МВР

Академия на МВР

 

История

Началният период на поява и утвърждаване на спорта, практикуван от служителите на МВР се свързва със създаването на Доброволна спортна организация "Спартак" (1949 г.). Основната и цел е да развива дейност насочена към подобряване на физическата закалка на служителите и представителност чрез участие на елитни състезатели и отбори в държавните първенства. В този начален период организацията развива 15 вида спорт.
През 1969 г. се извършва преструктуриране на спортното движение в България, като се окрупняват организациите, основно на територията на гр. София. Създава се нова структура изградена на ведомствено-териториален принцип – Дружество за физкултура и спорт "Левски-Спартак", което обединява  ФД "Спартак – МВР",  ФД "Левски" и ФД "Кремиковци". Дружеството става представителна организация на МВР и на ведомства, предприятия, училища и живущи в столичните общински райони "Левски", "Благоевски" и "Кремиковци", сега общини "Триадица", "Левски", "Оборище", "Кремиковци" и "Лозенец". Паралелно с учредяването на ДФС "Левски-Спартак" се създава специализирана служба на МВР – отдел "Физкултура, спорт и туризъм". Чрез нея на практика се осигурява в голяма степен материалното и финансовото обезпечаване на дружеството. Ръководството и най-изявените треньори и спортисти стават военизирани служители. Разрастването на спортната и туристическа дейност, учредяването на множество спортни клубове при службите на МВР налагат създаване на единна структура, която да включва всички налични материални и човешки ресурси. Така през 1975 г. се създава Съвет за физкултура, спорт и туризъм – МВР. Задачата, която си поставя организацията е да координира развитието на спорта и туризма в МВР на територията на цялата страна. От 1977 г. административното обслужване на спорта в МВР е възложено на отделение “Физическа подготовка” при отдел "Физкултура, спорт и туризъм“. Структурата му включва:
– сектор "Масова физкултура, масов спорт и военно-приложни спортове";
– сектор "Физическа подготовка";
– туристическо дружество "Мургаш";
– Централен автомобилен клуб.
През 1992 г. със закриването на отдел “Физкултура, спорт и туризъм” – МВР, на основание чл. 7, ал. 2 и във връзка с чл. 24, ал. 2 от ЗМВР, е утвърдено предложение от Министъра на вътрешните работи за създаване на нова структура "Център по бойно-приложна и физическа подготовка и спорт". Основните функции на службата са свързани с разработване, внедряване и прилагане системи за бойно-приложна и физическа подготовка, организиране на спортната и туристическата дейност на службите, стопанисване и експлоатация на спортно-туристическа материална база на МВР.
Задачите на центъра и численият му състав се разширяват и през 1994 г. Центърът по стрелкова подготовка при Академия на МВР, преминава в службата като се променят функциите и наименованието в "Център за бойна подготовка и спорт". През 1996 г. се назначават елитни спортисти, практикуващи индивидуални спортове.
В периода до 2006 г. се правят няколко задълбочени анализа на съответствието между организационно-щатната структура на Центъра за бойна подготовка и спорт и нормативно определените му задачи, но съществени промени не се правят. С новият закон за МВР от 2006 г. и поднормативната правна рамка ясно и точно се определят функциите на службата.
От 2011 г. Център по бойна подготовка и спорт преминава като отдел към САД "Човешки ресурси" а от 2015 г. е включен в структурата на Академия на МВР.