МВР

Академия на МВР

 

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ,

предоставяни от Академията на МВР

 

Уникален идентификатор

Административна услуга на организация, предоставяща обществени услуги

157

Прием в университет на студенти и докторанти

160

Разрешение за преместване в друго висше училище

161

Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение във висше училище

167

Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея

168

Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно- квалификационна степен на висше образование

169

Издаване на европейско дипломно приложение

170

Издаване на свидетелство за професионална квалификация

173

Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация

174

Издаване на академична справка на обучаващите се лица

175

Издаване на уверение на обучаващите се лица (и на лица, които са завършили обучение в АМВР)

176

Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ във висшите училища

177

Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Други

Настаняване в общежитие на АМВРТакси за административни услуги

Банкова сметка на Академия на МВР:

IBAN: BG72UBBS80023106073404

BIC: UBBSBGSF