МВР

Академия на МВР

 

Студия на тема „условия и ред за придобиване на свидетелства за управление на моторни превозни средства”

 

През месец март 2013г. излезе от печат студия на тема „Условия и ред за придобиване на свидетелства за управление на моторни превозни средства”. Неин автор е инспектор Добромир Йотов Доков - ст. преподавател в катедра „Опазване на обществения ред” при Факултет „Полиция” на Академията на МВР.
В настоящата работа са разгледани условията и реда за придобиване на свидетелство за управление на МПС в Република България. Тази част от обществените отношения касае поведението на участниците в пътното движение (като водачи на моторни превозни средства) и до голяма степен определя безопасността на пътното движение.
Разгледани са изискванията на които трябва да отговарят водачите на моторни превозни средства, пречупени през призмата на международните и вътрешноправните изисквания. Също така е обърнато внимание на международната и вътрешноправната регламентация по въпросите свързани с придобиването на правоспособност и издаването свидетелства за управление на моторни  (СУМПС). Специално внимание е отделено на видовете свидетелства за управление, както и признаването и подмяната на чуждестранните СУМПС. Тези въпроси пряко кореспондират с контрола върху отчета на водачите на МПС, като по този начин оказват влияние върху пътната безопасност.
Разработката е предназначена за полицейските служители  от структурите на „Пътна полиция” и на други полицейски органи с компетенции по контрол на пътното движение, както разбира се и за курсанти, студенти и стажанти от АМВР. Може да бъде полезна и на други специалисти, имащи отношение по проблемите свързани с отчета на водачите на МПС.
Разработката е съобразена с действащите нормативни актове към месец януари 2013 година.