МВР

Академия на МВР

 

Програма Еразъм+

(2014-2020)

 

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт Еразъм+ стартира през 2014 г. и е с период на действие до 2020 г. Програма Еразъм+ подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

 

Центърът за развитие на човешките ресурси е официалната оторизирана институция от Европейската комисия и националните власти за програма Еразъм+ в България.


В сектора на Висшето образование Програма Еразъм + има за цел да модернизира и подобри висшето образование в Европа и останалата част на света. Тя дава възможности за развиване на компетентности на студентите и служителите във висшите училища от страните-участнички в програмата; Спомага за споделяне на добрите практики между висшите учебни заведения, както и между университетите и бизнеса.

 

Програма „Еразъм“ обхваща три ключови дейности:

 

 

АКАДЕМИЯ НА МВР И ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Академията на МВР има връчена от Европейската комисия през януари 2014 г. Европейска харта за висше образование за периода 2014-2020 г. и участва в програма Еразъм+ - Ключова дейност 1 – Образователна мобилност за граждани – висше образование – КД 103

Европейска харта за висше образование 2014 – 2020, BG SOFIA32

През февруари 2021 г. Академията на МВР получи Европейска харта за висше образование за периода 2021-2027 г. която дава право на Академията за участие в програма Еразъм+ по Ключова дейност 1 и през новия програмен период.

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027

ЕРАЗЪМ ХАРТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2021 - 2027

ERASMUS POLICY STATEMENT 2021

Възможности за участие на студенти от Академията на МВР в мобилности по програма Erasmus + 2021

Ключова дейност 1 – Образователна мобилност за граждани

 

Висше образование – КД103 –

Мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал в сферата на висшето образование

 

Студентска мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти, и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.


Студентска мобилност с цел практика в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти, както и наскоро дипломирали се и дава възможност за практика в друго висше училище или предприятие в чужбина.


Мобилност на персонала с цел преподаване е насочена към преподавателския състав на висшите училища и дава възможност за преподаване във висши училища в чужбина. Също така се дава възможност на представители на предприятия от чужбина да преподават по покана на висши училища в страната.


Мобилност на персонала с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към преподавателски и непреподавателски състав и дава възможност за професионално развитие на участниците в друга организация в чужбина.


Преди реализиране на студентска мобилност или мобилност на персонала (преподавателски и административен), изпращащата и посрещащата организация следва да подпишат Междуинституционално споразумение (Interinstitutional Agreement), а изпращащата и посрещащата организация и студентите/персонала - Споразумение за обучение (Learning Agreement)/Споразумение за мобилност (Mobility Agreement).


ПАРТНЬОРИ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

КУРСАНТСКА/СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ

МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ

INCOMING ERASMUS MOBILITY


ДРУГИ ДОКУМЕНТИ:

 

ЕРАЗЪМ ИЗДАНИЯ

СРОКОВЕ КУРСАНТСКА/СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ


СЪБИТИЯ


Дейностите, условията и реда за реализиране на мобилности по програма Еразъм+ в Академията на МВР са регламентирани във Вътрешните правила за международната дейност на АМВР по програма Еразъм+.  

Вътрешни правила за реализиране на мобилности в Академията на МВР по програма „Еразъм+”


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

 

Списък на „Еразъм университети”, валиден до 2020 г.

Европейска студентска мрежа "Еразъм"

Светът на обмен "Еразъм"