МВР

Академия на МВР

 

Учебни планове

      Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ е носител на дългогодишна традиция в подготовката на инженерни кадри за нуждите на пожарната и аварийната безопасност в България. В него се обучават специалисти за придобиване на образователно-квалификационните степени:
      - „бакалавър-инженер“ и „магистър-инженер“ - по специалностите „Пожарна и аварийна безопасност“ и „Кризисен мениджмънт“.
и за придобиване на образователната и научна степен
      - „доктор“ - по научните специалности: „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“ и „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации“.
      По време на обучението си курсантите изучават фундаменталните инженерни дисциплини, както и специални в областта на пожарното дело.
Широко са застъпени пожаро-приложният спорт, бойно-приложната и чуждоезиковата подготовка.
      Ежегодно курсантите от редовното обучение преминават едномесечен практически стаж в поделенията на МВР, което им позволява да приложат знанията си на практика.
Преподавателският състав на факултета се състои от висококвалифицирани специалисти по изучаваните дисциплини. Лекторският курс по всички учебни дисциплини се провежда от хабилитирани преподаватели - доценти и професори.

 

ОКС "БАКАЛАВЪР" И "МАГИСТЪР" В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

1. Учебен план - Специалност: “Пожарна и аварийна безопасност”, Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”, Срок на обучение: 4 години, Форма на обучение: редовна

2.  Учебен план - Специалност: “Пожарна и аварийна безопасност”, Образователно-квалификационна степен: “магистър”, Срок на обучение: 1,5 години, Форма на обучение: задочна

3. Учебен план - Специалност: “Пожарна и аварийна безопасност”, Образователно-квалификационна степен: “магистър”, Срок на обучение: 2,5 години, Форма на обучение: задочна

4. Учебен план - Специалност : "Кризисен мениджмънт", Образователно- квалификационна степен: "бакалавър", Срок на обучение: 4 години, Форма на обучение: редовна

5. Учебен план - Специалност: “Пожарна и аварийна безопасност”, Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”, Срок на обучение: 5 години, Форма на обучение:задочна

6. Учебен план - Специалност “Безопасност на пътното движение”, Образователно-квалификационна степен “магистър”, Срок на обучение: 1,5 години, Форма на обучение - задочна

7. Учебен план - Специалност “Управление при кризи от хуманитарен характер”, Образователно-квалификационна степен “магистър”, Срок на обучение: 1,5 години, Форма на обучение - задочна

8. Учебен план - Специалност „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ“, Образователно-квалификационна степен “магистър”, Срок на обучение: 1 година, Форма на обучение - редовна

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"

Докторска програма: "Техника на безопасността на труда и противопожарната техника"; срок на обучение: три или четири години;

 

Докторска програма: "Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации"; срок на обучение: три или четири години;

Подробна информация за учебните програми и планове може да се получи в сградата на ф-т ПБЗН - гр. София, ж.к. Илинден, ул. Пиротска 171, ст.303, тел.:98 21 075, 98 21 069.