МВР

Академия на МВР

 

Технически спецификации за обществени поръчки за публично обсъждане

Техническа спецификация по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на безплатна храна и ободряващи напитки за служителите в ЦСПП – гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН – гр. Варна при АМВР“ по обособени позиции

Техническа спецификация по обществена поръчка с предмет ,,Доставка на ел. енергия за нуждите на АМВР" - публикувано на 04.03.2020 г.

Техническа спецификация по обществена поръчка с предмет: "Доставка на резервни части за абонатна станция в Академията на МВР" - публикувано на 27.11.2019 г.

Техническа спецификация по обществена поръчка с предмет ,,Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюфетите на ЦСПП - гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН - гр. Варна при АМВР по предварителна заявка" - Публикувано на 02.10.2019 г.

Техническа спецификация по обществена поръчка с предмет „Ремонт на абонатна станция в топлинен център, намиращ се в сградата на Академия МВР, бул. „Александър Малинов“ № 1“, гр. София - Публикувано на 13.09.2019 г.

Техническа спецификация по обществена поръчка с предмет „Ремонтни работи (СМР/СРР) на 3 броя покриви, тип – „топъл плосък“ намиращи се в общежитие, кв. „Люлин“, бл. 546 Б - гр. София -Публикувано на 13.09.2019 г.

Техническа спецификация по обществена поръчка с предмет „Ремонтни работи (СМР/СРР) на покрив тип – „топъл плосък“ намиращи се в АМВР - гр.София, сградата е публична държавна собственост“ - Публикувано на 13.09.2019 г.

Техническа спецификация по обществена поръчка с предмет „Ремонтни работи (СМР/СРР) на покриви тип – „топъл плосък“ намиращи се в ЦСПП-гр. Пазарджик, сградите са публична държавна собственост“ - Публикувано на 13.09.2019 г.

Техническа спецификация по обществена поръчка с предмет „Ремонт на част от покривите на сгради основен корпус и спортна зала стопанисвани от ЦСПП - Варна“ - Публикувано на 13.09.2019 г .

Техническа спецификация по обществена поръчка с предмет "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на ЦСПП – гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН – гр. Варна при Академията на МВР на територията на „Електроразпределение Север“ АД“  - Публикувано на 12.09.2019 г.
 

Техническа спецификация по обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на ЦСПП – гр. Варна и на ЦСПП по ПБЗН – гр. Варна при Академията на МВР на територията на „Електроразпределение Север“ АД - Публикувано на 21.08.2019 г.

Техническа спецификация по обществена поръчка с предмет "Доставка на минерални води и безалкохолни напитки за нуждите на бюфетите – ЦСПП - гр. Пазарджик, ЦСПП - гр. Казанлък при Академия на МВР“ - Публикувано на 19.06.2019 г.

Техническа спецфикация по обществена порачка с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦСПП - Варна и ЦСПП по ПБЗН - гр. Варна при АМВР по предвеарителна заявка" по обособени позиции - Публикувано на 22.05.2019 г.

Техническа спецификация по обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюфетите на ЦСПП - гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН - гр. Варна при АМВР по предварителна заявка" по обособени позиции - Публикувано на 12.02.2019 г.

Техническа спецификация по обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюфетите на ЦСПП гр. Пазарджик и ЦСПП гр. Казанлък при АМВР по предварителна заявка" - Публикувано на 12.02.2019 г.

Техническа спецификация по поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на столовете на ЦСПП - гр. Пазарджик, ЦСПП - гр. Казанлък, ЦСПП - гр. Варна и ЦСПП ПБЗН - гр. Варна при АМВР по предварителна заявка - Публикувано на 01.08.2018 г.

Техническа спецификация по поръчка с предмет "Топлоизолация на общежитието на ЦСПП по ПБЗН - гр. Варна при Академия на МВР" - Публикувано на 22.05.2018 г.

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет "Разработване на обучителни материали и провеждане на обучения за повишаване на капацитета на служителите от МВР" - Публикувано на 21.05.2018 г.

Технически Спецификации по "Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП - гр. Варна при Академия на МВР по предварителна заявка" по обособени позиции - Публикувано на 29.03.2018 г.

Техническа спецификация по поръчка за "Частичен ремонт на сгради общежитие и кухненски блок към ЦСПП по ПБЗН - гр. Варна при АМВР с шест обособени позиции" - публикувано на 29.03.2018 г.

Техническа спецификация "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦСПП - гр. Пазарджик и ЦСПП - гр. Казанлък при Академията на МВР по предварителна заявка", по обособени позиции  - публикувано на 19.02.2018 г.

Техническа спецификация за „Доставка на  продукти за нуждите на бюфетите на ЦСПП – гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН – гр. Варна при Академията на МВР по предварителна заявка”, по обособени позиции - публикувано на 12.02.2018 г.

Техническа спецификация за "Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП по ПБЗН гр. Варна при Академията на МВР по предварителна заявка", по обособени позиции - публикувано на 18.07.2017 г.

Техническа спецификация за "Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП - гр. Пазарджик при Академия на МВР по предварителна заявка", по обособени позиции - 12.05.2017 г.

 

Техническа спецификация за "Доставка и монтаж на офис и помощно обзавеждане в Академията на МВР" - 28.04.2017 г.

 

Техническа спецификация за "Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП - гр. Казанлък при Академия на МВР по предварителна заявка" - 04.04.2017 г.

 

Техническа спецификация за "Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП - гр. Варна при Академията на МВР по предварителна заявка", по обособени позиции. - 29.03.2017 г.

 

Техническа спецификация за „Доставка на компютърно и друго оборудване в Академията на МВР“ - 18.11.2016 г.

 

Техническа спецификация за "Изграждане на полигон за симулации и внедряване на компютърни технологии" - 18.10.2016 г.

 

Техническа спецификация за доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП - ПБЗН гр. Варна - 16.02.2016 г.

 

Техническа спецификация за доставка на хранителни стоки и напитки за нуждите на ведомствения бюфет на ЦСПП - Пазарджик при Академия на МВР  - 12.02.2016 г.

 

Техническа спецификация за доставка на хранителни продукти, подробно изброени по-долу в обособени позиции за нуждите на ЦСПП-Варна - 18.09.2015 г.

 

Техническа спцификация за доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на специализирани сравнителни микроскопи и стерео микроскоп за балистични и трасологични изследвания” - 12.09.2015 г.

 

Техническа спцификация за доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на специализирана оптична система за дигитален анализ на документи и микроскопско работно място за рутинно наблюдение и заснемане на документи - 12.09.2015 г.

 

Техническа спцификация за доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на система за анализ на документи с Full-HD резолюция - 12.09.2015 г.

 

Техническа спцификация за доставка и гаранционна поддръжка на осветителна система за криминалистични изследвания на видими и невидими дактилоскопни следи и телесни течности във видимия и UV диапазон - 12.09.2015 г.

 

Техническа спецификация за доставка на техническо оборудване и обзавеждане на шест учебни зали в Академията на Министерство на вътрешните работи  - 11.09.2015 г.

 

Техническа спецификация за "Реновиране, доставка и монтаж на обзавеждане на шест зали в Академията на МВР" по обособени позиции. - 08.10.2015 г.