МВР

ОД Шумен

 

        Сектор БДС при ОДМВР Шумен предоставя данни от информационните фондове на МВР, свързани с издаването и ползването на български лични документи.  

        Информацията, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасящи се до трети лица се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт. В този случай, издадените удостоверения се получават лично от заявителя.

 

 

Искане за удостоверение

 

Срок за издаване на удостоверението

 

Такса за издаване на удостоверението

 

Получаване на удостоверение

 

 

 Заявление може да се подаде на гише в сектор БДС при ОДМВР-Шумен (лично или от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно). Лица, притежаващи валидно удостоверение за универсален електронен подпис, могат да подават заявление и по интернет чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР. В заявлението лицето посочва РУ, ОДМВР на територията на съответната област, където да получи издаденото удостоверение.

  При подаване на писменото искане, заявителят удостоверява своята самоличност и прилага документ за платена държавна такса по раздел VІІ от Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

 

  Данните се предоставят в писмен вид (удостоверение), в срок до 14 дни след регистриране на писменото заявление.

 

  Поименният документ за платена държавна такса е на обща стойност 7 лв. (2 лв. за регистриране на искането за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).

 

  Таксата се заплаща по банковата сметка на ОДМВР Шумен.

 

 

  Данните съдържащи се в удостоверението са съобразени с исканата информация на заявителя, свързана с документите му за самоличност.

Издадените удостоверения се получават лично от заявителя, от упълномощено от него лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, посочено от заявителя в заявлението пред длъжностното лице при подаването му

Банкова сметка

BIC: UBBS BGSF

Банка ОББ - клон Шумен

IBAN:

BG57 UBBS 8002 3106 1018 04