МВР

Академия на МВР

 

Редакционно-издателска дейност

      Като неделима част от учебната, научноизследователската, обществената и административната дейност в Академията на МВР се организира и осъществява редакционно-издателска дейност, участваща в националната ISBN система.
      Редакционно-издателската дейност се развива въз основа на утвърдени правила и традиции.
Академията на МВР издава
        - учебници, учебни помагала и др. материали, необходими за учебния процес;
        - монографии, студии и друга научна литература, свързана с научноизследователския и учебния процес;
        - годишник, научни бюлетини на отделните факултети и други периодични издания на АМВР;
        - рекламно-информационни материали за дейността на академията;
        - вътрешноакадемични нормативни актове и други документи, свързани с административната дейност на АМВР.
      Издаването на учебна литература има първостепенно значение. Тя участва и с най-голям брой заглавия. Издателската дейност е обвързана с научноизследователската дейност на структурните звена и на преподавателите, с процеса на създаване и развитие на собствен научен потенциал, с активната съвместна работа с академичните структури у нас и в чужбина. Създадени са условия за изява на млади научни работници, докторанти, студенти, проявяващи интерес към научната дейност.
      Периодичните издания - годишник и бюлетини на отделните факултети, са различни по вид и предназначение. Те взаимно се обвързват и допълват и отразяват развитието на научноизследователската дейност на Академията на МВР.
           Редакционно-издателската дейност е част от развитието и утвърждаването на висшето училище и форма за завоюване на престижност и публичност на академичното общество.

 

Излезе от печат монография на тема "ограничаване на пътнотранспортния травматизъм от пътна Полиция"

Излезе от печат новият учебник "Опазване на обществения ред"

Излезе от печат студия на тема "Условия и ред за продобиване на СУМПС"

Излезе от печат ново учебно помагало по дисциплина "Полицейско право"

Излезе от печат учебно помагало на тема Шенгенска информационна система

Излезе от печат нов учебник по дисциплината „Миграционен контрол”

Излезе от печат учебно помагало на тема „Движение на пътни превозни средства, управлявани от чуждестранни водачи“