МВР

Академия на МВР

 

Център за специализация и професионална подготовка - гр. Варна

 

Центърът за специализация и професионална подготовка - гр. Варна, е разположен в западната част на града, в непосредствена близост до автомагистрала „Хемус“, на територия с площ 42 декара. От създаването си през 1975 година е бил на подчинение на различни звена в Министерството на вътрешните работи. В периода 1975 - 1977 г. е  в структурата на Висшата специална школа на МВР, след което последователно към Дирекция „Национална полиция” (1977 - 1986 г.), Управление „Кадри” (1986 - 1991 г.), Дирекция на Национална служба „Полиция” (1991 - 1996 г.), Дирекция „Човешки ресурси” (1996 - 2002 г.). От 2002 година центърът е структурно звено на Академията на Министерството на вътрешните работи. 

  Учебното заведение се състои от административна сграда, общежитие, класни помещения, специализирани компютърни кабинети, кабинети по английски и немски език, библиотека, учебни полигони по контрол на пътното движение, полицейска тактика и криминалистика, модерен стрелбищен комплекс, учебен телевизионен комплекс, киносалон, физкултурен салон, музейна оръжейна сбирка, медицинска служба.
  Негови основни структурни звена са секциите „Обща полицейска подготовка“,„Правна подготовка“ и „Специална полицейска подготовка“.
  Административното ръководството се осъществява от директор, заместник-директор, ръководители на секции, началник на група „Логистика“ и ръководители на курсове.
  Учебните занятия се провеждат от 15 щатни и четирима хонорувани преподаватели, привлечени за нуждите на чуждоезиковото обучение.
  Основната дейност на Центъра за специализация и професионална подготовка - гр. Варна, е осъществяването на първоначално професионално обучение по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността за стажанти предимно от Североизточна България. То се реализира на два етапа - базов и специализационен, включващи самостоятелни теоретични и теоретико-практически модули и практически стажове.
  Базовият етап има за цел придобиване на фундаментални знания за изпълнение на задачите и дейностите на основното структурно звено, а специализационният - придобиване на знания и умения за изпълнение на длъжностните задължения в професионалното направление, за което е спечелен конкурсът.
  В центъра се провеждат и курсове за повишаване на професионалната квалификация за израстване в категория „Д“ и заемане на съответна длъжност, като се придобиват знания и умения за изпълнение на функциите в по-високата категория и служебните задължения в рамките на длъжността, за която се обучават класираните служители.
  Обучението за професионална специализация и актуализация на квалификацията е насочено към задълбочаване и привеждане на знанията и уменията на курсистите в съответствие с настъпили промени, засягащи ефективното изпълнение на служебните им задължения.
  Добри са традициите на учебното заведение и в подготовката по английски и немски език, като за целта са привлечени университетски преподаватели с дългогодишен опит.