МВР

ОД Шумен

 

Група "Миграция" при ОДМВР- Шумен

Списък на административните услуги на група „Миграция” при ОДМВР Шумен:
• Приема заявления за издаване на разрешения за краткосрочно и продължително пребиваване, продължава срока на пребиваване на чужденците в Република България съгласно закона за чужденците в Р България (ЗЧРБ); издава или отказва издаването на разрешения за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване;
• приема заявления за разрешаване на постоянно и дългосрочно пребиваване съгласно ЗЧРБ;
• приема заявления по чл.12, ал.1 от ППЗЧРБ за предоставяне на право за продължително пребиваване на чужденец в Република България, с цел събиране на семейства;
.отнема правото на издадено разрешение за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване при наличие на законовите изисквания;
• приема заявления за издаване на български лични документи на чужденци и граждани на ЕС съгласно Закона за българските лични документи;
• извършва адресна регистрация на чужденци. 
• приема за заверка покани – декларации за частно и бизнес посещения на чужденци съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим;
• осъществява административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
• Налага принудителни административни мерки (ПАМ) по ЗЧРБ;
. налага административно – наказателни мерки в рамките на компетентността си;
• Издава удостоверения относно обявен адрес, разрешен срок за пребиваване, пътуване през границите на РБ, наличие на чуждо гражданство, документи за пребиваване;
• Контролира регистрацията на чужденците в обществените места за подслон;
• Обявява национални документи за пътуване и български лични документи на чужденци за невалидни при кражба, изгубване или унищожаване.

Норми: 
Закон за чужденците в Република България
Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България 
Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.
Подробна информация за необходими документи и бланки при извършваните административни услуги, както и срокове за спазването им може да бъде намерена на таблото на група „Миграция”. Бланки могат да бъдат предоставени на гишетата на група „Миграция”.
 
За контакти с група "МИГРАЦИЯ" при ОДМВР Шумен: 
Адрес: гр. Шумен, ул."Университетска" №28, ет.1, гишета № 5 и № 6
телефон: 054/854363, 054/854320
Приемен ден на началника: всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа

Банкова сметка, по която се заплащат дължимите такси по Тарифа № 4 за  таксите, които се събират в системата на МВР: 
IBAN: BG 57 UBBS  8002 31061018 04
BIC код: UBBS BGSF при банка ОББ клон Шумен
Титуляр на IBAN: Областна дирекция на МВР гр. Шумен.