МВР

ОД Шумен

 

Банкови сметки за плащане на разноски и глоби

І. Банкова сметка за плащане на присъдени разноски в полза на ОДМВР Шумен по граждански, административни, наказателни и административно - наказателни дела:

IBAN: BG 57 UBBS 80023106101804, BIC код: UBBS BGSF

при банка ОББ, клон Шумен,

Титуляр: Областна дирекция на МВР - гр. Шумен, БУЛСТАТ BG 129009991,  адрес: гр. Шумен, ул. “Сан Стефано” № 2

 

По посочената банкова сметка в т. І на ОДМВР Шумен се плащат в срока за доброволно изпълнение глоби и/или имуществени санкции по влезли в сила наказателни постановления, издадени от органи на ОДМВР Шумен по:  Закона за МВР; Закона за българските лични документи; Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия; Наказателния кодекс; Закона за частната охранителна дейност; Закона за чужденците в Република България; Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112; Закона за здравето.

ІІ. Банкови сметки за плащане на глоби за извършени нарушения по Закона за движението по пътищата:

ІІ.1. За фиш и наказателно постановление по Закона за движението по пътищата:
IBAN: BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01
BIC код: UBBSBGSF
Средствата се превеждат на името на ГДНП
Сметката се администрира от Главна дирекция "Национална полиция" и е открита в "Обединена българска банка" АД

ІІ.2. За електронен фиш серия "К" по Закона за движението по пътищата:
IBAN: BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01
BIC код: BNBGBGSD
BIC-кодът при преводи с чуждестранна валута е BNBGBGSF
Средствата се превеждат на името на Фонд за безопасност на движението Сметката се администрира от дирекция "Планиране и управление на бюджета" - МВР и е открита в БНБ.

ІІІ. Банкова сметка за плащане на глоби и/или имуществени санкции за извършени нарушения по Кодекса за застраховането:

За наказателно постановление и електронен фиш серия "Г" по Кодекса за застраховането:
IBAN: BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40 
BIC код: UBBSBGSF
Средствата се превеждат на името на Гаранционен фонд.

Сметката е открита в "Обединена българска банка" АД.

 

ІV. Банкова сметка за плащане на глоби за извършени нарушения по Закона за закрила на детето:

За наказателно постановление по Закона за закрила на детето

IBAN: BG46 BNBG 9661 3100 1100 01

BIC код: BNBGBGSD
Банка: Българска народна банка

Получател: Национална здравноосигурителна каса