МВР

ОД Шумен

 

                                       Миграция

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ НАЛИЧИЕТО НА ЧУЖДО ГРАЖДАНСТВО, ОБЯВЕН АДРЕС ЗА РАЗРЕШЕН СРОК НА ПРЕБИВАВАНЕ, ЗА ВЛИЗАНЕ, НАПУСКАНЕ ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ Р БЪЛГАРИЯ, КАКТО ЗА ДРУГИ СЪБИТИЯ И ФАКТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕБИВАВАНЕТО НА ЧУЖДЕНЦИ В Р БЪЛГАРИЯ
 
ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, БЕЗ ДА СА НАЛИЦЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ТОЗИ ЗАКОН, НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, КОИТО ИМАТ ЗАСЛУГИ КЪМ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЩЕСТВЕНАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА, В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, НАУКАТА, ТЕХНОЛОГИЯТА, КУЛТУРАТА ИЛИ СПОРТА

ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ „КАРТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА“ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАЩ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА ЕС, КОЙТО НЕ Е ГРАЖДАНИН НА ЕС И КОЙТО Е УПРАЖНИЛ ПРАВОТО СИ НА СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ

ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ „КАРТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА“ НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА ЕС, КОЙТО НЕ Е ГРАЖДАНИН НА ЕС И КОЙТО Е УПРАЖНИЛ ПРАВОТО СИ НА СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ

ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ – ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛ НА СИНЯ КАРТА НА ЕС, ИЗДАДЕНА ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕС, И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВО

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЛИ ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН СЕМЕИСТВО НА ГРАЖДАНИ НА ЕС, КОЙТО НЕ Е ГРАЖДАНИН НА ЕС

ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШАВАНЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ, НЕНАВЪРШИЛ 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, КОЙТО Е ВЛЯЗЪЛ В СТРАНАТА НА ЗАКОННО ОСНОВАНИЕ БЕЗ ПРИДРУЖИТЕЛ - РОДИТЕЛ ИЛИ ДРУГО ПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ, КОЕТО ОТГОВАРЯ ЗА НЕГО ПО СИЛАТА НА ЗАКОН ИЛИ ОБИЧАЙ, ИЛИ С ПРИДРУЖИТЕЛ, НО Е БИЛ ИЗОСТАВЕН ОТ НЕГО И НЕ Е ПОИСКАЛ ЗАКРИЛА ПО ЗАКОНА ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ, МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗРЕШЕНО ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРЕБИВАВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ

ЗАВЕРКА НА ПОКАНА - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ЕС – УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЛИ ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ – РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЧУЖДЕНЦИ - ВРЕМЕННА КАРТА НА ЧУЖДЕНЕЦ

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЧУЖДЕНЦИ - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪТУВАНЕ ЗАД ГРАНИЦА НА ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВО

РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ
ISSUANCE OF RESIDENCE PERMIT TO A FOREIGNER UNDER 18 YEARS OF AGE THAT HAS ENTERED THE COUNTRY ON LEGAL GROUNDS UNACCOMPANIED OR ACCOMPANIED BY A PARENT OR ANOTHER ADULT RESPONSIBLE FOR HIM/HER UNDER the LAW OR A CUSTOM, BEING SUBSEQUENTLY ABANDONED And Has Not REQUESTED PROTECTION UNDER THE LAW ON ASYLUM AND REFUGEES; EXTENDING THE PERIOD OF VALIDITY OF THE RESIDENCE PERMIT OF SUCH FOREIGNER ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

ADDRESS REGISTRATION OF FOREIGN CITIZENS

CERTIFICATION OF AN INVITATION - DECLARATION FOR THE ISSUANCE OF A SHORT-TERM VISA OF A FOREIGNER IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

GRANTING OF LONG-TERM RESIDENCE TO FOREIGNERS

GRANTING OF RESIDENCE RIGHT IN THE REPUBLIC OF BULGARIA WITHOUT GROUNDS UNDER THIS LAW, TO FOREIGNERS THAT HAVE RENDERED SPECIAL SERVICES TO THE REPUBLIC OF BULGARIA IN THE SOCIAL AND ECONOMIC SPHERE, OR IN THE FIELDS OF NATIONAL SECURITY, SCIENCE, TECHNOLOGY, CULTURE OR SPORT

GRANTING PERMANENT RESIDENCE TO FOREIGNERS

GRANTING PROLONGED RESIDENCE TO FOREIGNERS

ISSUANCE OF A DOCUMENT CERTIFYING THE AVAILABILITY OF: FOREIGN CITIZENSHIP; DECLARED ADDRESS FOR THE PERIOD OF PERMITTED RESIDENCE;FOR ENTRY, LEAVING OR PASSING THROUGH THE REPUBLIC OF BULGARIA, AS WELL AS FOR OTHER EVENTS AND FACTS RELATED TO THE RESIDENCE OF FOREIGNERS IN BULGARIA

ISSUANCE OF A DOCUMENT FOR RESIDENCE – RESIDENCE PERMIT OF FOREIGNERS

ISSUANCE OF A DOCUMENT FOR RESIDENCE OF THE TYPE “RESIDENCE CARD OF AN EU CITIZEN FAMILY MEMBER“ TO PROLONGED-RESIDENCE EU CITIZEN FAMILY MEMBER THAT IS NOT AN EU CITIZEN AND HAS EXERCISED HIS/HER RIGHT TO FREE MOVEMENT

ISSUANCE OF DOCUMENT FOR RESIDENCE – TEMPORARY RESIDENCE PERMIT TO AN EU BLUE-CARD HOLDER ISSUED AT ANOTHER EU MEMBER-STATE, AND TO HIS/HER FAMILY MEMBERS

ISSUANCE OF DOCUMENT OF RESIDENCE TO EU CITIZENS – CERTIFICATE OF PROLONGED OR LONG-TERM RESIDENCE

ISSUANCE OF IDENTITY DOCUMENTS TO FOREIGNERS - INTERNATIONAL TRAVEL DOCUMENT OF A STATELESS PERSON

ISSUANCE OF IDENTITY DOCUMENTS TO FOREIGNERS - TEMPORARY IDENTITY CARD OF A FOREIGNER

ISSUANCE OF PROLONGED OR LONG-TERM RESIDENCE PERMIT TO AN EU CITIZEN FAMILY MEMBER THAT IS NOT AN EU CITIZEN

RE-ACQUISITION OF LONG-TERM RESIDENCE OF FOREIGNERS
За контакти с група "МИГРАЦИЯ" при ОДМВР Шумен: 
Адрес: гр. Шумен, ул."Университетска" №28, ет.1, гишета № 5 и № 6
телефон: 054/854363, 054/854320
Приемен ден на началника: всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа

Банкова сметка, по която се заплащат дължимите такси по Тарифа № 4 за  таксите, които се събират в системата на МВР: 
IBAN: BG 57 UBBS  8002 31061018 04
BIC код: UBBS BGSF при банка ОББ клон Шумен
Титуляр на IBAN: Областна дирекция на МВР гр. Шумен.