МВР

Академия на МВР

 

Излезе от печат ново учебно помагало по дисциплина "полицейско право

Въведение
Настоящото пособие сдържа коментар от примерни въпроси
по отделните разпоредби на Закона за Министерството на вътрешните работи.
Срещу всеки въпрос са посочени три отговора, от които единият е верен. Пособието е разделено на четири части съгласно учебната програма по дисциплината „Полицейско право“, всяка от които се състои от няколко глави и раздели.
Целта на пособието е да облекчи усвояването и правилното
разбиране на основните въпроси, отнасящи се за структурите и управлението на МВР, държавната служба в министерството, правомощията на полицейските органи и особеностите в административнонаказателната
дейност, осъществявана от органите на полицията. Предназначено е за курсанти и студенти на Академията
на МВР, стажантите от различните курсове в АМВР, както и за практическите работници в структурите на Министерството на вътрешните работи.
Макар да не може да замени изцяло традиционната система за изпитване и оценяване на знанията, използването на тестовото изпитване има и своите предимства:
• Тестът е единен и по този начин поставя всички изпитвани
в еднакво положение;
• Дава възможност както за индивидуално, така и за групово
изпитване;
• Времето за изпитване значително се съкращава;
• Резултатите от тестовото изпитване по-лесно
се подлагат на статистическа обработка.
При провеждането на изпит в рамките на един учебен час се препоръчва в теста да се включат не повече от 60 въпроса. При съставянето (конструирането) на теста отделните въпроси могат да бъдат подбирани тематично, в зависимост от целта и тематиката на изпита.