МВР

ОД Шумен

 
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Във връзка с епидемиологичната среда и опасностите от заразяване с респираторен вирус COVID-19, РДПБЗН – Шумен въвежда следните мерки за сигурност:
Обслужването на граждани /при необходимост/ в помещения на РДПБЗН – Шумен ще се осъществява единствено във фоайето на входа на сградата, като гражданите няма да се допускат в деловодството.
Със заповед на директора на РДПБЗН - Шумен се забранява допускането на граждани, посетители и приятели в сградите и района на РДПБЗН и РСПБЗН от региона до второ нареждане.
При спешна необходимост от административна услуга е препоръчително да се използват официалните е-mail адреси: [email protected] или комуникацията да се осъществява по телефон 054 854 506.
Комуникацията със съответните РСПБЗН по места да се осъществява по възможност по телефон или следните е-mail адреси:
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен: [email protected]
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Нови пазар: [email protected]
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велики Преслав: [email protected]
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Каолиново: [email protected]

a/ Адрес на РДПБЗН-Шумен: гр. Шумен, ул. "Охрид" №15
Електронна поща: [email protected]
Телефон за връзка:
054/854-506
Работно време: от понеделник до петък от 08:30 - 17:30 ч.

б/ Харта на клиента на МВР

Харта на клиента на РДПБЗН-Шумен 

в/ Вътрешни правила за организацията на административно обслужване на гражданите и юридическите лица в МВР

г) Видове административни услуги, предоставяни от РДПБЗН/РСПБЗН

449 Издаване на сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност
Искане - РДПБЗН

987 Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност
Искане - РДПБЗН и РСПБЗН

1305 Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация
Искане - РДПБЗН и РСПБЗН

1528 Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност
Искане

988 Издаване на разрешениe за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

Заявление

1773 Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН
Искане

д/ 
Administrative services

e/ Анкетна карта

Годишен доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РДПБЗН-Шумен през 2020 г.


ж) Банкова сметка на РДПБЗН:
IBAN: BG 76 UBBS 8002 3112 501 910
BIG:
UBBS BGSF
При банка:
ОББ - Шумен
Титуляр на IBAN:
РДПБЗН-Шумен

Осигурена е възможност за извършване на картови плащания чрез ПОС терминално устройство.


з/ Правила и ред за достъп до обществена информация