МВР

Академия на МВР

 

Спортна асоциация МВР

В правилникът за организацията и провеждането на спортно-състезателната дейност в МВР, Спортната асоциация на МВР е основен партньор, която организира и администрира състезанията в МВР и осъществява представителството и връзките с националните спортни институции и международното спортно движение на силите, осигуряващи законността, общественият ред и борбата срещу бедствията.
ЦБПС-МВР и СА-МВР изготвят спортни програми, които се утвърждават от Министъра на вътрешните работи или съответния заместник – министър, съобразно възложените му функции по управление.

www.sa-mvr.com