МВР

Академия на МВР

 

Нормативни актове и официални документи

Закони                                                                                                      

 Закон за МВР - изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020 г., доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021 г.

 Закон за висшето образование - посл. изм. и доп. ДВ бр.30 от 3 Април 2018 г.

 Закон за развитие на академичния състав в Република България - посл. изм. и доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018 г. 

 Закон за кредитиране на студенти и докторанти - изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014 г.

Правилници                                                                                              

 Правилник за устройството и дейността на Академията на МВР - изм. и доп.. ДВ бр. 53 от 5 Юли 2019 г.


 Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи - изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 14 Юни 2019 г.

 Правилник за прилагане на закона развитието на академичния състав в Република България - посл. изм. и доп. ДВ. бр.56 от 6 Юли 2018 г.

Правилник за организация на академичното наставничество в Академията на МВР

 Правилник за атестиране на академичния състав на Академията на Министерството на вътрешните работи - приет на заседание на Академичния съвет на Академията на МВР с протокол      № 4 от 26.05.2011 г.

 Правилник за организацията на учебната дейност

 Устройствен правилник на центровете за специализация и професионална подготовка към АМВР

 Правилник за дейността на явните библиотеки на Академията на МВР

 Правилник за редакционно-издателската дейност в Академията на МВР

 Правилник за организацията и управлението на научноизследователската дейност в Академията на МВР

 Правилник за организация и провеждане на дистанционно обучение

Правилник за вътрешния трудов ред 2009

 Вътрешен правилник за носене на униформено облекло от обучаемите и взаимоотношенията им със служителите от Академията на МВР и другите структури на Министерството на вътрешните работи

 Вътрешни правила за международна дейност на АМВР по програма „ЕРАЗЪМ+”; Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за международна дейност на АМВР по програма „ЕРАЗЪМ+”

 Вътрешни правила за условията и реда на предоставяне на степендии по проект "Студентски стипендии-Фаза 1"

 Правилник на студентския съвет

 Правилник за спортната дейност на Академията на МВР

 Правилник за настаняването и ползването на общежитията на Академията на МВР - приет от АС на АМВР с протокол № 5, Рег. № 2621/07.04.2005 г., в сила от 01.05.2005 г.,изменен с протокол № 7, рег. № 4581р-7382/09.10.2014 г.

 Изборен правилник

Наредби                                                                                                     

 НАРЕДБА № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи - Обн. ДВ. бр. 64 от 05 август 2014 г.

 Наредба № 8121з-433 от 16 март 2017 г. за професионалното обучение на служителите от министерството на вътрешните работи - последно изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021 г. 

 Наредба № 8121з-310 от 17 юли 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи - изм. и доп. ДВ. бр. 29 от 21 Април 2015 г.

 Наредба № I з 575 от 2 Март 2011 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие

 Наредба № 21 от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища

 Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на РБ

 Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист" - посл. изм. ДВ. бр.79 от 5 Септември 2003 г.

  Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища

 Инструкции                                                                                               

 Инструкция № 8121з-470 от 27 април 2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи - Обн. ДВ. бр.34 от 12 Май 2015 г.

Наръчници                                                                                                

 Наръчник по качеството - приет на АС на АМВР - рег.№ 1319/18.02.2010 г.

 Други                                                                                                          

 Стратегия за развитие на Академията на министерството вътрешните работи за периода 2021-2030 година

 
Академични стандарти в Академията на министерството на вътрешните работи

 Политика по качество в Академията на министерството на вътрешните работи

 Мисия на Академията на министерството на вътрешните работи

 Етичен кодекс за академично единство

 Методика за осигуряване на съвременни методи и форми на преподаване в Академията на МВР  

 Етичен кодекс за поведение на държавните служители в МВР 

 Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

 Методика за оценка на резултатите от обучението на стажанти и курсанти в Академията на МВР

 Правила за организиране на курсантска мобилност и признаване на образователни кредити и периоди на обу­чение, придобити в друго висше училище или учебен план на друга специалност в университет с наименование Акаде­мия на МВР

  Списък на категориите информация, подлежащи за публикуване в интернет, по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ 


Проекти                                                                                                     

 ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ”, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 – 2013 ГОДИНА”

 Нормативна уредба от други страници на МВР                              

 Министерство на вътрешните работи - Нормативна уредба

 Дирекция „Човешки ресурси”  - Нормативни актове и официални документи