МВР

ОД Шумен

 

Пътна полиция

 

Услуги по регистрация и отчет на МПС

Car registration services

За ползване на всички услуги по регистрация и отчет на пътно превозно средство собственикът или упълномощено от него лице се явява в сектор “Пътна полиция” при ОДМВР – Шумен


Услуги при придобиване на правоспособност, подмяна на свидетелство за правоуправление и по линия на отчета на водачите на МПС

Driver services

 

Други услуги

Other servicesБанкови сметки за заплащане на наложени административни наказания:

глоби по електронен фиш по чл. 189 от ЗДвП

Банкова сметка (IBAN):BG64 BNBG 9661 3100 1477 01

На името на: Фонд за безопасност на движението

Банков код (BIC) Българска народна банка: BNBGBGSD

глоби по фиш по чл. 186 от ЗДвП:

( IBAN ) : BG41 BUIB 9888 3122 9441 01

БАНКОВ КОД НА ТБ СИБАНК АД ( BIC ) : BUIBBGSF

глоби по наказателни постановления по ЗДвП:

( IBAN ) : BG41 BUIB 9888 3122 9441 01

БАНКОВ КОД НА ТБ СИБАНК АД ( BIC ) : BUIBBGSF

глоби и имуществени санкции по Кодекса на застраховането

сметка (IBAN): BG66 UNCR 7630 1009 5185 01 , код (BIC): UNCRBGSF

на банка "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" в полза на Гаранционен фонд.

глоби по ЗБЛД, ЗМВР и Закона за гражданската регистрация, такси за издаване на контролен талон и за изготвяне на писмени становища по организация на движението

банкова сметка на ОД на МВР- Шумен при ОББ, клон Шумен:

IBAN: BG57 UBBS 8002 31061018 04; BIC код: UBBS BGSF.

Такси по Тарифа № 4 за издаване на документи за самоличност и СУМПС

IBAN: BG57 UBBS 8002 3106 1018 04

BIC код на банка ОББ: UBBSBGSF;

Заплащане на административните услуги може да се извърши чрез ползване на ПОС терминално устройство.

 

За контакти със сектор „Пътна полиция” Шумен:

Адрес: гр. Шумен, ул."Университетска" №28

Приемен ден на началника: вторник и четвъртък от 14:00 до 15:00 часа

телефон; 054/854264, 054/854359, 054/854360, 054/854215