр. Велики Преслав , ул. “Борис Спиров” № 18

- понеделник - от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:30 ч.

- сряда - от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:30 ч.

- петък - от 09:00 ч. до 12:00 ч.

3. РУ Нови пазар, гр. Нови пазар ул. “Плиска” № 1

- понеделник - от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:30 ч.

- сряда - от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:30 ч.

- петък - от 09:00 ч. до 12:00 ч.

 

4. РУ Каолиново, гр. Каолиново пл. “Украйна” № 2

- понеделник - от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:30 ч.

- сряда - от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:30 ч.

- петък - от 09:00 ч. до 12:00 ч.

 

5. Полицейският инспектор по КОС в сектор ООР и ТП при ОД на МВР Шумен осъществява прием на граждани по въпроси свързани с прилагането на ЗОБВВПИ всяка сряда за времето от 14:00 часа до 16:00 часа в служебното помещение на МПИ по КОС от РУ Шумен.

 

От 17.09.2010г. е в сила нов Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г./
Нов Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия