МВР

Академия на МВР

 

Сектор „Приложна подготовка”

• Разработва методики за подбор на кандидати за работа в МВР по отношение на физическата годност;

• Изработва критерии за подбор на кандидати за работа в МВР на специфични длъжности, изискващи високо ниво на физическа годност и приложни умения;

• Прилага модели за развитие и поддържане на физическата годност, подготовката по полицейска лична защита и стрелковата подготовка на служителите от МВР;

• Планира, организира и провежда курсове с откъсване от работа за повишаване на професионалната квалификация;

• Оказва методическа помощ на звената “Човешки ресурси” в дирекциите на МВР и извършва контрол при провеждане на учебния процес без откъсване от работа;

• Извършва анализ и актуална оценка за състоянието на човешките ресурси, по отношение на физическата годност, подготовката по полицейска лична защита и стрелковата подготовка;

• Провежда емпирични изследвания на физическата годност подготовката по полицейска лична защита и стрелковата подготовка на личния състав в национален мащаб;

• Участва в разработването на вътрешноведомствени нормативни документи отнасящи се до управлението на човешките ресурси;

• Изготвя учебни помагала и специализирана литература по проблемите на теорията и управлението на видовете професионални подготовки;

• Осъществява сътрудничество и взаимодействие с образователните центрове и институти в България и чужбина.