МВР

Академия на МВР

 

Ръководство на факултет “Пожарна безопасност и защита на населението”

Декан комисар доц. д-р  Иван Тодоров Тодоров

Doc Ivan Todorov

Роден на 17.11.1960 г. в гр. Чирпан
Семейно положение: женен, със син и дъщеря

Образование:
1978 г. - завършва средно образование в гр. Чирпан
1984 г. – завършва висше образование в Академията на МВР, специалност „Противопожарна техника и безопасност“
1991 г. - защитава докторска дисертация в ТУ - София

Курсове и специализации:
2012 г. – ръководител на проект по програма „Развитие на човешките ресурси“ във ФРГ, получен сертификат за обучението

Професионално развитие:
1984 – началник ДБС към ОУ – гр. Стара Загора
1984/1985 г. – инспектор РПС - гр. Чирпан, II кат. към ОУ - гр. Стара Загора
1985/1988 г. – редовен аспирант към ВСШ - МВР София
1988/1990 г. – асистент в катедра на факултет ПО при ВИ – МВР, София
1991/1993 г. – старши асистент в катедра на факултет ПО при ВИ – МВР, София
1993/1998 г. – главен асистент в катедра на факултет ПАБ при ВИПОНД - МВР София
1998/2012 г. – ръководител на катедра „Противопожарна тактика и аварийно-спасителна дейност“ във факултет ПАБ на АМВР - София
1999 г. - научно звание „доцент“, дадено от Научната комисия при ВАК по научна специалност „Техника на безопасността на труда и противопожарната техника“
2012/2013 г. – ВНД зам.-декан на факултет ПБЗН в Академията на МВР
2013 г. – зам.-декан на факултет ПБЗН в Академията на МВР

Участие в научни съвети:
1999/2004 г. - член на Академичния съвет на Академията на МВР
2011 - член на Академичния съвет на Академията на МВР
2013 г. – представител на Р България в Европейската асоциация на пожарните колежи (EFSCA)

Научна продукция:
Над 100 научни публикации у нас и чужбина, от които:
- учебници: 1 бр.
- учебни пособия: 2 бр.
- статии: 31 бр.
- доклади на международни научни конференции: 54 бр.
- доклади за изпълнение на научноизследователски проекти - 12