МВР

Академия на МВР

 

Нормативни актове и официални документи

Закони                                                                                                      

 Закон за МВР - изм.и доп. ДВ. бр. 103 от  27 Декември 2016 г., доп. ДВ. бр. 13 от 07 Февруари 2017 г.

 Закон за висшето образование - изм. и доп. ДВ. бр.98 от 09 Декември 2016 г.

 Закон за развитието на академичния състав в Република България - изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.

 Закон за кредитиране на студенти и докторанти - изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014 г.

Правилници                                                                                              

 

  Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи - обн., ДВ, бр. 60 от 22 юли 2014 г.,изм. ДВ. бр. 9 от 26 Януари 2017 г.

   Правилник за прилагане на закона развитието на академичния състав в Република България  - доп. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014 г., изм. ДВ. бр. 57 от 28 Юли 2015 г.

 Правилник за устройството и дейността на Академията на МВР - Обн. ДВ. бр.92 от 07 ноември 2014 г.

 Правилник за настаняването и ползването на общежитията на Академията на МВР - приет от АС на АМВР с протокол № 5, Рег. № 2621/07.04.2005 г. и влиза в сила от 01.05.2005 г.,изменен с протокол № 7, рег. № 4581р-7382/09.10.2014 г.

 Правилник за атестиране на академичния състав на Академията на Министерството на вътрешните работи -  Правилникът е приет на заседание на Академичния съвет на Академията на МВР с протокол № 4 от 26.05.2011 година

 Правилник за организацията на учебната дейност - приет от АС на АМВР с протокол № 8, рег. № 10931/15.12.2011 г. и допълнен с решения на Академичния съвет Протокол № 1/12.01.2012г., рег. № 309/12.01.2012 г. и Протокол № 3/28.03.2012г., рег. № 3637/28.03.2012 г.,Протокол № 4/11.06.2015 г., рег. № 4581 р – 6008/12.06.2015 г., Проткол №2/25.02.2016 г., Рег.№ 4581р-1980/25.02.2016 г.)

 Устройствен правилник на центровете за специализация и професионална подготовка към АМВР

 Правилник за дейността на явните библиотеки на Академията на МВР

 Правилник за редакционно-издателската дейност в Академията на МВР 

 Правилник за организацията и управлението на научноизследователската дейност в Академията на Министерството на вътрешните работи-приет на заседание на Академичния съвет,   Протокол № 3 от 13.06.2017 г., рег. № 4581р7315 от 13.06.2017 г. 

 Правилник за организация и провеждане на дистанционно обучение

 Вътрешен правилник за носене на униформено облекло от обучаемите и взаимоотношенията им със служителите от Академията на МВР и другите структури на Министерството на вътрешните работи

 Вътрешни правила за реализиране на мобилности в Академията на МВР по програма „Еразъм+”

 Вътрешни правила за условията и реда на предоставяне на степендии по проект "Студентски стипендии-Фаза 1"

 Правилник на студентския съвет

 Изборен правилник

 

Наредби                                                                                                     

 НАРЕДБА № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи- Обн. ДВ. бр. 64 от 05 август 2014 г.

 Наредба № 8221з-433 от 16 март 2017 г. за професионалното обучение на служителите от министерството на вътрешните работи - Издадена от Министерството на вътрешните работи Обн. ДВ. бр.26 от 28 Март 2017 г.

 Наредба № 8121з-310 от 17 юли 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи - изм. и доп. ДВ. бр. 29 от 21 Април 2015 г.

Наредба № I з 575 от 2 Март 2011 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие

Наредба № 21 от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища

 Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България - Обн. ДВ. бр.40 от 16 Май 2000 г., изм. ДВ. бр.78 от 7 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.47 от 7 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009 г.,изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013, доп. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014 г.

 Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист" - Обн. ДВ. бр.76 от 6 Август 2002г., попр. ДВ. бр.85 от 5 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.79 от 5 Септември 2003г.

 Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - Обн. ДВ. бр.75 от 27 Август 2004г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г.,изм. ДВ.бр.33 от 26 Април 2011г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013 г.

 

Инструкции                                                                                               

 Инструкция № 8121з-470 от 27 април 2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи - Обн. ДВ. бр.34 от 12 Май 2015 г.

 

Наръчници                                                                                                

 Наръчник по качеството - приет на АС на АМВР - рег.№ 1319/18.02.2010 г.

 

Други                                                                                                          

 Академични стандарти в Академията на министерството на вътрешните работи

 Политика по качество в Академията на министерството на вътрешните работи

 Мисия на Академията на министерството на вътрешните работи

 Правила за организиране на курсантска мобилност и признаване на образователни кредити и периоди на обу­чение, придобити в друго висше училище или учебен план на друга специалност в университет с наименование Акаде­мия на МВР

 Етичен кодекс за поведение на държавните служители в министерството на вътрешните работи

 Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

 Методика за оценка на резултатите от обучението на стажанти и курсанти в Академията на МВР

 Стратегия за развитие на Академията на МВР - 2015 - 2020 г.

  Списък на категориите информация, подлежащи за публикуване в интернет, по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ Проекти                                                                                                     

 ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ”, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 – 2013 ГОДИНА”

 

Нормативна уредба от други страници на МВР                              

 Министерство на вътрешните работи - Нормативна уредба

 Дирекция „Човешки ресурси”  - Нормативни актове и официални документи