МВР

Академия на МВР

 

Център за специализация и професионална подготовка - гр. Казанлък

Центърът за специализация и професионална подготовка в гр. Казанлък при Академията на МВР е разположен на 110 дка в местността „Тюлбето“, близо до емблематичната за Казанлък Тракийска гробница.

Открит е на 1 октомври 1970 година като специализирано учебно заведение - филиал „Милиционерски курсове“ към ВСШ „Г. Димитров“. През годините центърът е под методическото ръководството на управление „Кадри“ към МВР, на ДНСП, отново на дирекция „Кадри“ – МВР, а от 2000 година е в структурата на Академията на МВР.

Центърът разполага с административна сграда, 13 учебни зали, конферентна зала, закрит стрелбищен комплекс, спортна зала, футболно игрище, две баскетболни и волейболни площадки, хранителен блок, медицинска служба, фитнес и интернет клубове, и библиотека. Изградени са собствени мрежи за кабелна телевизия и безжичен интернет достъп.

Основни организационни структурни звена на центъра:

• секция „Обща полицейска подготовка“;
• секция „Правна подготовка“;
• секция „Специализирана полицейска подготовка“;
• група „Логистика“.

Обучението се води в следните основни направления:

• първоначално професионално обучение;
• професионална специализация;
• актуализация на професионалната квалификация.

Основна цел на първоначалното професионално обучението е придобиването на фундаментални теоретико-практически знания, умения и навици от стажантите за законосъобразно изпълнение на възложените им полицейски функции по прилагане на полицейските правомощия и защита на човешките права и свободи. Теоретико-практическите знания в курсовете за първоначално професионално обучение се съчетават с практически стаж в структурното звено, за което е спечелен конкурсът.

Професионалната специализация е обучение за придобиване на знания и умения при заемане на длъжност от друго направление на дейност, за което съответният служител не притежава необходимата професионална квалификация.

В ЦСПП - Казанлък се провеждат следните курсове за професионална специализация:

• „Младши разузнавач“;
• „Младши полицейски инспектор“;
• „Младши полицейски инспектор по КОС“;
• „Командир на отделение или младши инструктор“;
• „Младши експерт-криминалист”;
• „Младши автоконтрольор“.

Целта на курсовете за актуализация на професионалната квалификация е професионално обучение за развитие на професионалните знания и умения и за поддържане на устойчиво ниво на професионална квалификация в рамките на заеманата длъжност и привеждане на професионалните знания и умения в съответствие с настъпили промени, засягащи ефективното изпълнение на длъжностните задължения.

В ЦСПП – Казанлък се провеждат следните курсове за актуализация на професионалната квалификация:

• „Решаване на конфликти“;
• „Превенция и защита от домашно насилие. Осъществяване прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления“;
• „Противодействие на корупцията“;
• „Ремонт и поддръжка на въоръжението“;
• „Цифрова следствено-фиксираща фотография“.

Базата на центъра се използва и от „Център за бойна подготовка и спорт“ към АМВР.

В центъра съвместно с ОД на МВР - град Стара Загора е провеждана „Детска полицейска академия“.

В ЦСПП - Казанлък се провеждат курсове за обучение на чуждестранни полицейски служители по сключени споразумения мeжду Република България и други страни, както и МВнР и МВР по програма и план, утвърдени от главния секретар на МВР.