МВР

Академия на МВР

 

Програми и проекти с участието на Академията на МВР

 

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021, Програма „Вътрешни работи“

ПРОЕКТ: „Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители“

 

ЦЕЛ: Повишаване на капацитета на полицейските служители за работа в мултиетническа среда при спазване на човешките права в полицейската дейност. Проектът ще допринесе за намаляване на случаите на нарушенията на човешките права при използване на сила, помощни средства и огнестрелно оръжие.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца

ПРОГРАМА: Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари

ПРОЕКТ: „ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ СВ007.1.31.126”

ЦЕЛ: Подобряване на общата готовност, по-тясно сътрудничество и обмен на знания и добри практики за превенция и управление на горските пожари от българските и сръбските специализирани национални и образователни институции посредством съвместно разработване и прилагане на специфични изисквания, картографски материали, процедури и обучения.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2016 – 2018 г.

ПАРТНЬОРИ:  Академия на МВР, ГДПБЗН-МВР, Нишки университет, факултет "Безопасни условия на труд".

 

ПРОГРАМА: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.

ПРОЕКТ: „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”

ЦЕЛ: Повишаване капацитета на населението на национално ниво за действия при наводнения и последващи кризи, чрез създаване на необходимата инфраструктура и методологическа рамка за подготовка на населението на територията на Република България за защита и справяне с последствията при възникването на наводнения.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2016 – 2024 г.

ПАРТНЬОРИ: ГДПБЗН-МВР, Академия на МВР

 

Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, BG 13, Програмна област 30

Проект „Защита правата на човека и обучение за придобиване на необходими знания и умения от полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително сред ромската общност“

ЦЕЛ: да бъдат ограничени случаите на нарушаване правата на човека при използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие от полицейските служители и да се създадат умения за работа в мултиетническа среда, включително сред ромската общност

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:2014-2016 г.

 

ПРОГРАМА:  „ПРЕВЕНЦИЯ, ГОТОВНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЕРОРИЗЪМ И ДРУГИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА”

ПРОЕКТ: „Разработване на инструменти за координиране на вътрешно-секторните дейности за защита на критична инфра-структура в ситуация на многовариантна терористична заплаха”

ЦЕЛ: Противодействие на терористични заплахи за ключови за икономика обекти. Усъвършенстване ан управлението в процеса на взимане на решение при многовариантна терористична заплаха.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2011 – 2013 г

ПАРТНЬОРИ: Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад.А.Балевски”, Център по хидро- и аеродинамика –БАН,  АМВР, ГДПБЗН-МВР,  ВА „Г.С. Раковски”  и РУ „Анг. Кънчев”

ПРОГРАМА: „ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА” - ISEC

ПРОЕКТ: „Развитие на електронни модули за прилагане на инструментите на трансгранично полицейско сътрудничество в полицейското обучение”

ЦЕЛ: Сътрудничество в полицейското образование. Развитие на електронни модулни за прилагане на инструментите на трансгранично полицейско сътрудничество в полицейското обучение

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2011 – 2013 г

ПАРТНЬОРИ: Институт DCAF, Словения, Академия на МВР, България, Генерален инспекторат на румънската полиция

 

ПРОЕКТ : „Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма”

ЦЕЛ: Разработване от международен екип на стандартизирана програма за обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2008 – 2011 г

ПАРТНЬОРИ: България, Белгия, Испания, Македония

 

ПРОГРАМА:  „7-ма РАМКОВА ПРОГРАМА” - 7 FP

ПРОЕКТ: EU-SEC – III “The House”

ЦЕЛ: Засилване на европейската координация за национални научноизследователски програми по сигурността на събития от голям мащаб

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2012 – 2014

ПАРТНЬОРИ: консорциум – ЕС/АМВР, CEPOL, Европол,  Фронтекс

ПРОГРАМА:  „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

  •  секторна програма „ЕРАЗЪМ”

ПРОЕКТ: Мобилност по секторна програма „Еразъм”

ЦЕЛ: Реализиране на партньорство и мобилност на курсанти, преподаватели и непреподавателски състав

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2010 – 2014 г

ПАРТНЬОРИ: Естонска академия на науките за сигурност в гр. Талин, Академия на полицейските сили в Братислава, Словакия , Национален университет за обществените услуги, факултет „Полицейски  науки” в Будапеща, Унгария.

  • секторна програма „Леонардо да Винчи”

ПРОЕКТ: „Актуализиране на образователните програми и усвояване на положителния чужд опит за по-качествена подготовка на обучаемите”

ЦЕЛ: Обогатяване на знанията и подобряване на методите на обучение на преподавателите в областта на пожарогасителната и спасителната дейност и по-тясната връзка с практиката. Обмен на практически опит при спасителни действия.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2011 – 2013 г

ПАРТНЬОРИ: Landersschule und Technis-che Einrichtung fur Brand – und Katarstrophenschutz Germany, Eisenhuttenstadt, Academy of MoI.

ПРОГРАМА:  СФ – ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ПРОЕКТ: “Изграждане на нова система за информационно обслужване на учебния процес в Академия на МВР”

ЦЕЛ: Усъвършенстване на системата за управление и повишаване на качеството на образователния процес в АМВР. Изграждане на нова система за информационно обслужване на учебната дейност в Академия на МВР.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2012 – 2014 г

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Академия на МВР

 

ПРОГРАМА: „БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО”

• РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ТЕМАТИЧЕН ФОНД „СИГУРНОСТ”

ПРОЕКТ: „Утвърждаване на принципите за спазване правата на човека в полицейската дейност“

ЦЕЛ:
• Противодействие на полицейския произвол, чрез въвеждане на ефективни методи за обучение по спазване на правата на човека при осъществяване на полицейската дейност;
• Изместване на сегашното аудиторно обучение с практически ориентирано обучение;
• Прилагане на европейски стандарти и практики за демократично обучение, на основата на принципите за спазване на правата на човека;
• Придобиване на нови знания и умения в близки до реалността условия.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2013 – 2017 г

ПАРТНЬОРИ:  Академия на МВР - основен бенефициент, ГДНП, Полицейска академия на Саватан, Швейцария.

ПРОЕКТ: „Изграждане на капацитет на експертите в областта на криминалистиката”

ЦЕЛ: Създаване на модерно специализирано обучение за повишаване на капацитета на експертните услуги на МВР в процеса на събиране и изследване на материалните следи от местопрестъпления.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2012 – 2015 г.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 1,176,470 CHF, съфинансирането от страна на Република България е 176,470 CHF (15%).

ПАРТНЬОРИ: АМВР, НИКК-МВР и Университет на Лозана, Училище по криминалистика – Факултет по право и наказателно- правораздаване, Швейцария.

Проектът е насочен към закупуване на съвременно оборудване, създаване на подходящо структурирана програма за обучение на специалисти в областта на криминалистиката и осигуряване на съответна подготовка за практическото използване на съвременни методи и технически средства за събиране и изследване на следи и укрепване капацитета на експертните служби на МВР, които да отговарят на критериите на най-добрите практики в областта на криминалистическите изследвания.

 

ПРОГРАМА: EXPRO/CEPOL

ПРОЕКТ: CEPOL/EXPRO 2012

ЦЕЛ: Полицейско сътрудничесто, мобилност и обмен

ПАРТНЬОРИ: Страни членки на ЕС

 

ПРОЕКТ CEPOL/EXPRO 2013

ЦЕЛ: Полицейско сътрудничесто, мобилност и обмен

ПАРТНЬОРИ: Страни членки на ЕС

 

Архив