МВР

ОД Шумен

 

Български документи за самоличност

Актуална информация за издаване на български лични документи

Поради големия брой изтичащи български лични документи през 2020 година и очаквания увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи, с цел намаляване напрежението при административното обслужване Ви уведомяваме за следното:

Гражданите с постоянен адрес на територията на област Шумен, могат да подават заявления за издаване на български лични документи (лична карта, паспорт и свидетелство за управление на МПС) чрез обикновена услуга и в Районно управление- Велики Преслав, Районно управление- Нови пазар и Районно управление- Каолиново независимо, че адресът им не е на обслужваната от съответното районно управление територия. В районните управления могат да се подават заявления едновременно за издаване на лична карта, паспорт и свидетелство за управление на МПС (за СУМПС само в предвидените в Закона за българските лични документи и Правилника за издаване на българските лични документи случаи).

 За да може да се види натовареността, на страницата на ОДМВР- Шумен, раздел Административни услуги, подменю „Други“ ежедневно се публикува информация за приетите заявления за издаване на български лични документи на територията на областната дирекция.

 Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на:

            -лична карта и паспорт;

            -дубликат на свидетелство за управление на МПС;

            -удостоверения за събития, свързани с издаването на документи.

За лица, които са трудно подвижни или неподвижни е осъществена възможност за посещение на адрес от служители на сектор БДС за приемане на заявление за издаване на лична карта и паспорт.

 Българските лични документи (лична карта, паспорт и свидетелство за управление на МПС) могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност.

Издаване на лична карта

Издаване на паспорт

Издаване на удостоверителни документи

Издаване на документи за самоличност на чужденци с предоставена закрила

Name of administrative service and unique number of identification as per the Register of Services

Issuance of Bulgarian Identity Documents to foreign nationals granted special protection from the Republic of Bulgaria

Начини на плащане /Payment methods

 

Заявленията за издаване на лична карта и/или паспорт се подават в съответното РУ по постоянен адрес или в сектор “Български документи за самоличност “ при ОДМВР - Шумен на адрес: гр. Шумен, пл. Освобождение № 1.

Заявленията за бързо и/или експресно издаване на лична карта и/или паспорт се подават в сектор “Български документи за самоличност “ при ОДМВР - Шумен.

В районните управления на гр.Нови пазар, гр. Велики Преслав и гр.Каолиново  могат да се подават заявления за издаване на свидетелства за управление на МПС, в случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат и заплатена такса за обикновена услуга.

Заявления за издаване на удостоверения се подават в сектор “Български документи за самоличност” при ОДМВР Шумен. 

Работно време на сектор БДС: от понеделник до петък от 08.30 ч. до 17.30 ч. – непрекъснато. Телефон за информация – 054/854449  или 054/854414

Осъществена е възможност в ОДМВР и съответните РУ за извършване на заплащане на административните услуги чрез ползване на ПОС терминално устройство. 


Данни за банкова сметка на ОДМВР-Шумен:

за издаване на документи за самоличност, СУМПС, контролен талон и удостоверения:

IBAN: BG57UBBS80023106101804

BIC код на банка ОББ: UBBSBGSF