МВР

ОД Шумен

 

Община Смядово

Районът се обслужва от 1 ПИ и 6 МПИ, 2 служители от група “Криминална полиция” и 1 инспектор от Детска педагогическа стая.

Районът обхваща община Смядово, като включва град Смядово, селата: Янково, Кълново, Бял бряг, Ново Янково, Жълъд, Черни връх, Веселиново, Александрово, Риш и “Химически заводи” град Смядово и находящите се в района кметства, ЗК, фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Полицейски инспектор Живко Тодоров Жечев, сл. тел. 053513000.

Приема граждани в приемна в ПУ – Смядово, ул. “Ришки проход” № 16, от 14.00 ч. до 16.00 ч. вторник.

 

Първи микрорайон 

Районът обхваща град Смядово – източната част, с граници, улиците: “Христо Ботев”, пл. “Княз Борис І”, ул. “Ч. Храбър”, ул. “П. Волов”, ул. “Цар Асен", ул. “Калиакра” с прилежащата му територия и находящите се в него фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Младши полицейски инспектор гл. пол. Тодор Атанасов Иванов, сл. тел. 053513000.

Приема граждани в ПУ – Смядово, ул. “Ришки проход” № 16, понеделник от 09.00 ч. до 10.00 ч. и в четвъртък от 09.00 ч. до 10.00 ч.

- Инспектор от група “Криминална полиция” – Владимир Господинов Димитров.

- Инспектор от Детска педагогическа стая – Росица Петрова Великова – няма приемни дни и часове в Община - Смядово.

 

Втори микрорайон

Районът обхваща град Смядово - западната част, с граници, улиците: ул. “Хр. Ботев”, пл. “Княз Борис І”, ул. “Ч. Храбър”, ул. “П. Волов”, ул. “Цар Асен”, ул. “Калиакра” и “Химически заводи” град Смядово, с прилежащата му територия и находящите се в него фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Полицай Йордан Вълчев Кайряков, сл. тел. 053513000.

Приема граждани в ПУ – Смядово, ул. “Ришки проход” № 16, сряда от 09.00 ч. до 10.00 ч. и петък от 09.00 ч. до 10.00 ч.

- Инспектор от група “Криминална полиция” – Владимир Господинов Димитров.

- Инспектор от Детска педагогическа стая – Росица Петрова Великова – няма приемни дни и часове в Община - Смядово.

 

Трети микрорайон

Районът обхваща северната част на гр. Смядово с граници: ул. "Преслав", ул."З. Величков", ул."Г. С. Раковски", ул."Владайско въстание" и село Кълново, с прилежащата му територия и находящите се в него фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Полицай Дельо Делев, сл. тел. 053513000.

Приема граждани в приемни:

в с. Кълново – вторник от 09.00 ч. до 10.00 ч. в Кметството, сл. тел. 053512921.

- Служител от група “Криминална полиция” гл. пол. Мирослав Георгиев Георгиев.

- Инспектор от Детска педагогическа стая – Росица Петрова Великова – няма приемни дни и часове в Община - Смядово.

 

Четвърти микрорайон

Районът обхваща селата Янково, Бял бряг, Ново Янково, Жълъд, Черни връх, с прилежащата му територия и находящите се в него кметства, фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Младши полицейски инспектор гл. пол. Генади Димитров Германов, сл. тел. 053513000.

Приема граждани в приемни:

в с. Янково – понеделник от 10.00 ч. до 11.00 ч. в Кметството, сл. тел. 05352233.

в с. Бял бряг – вторник от 14.00 ч. до 15.00 ч. в Кметството, сл. тел. 05352262.

в с. Жълъд – сряда от 10.00 ч. до 11.00 ч. в Кметството, сл. тел. 05352270.

в с. Черни връх – сряда от 14.00 ч. до 15.00 ч. в Кметството, сл. тел. 05352370.

в с. Ново Янково – петък от 14.00 ч. до 15.00 ч. в Кметството, сл. тел. 05352389

- Служител от група “Криминална полиция” гл. пол. Мирослав Георгиев Георгиев.

- Инспектор от Детска педагогическа стая – Росица Петрова Великова – няма приемни дни и часове в Община - Смядово.

 

Пети микрорайон

Районът обхваща селата Веселиново, Александрово и Риш, с прилежащата му територия и находящите се в него кметства, фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Младши полицейски инспектор гл. пол. Марин Стоянов Маринов

Приема граждани в приемни:

в с. Веселиново – понеделник и сряда от 11.00 ч. до 12.00 ч. в Кметството – ет. 3, сл. тел. 053532319.

в с. Александрово – четвъртък от 11.00 ч. до 12.00 ч. в Кметството, сл. тел. 053532230.

в с. Риш - вторник и петък от 11.00 ч. до 12.00 ч. в Кметството, сл. тел. 053542382

- Инспектор от група “Криминална полиция” – Владимир Господинов Димитров.

- Инспектор от Детска педагогическа стая – Росица Петрова Великова – няма приемни дни и часове в Община - Смядово.