МВР

Академия на МВР

 

Учебни планове

       Факултет „Полиция“ подготвя държавни служители с висше образование за специализираните полицейски структури, както и за дирекциите от общата и специализираната администрации на МВР и Специализирания отряд за борба с тероризма.
Във факултета се провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени:
       - „бакалавър“ - по специалностите: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“,  „Публична администрация“, "Гранична полиция", "Корпоративна сигурност";
       - „магистър“ - по специалностите: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“,„Защита на националната сигурност", „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“, „Публична администрация“;
       Факултетът има програмна акредитация за обучение за образователната и научна степен  „доктор“  по специалностите: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (вътрешен ред и сигурност); „Криминалистика“; „Криминология“; „Наказателно право“, „Наказателен процес“, „Психология на дейността“. 
       По време на обучението си курсантите получават солидна правна подготовка по дисциплините „Наказателно право“, „Наказателен процес“, „Административно право и процес“, „Полицейско право“, „Криминалистика“, „Криминология“ и др. Положените изпити по основните правни дисциплини се признават във всички юридически факултети в страната.
       Във факултета се изучават и редица специални дисциплини, като: „Теория на оперативно-издирвателната дейност“, „Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на конвенционалната престъпност“, „Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на икономическата престъпност“, „Охрана на обществения ред“, „Контрол на пътното движение“, „Оперативно-бойна подготовка“, „Полицейска етика“, „Организация на полицейските системи“, „Управление на полицията“ и др.
       За цялостната професионална подготовка на обучаваните в този факултет се привличат водещи специалисти от практиката, както и преподаватели от други научни звена и висши училища, с които АМВР има договорни отношения.

        В бакалавърската степен по специалността  „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ голямо внимание се отделя на изучаването на английски език в целия 4-годишен срок на обучение.

 

ОКС "БАКАЛАВЪР" В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


1. Учебен план - Специалност: “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”, Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”, Срок на обучение: 4 години, Форма на обучение: редовна

2. Учебен план - Специалност: "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", Образователно-квалификационна степен: "бакалавър", Срок на обучение: 5 години, Форма на обучение: задочна

3. Учебен план - Специалност: "Гранична полиция", Образователно-квалификационна степен: "бакалавър", Срок на обучение: 4 години, Форма на обучение: редовна
 

4. Учебен план - Специалност: "Публична администрация", Образователно-квалификационна степен: "бакалавър", Срок на обучение: 4 години, Форма на обучение: редовна

5. Учебен план - Специалност: "Публична администрация", Образователно-квалификационна степен: "бакалавър", Срок на обучение: 4 години, Форма на обучение: задочна
 

ОКС "МАГИСТЪР" В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

1. Учебен план - Специалност: "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", Образователно-квалификационна степен: "магистър", Срок на обучение: една година и шест месеца, Форма на обучение: редовна

2. Учебен план - Специалност: "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", Образователно-квалификационна степен: "магистър", Срок на обучение: една година и шест месеца, Форма на обучение: задочна

3. Учебен план - Специалност: "Защита на националната сигурност", Образователно-квалификационна степен: "магистър", Срок на обучение: една година и шест месеца, Форма на обучение: редовна

4. Учебен план - Специалност: "Защита на националната сигурност", Образователно-квалификационна степен: "магистър", Срок на обучение: една година и шест месеца, Форма на обучение: задочна

5. Учебен план - Специалност: "Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред", Образователно-квалификационна степен: "магистър", Срок на обучение: една година и шест месеца, Форма на обучение: редовна

6. Учебен план - Специалност: "Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред", Образователно-квалификационна степен: "магистър", Срок на обучение: една година и шест месеца, Форма на обучение: задочна

7. Учебен план - Специалност: "Публична администрация", Образователно-квалификационна степен: "магистър", Срок на обучение: една година и шест месеца, Форма на обучение: редовна

8. Учебен план - Специалност: "Публична администрация", Образователно-квалификационна степен: "магистър", Срок на обучение: една година и шест месеца, Форма на обучение: задочна

9. Учебен план - Специалност: "Психологическо подпомагане на оперативно-издирвателната дейност", Образователно-квалификационна степен: "магистър", Срок на обучение: 1 г. и 6 м., Форма на обучение: редовна

10. Учебен план - Специалност: "Психологическо подпомагане на оперативно-издирвателната дейност", Образователно-квалификационна степен: "магистър", Срок на обучение: 1 г. и 6 м., Форма на обучение: задочна

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР" В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

1. Докторска програма:"Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)" Образователна и научна степен: "доктор"; Срок на обучение: три или четири години; Форма на обучение: задочна

2. Докторска програма:"Криминалистика"; Образователна и научна степен: "доктор"; Срок на обучение: три или четири години; Форма на обучение: задочна

3. Докторска програма:"Криминология"; Образователна и научна степен: "доктор"; Срок на обучение: три или четири години; Форма на обучение: задочна

4. Докторска програма:"Наказателно право"; Образователна и научна степен: "доктор"; Срок на обучение: три или четири години; Форма на обучение: задочна

5. Докторска програма:"Наказателен процес"; Образователна и научна степен: "доктор"; Срок на обучение: три или четири години; Форма на обучение: задочна

6. Докторска програма:"Психология на дейността"; Образователна и научна степен: "доктор"; Срок на обучение: три или четири години; Форма на обучение: задочна

Подробна информация за учебните програми и планове може да се получи в сградата на ректората на АМВР - гр. София, ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов 1, ст. 412 и ст. 237, тел.: 98 29 250; 98 29 275; 98 29 358; 98 29 350.