МВР

ОД Шумен

 

Община Върбица

Районът се обслужва от 1 ПИ и 4 МПИ, 2 служители от “Криминална полиция” и 1 инспектор от Детска педагогическа стая.

Районът обхваща община Върбица, като включва град Върбица и селата: Тушовица, Бяла река, Нова Бяла река, Маломир, Станянци, Божурово, Чернооково, Крайгорци, Менгишево, Кьолмен, Конево, Ловец, Иваново, Методиево, Сушина, с прилежащата му територия и находящите се в него: кметства, фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Полицейски инспектор Зюлкяр Исмаилов Исмаилов, сл. тел. 053912178.

Приема граждани в приемна в ПУ – Върбица, ул. “Хр. Ботев” № 12, понеделник от 16.30 ч. до 17.30 ч. и във вторник от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

Първи микрорайон

Районът обхваща град Върбица - включително кв. “Трошка” и курортен комплекс “Върбица”, с прилежащата му територия и находящите се в него, фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Младши полицейски инспектор гл. пол. Стефан Златков Христов

Приема граждани в приемна в ПУ – Върбица, ул. “Хр. Ботев” № 12, ежедневно от 11.00 ч. до 12.00 ч.

- Служител от група “Криминална полиция” гл. пол. Георги Димитров Каракашев.

- Инспектор от Детска педагогическа стая – Росица Петрова Великова – няма приемни дни и часове в Община - Върбица.

 

Втори микрорайон

Районът обхваща селата Тушовица, Бяла река, Нова Бяла река и Маломир, с прилежащата му територия и находящите се в него кметства, фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Младши полицейски инспектор гл. пол. Искрен Алдинов Дурлев

Приема граждани в приемни:

с. Тушовица – понеделник от 13.00 ч. до 14.00 ч. – Кметството, сл. тел. 05394286

с. Бяла река – сряда от от 13.00 ч. до 14.00 ч. – Кметството, сл. тел. 05394215

с. Нова Бяла река – четвъртък от 13.00 ч. до 14.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053912105

с. Маломир – петък от 13.00 ч. до 14.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053912143

- Служител от група “Криминална полиция” гл. пол. Тихомир Сабинов Терзиев.

- Инспектор от Детска педагогическа стая – Росица Петрова Великова – няма приемни дни и часове в Община - Върбица.

 

Трети микрорайон

Районът обхваща селата Станянци, Божурово, Чернооково, Крайгорци, Менгишево, Кьолмен и Конево, с прилежащите му територии и находящите се в него кметства, фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

Полицай Слави Иванов Славов

Приема граждани в приемни:

с. Конево – понеделник от 09.30 ч. до 10.30 ч. – Кметството, сл. тел. 05396315

с. Кьолмен – понеделник от 14.00 ч. до 15.00 ч. – Кметството, сл. тел. 05392279

с. Божурово – сряда от 10.30 ч. до 11.30 ч. – Кметството, сл. тел. 053912007

с. Станянци – сряда от 13.00 ч. до 14.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053912057

с. Крайгорци – четвъртък от 10.30 ч. до 11.30 ч. – Кметството, сл. тел. 053912009

с. Чернооково – четвъртък от 13.00 ч. до 14.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053912831

с. Менгишево – петък от 13.00 ч. до 14.00 ч. – Кметството, сл. тел. 05392215.

- Служители от група “Криминална полиция” гл. пол. Георги Димитров Калакашев – отговаря за селата Менгишево, Конево и Кьолмен; гл. пол. Тихомир Сабинов Терзиев – отговаря за селата Станянци, Божурово, Чернооково и Крайгорци

- Инспектор от Детска педагогическа стая – Росица Петрова Великова – няма приемни дни и часове в Община - Върбица.

 

Четвърти микрорайон

Районът обхваща селата Ловец, Сушина, Иваново, Методиево и обектите на язовирна стена край язовир “Тича”, с прилежащата му територия и находящите се в него кметства, фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Младши полицейски инспектор гл. пол. Алдин Варадинов Алдинов

Приема граждани в приемни:

с. Ловец – понеделник от 10.00 ч. до 11.00 ч. – Кметството, сл. тел. 05396215

с. Методиево – вторник от 10.00 ч. до 11.00 ч. – Кметството, сл. тел. 05397238

с. Сушина – сряда от 10.00 ч. до 11.00 ч. – Кметството, сл. тел. 05396415

с. Иваново – четвъртък от 10.00 ч. до 11.00 ч. – Кметството, сл. тел. 05393215

- Служители от група “Криминална полиция” - гл. пол. Георги Димитров Каракашев

- Инспектор от Детска педагогическа стая – Росица Петрова Великова – няма приемни дни и часове в Община - Върбица.