МВР

Академия на МВР

 

Еразъм

 

                                        ЕРАЗЪМ+ (2014-2020)

                      ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Еразъм+    Erasmus+

Еразъм Ротердамски (1466—1536)  

Еразъм Ротердамски е една от най-космополитните личности в световната история, виден мислител, философ, хуманист, теолог и филолог от епохата на религиозните борби между римокатолизма и зараждащото се протестанство 

 

   Еразъм+, Висше образование

Програма Еразъм +, Висше образование има за цел да модернизира и подобри висшето образование в Европа и останалата част на света.

Тя дава възможности за развиване на компетентности на студентите и служителите във висшите училища, от страните-участнички в програмата, за професионално реализиране.
Спомага за споделяне на добрите практики между висшите учебни заведения, както и между университетите и бизнеса, от участниците в програмата, в съюзи на знанието със съседните държави, балканските страни, които не са членки на ЕС, Азия, Африка и Латинска Америка, за да развиват своите образователни системи.

Академия на МВР


Академията на МВР има връчена от Европейската комисия Разширена Университетска Харта Еразъм (Extended Erasmus University Charter) февруари 2010 г., което й позволи участие в програмата за сътрудничество във висшето образование „Еразъм”, секторна програма на програмата на Европейския съюз „Учене през целия живот”.
За периода 2012-2014 г. АМВР реализира общо 79 Еразъм мобилности с университети от 6 Европейски страни.

Януари 2014 г. Академията на МВР получи Европейска харта за висше образование 2014 – 2020, BG SOFIA32

 

Нови насоки в програма "Еразъм+"


Информация мобилности Еразъм+


Еразъм + дава възможности за:
                       

Образователна мобилност за граждани (КД 1)

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)


ДВУСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ

КУРСАНТСКА/СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ


МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ


МОБИЛНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИ


INCOMING ERASMUS MOBILITY


ДРУГИ ДОКУМЕНТИ:

 ОТПУСКАНИ СУБСИДИИ

ЕРАЗЪМ ИЗДАНИЯ

СРОКОВЕ КУРСАНТСКА/СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ


СЪБИТИЯ


Вътрешни правила за реализиране на мобилности в Академията на МВР по програма „Еразъм+”


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

 

Списък на „Еразъм университети”, валиден до 2020 г

Европейска студентска мрежа "Еразъм"

Светът на обмен "Еразъм"