МВР

ОД Шумен

 

Нов Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

От 17.09.2010г. е в сила нов Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г./

От 17.09.2010г. е в сила нов Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г./, който отменя предишния Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. И за в бъдеще началниците на РУП ще имат правомощия за издаване на разрешения за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси. Вече се изисква наличие на основно образование за физическите лица, за да извършват такива дейности. Новите разрешения от този вид ще важат за срок от 5 години. Издадените към датата на влизане в сила на закона разрешения запазват действието си до изтичането на срока им. Изключение са разрешенията за производство, търговия и ремонтни дейности, ако изтичат към 17.09.2010 г. – за този вид дейности в срок до 6 месеца от влизане в сила на закона лицата трябва да предприемат действия за издаване на съответни нови разрешения. Лицата, чиято дейност се състои в производство, търговия, транспортиране и/или внос/износ на пиротехнически изделия, в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона трябва да предприемат действия за издаване на съответните разрешения. Лицата, които са придобили пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, или които съхраняват или употребяват такива, в същия срок трябва да предприемат действия за издаване на разрешения. Не се изисква разрешение за придобиване, съхранение и за употреба на фойерверки от категория 1, а за категория 2 - до 5 кг брутно тегло, и от категория 3 - до 10 единични бройки. При придобиване на неогнестрелно оръжие /газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула/ лицето трябва да уведоми писмено началника на РУП  по местонахождение на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице в 14 дневен срок от придобиването, а ако то е станало в друга държава – членка на ЕС – в 4 месечен срок. Този който е продал или дарил такова оръжие има същото задължение за писмено уведомяване, но в 7 дневен срок. За придобито неогнестрелно оръжие преди влизане в сила на закона, лицата имат задължение да го декларират в срок до една година. Предвидена е възможност за отнемане на разрешения за дейности по този закон, ако лицата не отговарят на изискванията на чл. 155, вр. чл. 58, ал.1, т.2-8. В този случай огнестрелното оръжие и боеприпасите за него се изземват и собственикът може да ги прехвърли на друго лице, което има разрешение за придобиване в срок до 1 година, а при взривните вещества и пиротехническите изделия – срокът е до 6 месеца. Ако не стори това оръжието се отнема в полза на държавата по реда на чл. 213 от ЗОБВВПИ. Особености има ако отнемането е поради образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Предвидени са строги административни наказания /от чл.156 до чл.212/ включително с нов вид наказание “временно отнемане на разрешение за определен срок”. В случая още със съставяне на акта вещите се изземват и ако до 6 месеца след изтърпяване на този вид наказание по влязлото в сила НП, лицето не дойде да си ги получи или не поиска издаване на ново разрешение /ако предишното е изтекло/, вещите се отнемат в полза на държавата по реда на чл. 214 от ЗОБВВПИ. Регламентирани са правомощията при извършване на проверки от полицейските органи в МВР /чл.152-154 от закона/, вкл. издаване на задължителни предписания. Категорични забрани са въведени с чл. 5, ал.1, чл. 9, ал.1, чл.48, ал.2, чл.49, ал.4, чл.60, ал.1, чл.106 и чл.144 от ЗОБВВПИ.