МВР

Академия на МВР

 

Библиотеки на академията на мвр

       Библиотеките в Академията на МВР са създадени едновременно с учебното заведение (1969 г.). За тези години те са изминали дълъг път на развитие и в настоящия момент са база на учебната и научноизследователската дейност на АМВР.
Библиотеките са учебно-помощно и информационно звено в състава на отдел УИД при АМВР. Те осигуряват библиотечното, научно-информационното и библиографското обслужване. Библиотеките са достъпни за щатния, курсантския и слушателския състав на академията, за други поделения на МВР, както и за преподаватели от други висши учебни заведения.
      Библиотечният фонд се попълва редовно с юридическите списания „Правна мисъл“, „Съвременно право“, „Юридически свят“, „Общество и право“, „Правата на човека“, с бюлетина на Върховния касационен съд на РБ и др. Библиотеката разполага с литература на чужди езици - руски, английски, немски (включително и периодика). Освен художествената и научната литература в библиотеките се съхраняват задължително и всички специализирани периодични издания. Над 8000 заглавия учебна и научна литература са закупени и дарени през последните 5 години.
      Основната дейност е насочена към:
      1. Осигуряване на библиотечно-библиографско и информационно обслужване на преподаватели, курсанти и специализанти от АМВР;
      2. Подобряване обслужването на читателите чрез оказване на квалифицирана методична помощ в подбора на необходимата литература;
      3. Изграждане на електронна библиотека, чрез която да се осигури достъп до печатните издания (библиотечен фонд и периодика);
      4. Непрекъснато допълване на наличния фонд с нова българска и чуждестранна литература, свързана с подготовката по конкретни дисциплини;
      5. Вестници и списания - чрез абонамент.

 

 

 

БИБЛИОТЕКА НА АКАДЕМИЯТА НА МВР

                                                                                                                

 

 Работно време на читалните в библиотеките

 

от понеделник до петък - от 7.30 до 19.00 ч.

 

 Контакти

 

Библиотека -02/9829-384

 

Правилник за дейността на явните библиотеки на Академията на МВР

 

Редът на заемане на библиотечни документи е следният:
 - редовните курсанти се зачисляват в библиотеките след представяне на курсантска книжка или карта;
 - задочните курсанти ползват библиотеките само срещу курсантска книжка, която остава на съхранение в библиотеките до връщане на заетата литература;
 - слушателите ползват литература срещу представяне на служебна карта;
 - докторантите заемат библиотечни документи за не повече от 6 месеца само срещу писмо-искане от поделението, в което работят, утвърдено от началника на отдел УИД ;
 - преподаватели, работещи на хонорар или граждански договор, могат да вземат библиотечни документи в срок до 3 месеца. Последният хонорар може да бъде заверен от началника на отдел УИД само срещу представяне на служебна бележка, подписана от библиотекаря.

 

 

 Нова литература

 

Постъпила нова литература