МВР

Академия на МВР

 


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

съгласно Приложение № 3 към чл. 16 от Наредбата за административното обслужване


Задължителна информация

Образователни услуги

1

Наименование на административната услуга

175 Издаване на уверение на обучаващите се лица (и на лица, които са завършили обучение в АМВР)

2

Правно основание за предоставянето на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за висшето образование (ЗВО) - чл. 7, ал. 1 и Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 1, ал. 2

3

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Служебно лице

4

Звено за административно обслужване

бул. „Ал. Малинов“ 1,

e-mail - [email protected],

- отдел „Учебна и информационна дейност“, Канцелария - тел. +359/029829250;
+ 359/029829 236 / 238 / 314
- сектор „Деловодство“ – тел. +359/029829262

5

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Чл. 61 от Правилник за организация на учебната дейност

6

Образци на формуляри

Заявление

7

Начини на заявяване на услугата.

Заявява се на място или по поща

8

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път

9

Срок на действие на документа

 

10

Такси или цени

Обучаващите се не се дължат такси;

Лица, които не са обучаеми – съгласно Решение на АС

11

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Ректор

12

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът се обжалва по реда на АПК

13

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

e-mail - [email protected]

14

Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез упълномощено лице