МВР

Академия на МВР

 

Център за специализация и професионална подготовка - гр. пазарджик

 

   С Указ № 151 от 05. 02. 1971 г. на Президиума на Народното събрание е създадено средно милиционерско училище, с местонахождение в гр. Стрелча.
Първият учебен ден е на 16. 09. 1971 г., а производството на първия випуск е на 10. 08. 1975 г.

   На 20. 10. 1975 г. училището е преместено в град Пазарджик, в новопостроена, модерно обзаведена база. Създадени са отлични условия за провеждане на учебния процес.
   От 1992 г. животът и обучението в училището се променят основно. Съгласно Закона за полицията, за обучение се приемат завършили средното си образование и отбили военна служба кандидати за служители на МВР. Преустроява  се цялостно учебният процес, изработват се нови учебни програми, които отговарят на новия статут на училището и на новото време.
    
   До 1998 г. в учебното заведение се обучават сержанти само за нуждите на НС „Полиция”.
   От 1998 г., след приемането на промените в Закона за МВР, започва и обучението за преквалификация на сержанти на свръхсрочна служба и офицери от НСГП, което трае 3 месеца.
   Със заповед К-1793/20. 04. 2000 г. на министъра на вътрешните работи училището е преобразувано в Център за специализация и професионална подготовка към Национална служба „Гранична полиция”.
От началото на 2001 г. с помощта на експерти от Федералната гранична охрана на Германия се работи за изграждането на модерен учебен център на Българската гранична полиция, ориентиран към стандартите на Европейския съюз.

   Във връзка със структурните промени в МВР на 01.09.2006 г. ЦСПП Пазарджик преминава към Академията на МВР.
С високия си професионализъм, компетентност и знания възпитаниците на училището вече 38 години дават своя принос за издигане нивото на работа в МВР.

   Обучението преминава в четири направления, обособени в структурни звена - секции:

   СЕКЦИЯ „ПРАВНА ПОДГОТОВКА” – основна цел на обучението по правна подготовка е обучаемите да могат да правят правна квалификация на професионални ситуации, на основата на които да вземат решения за правилни тактически действия.

   СЕКЦИЯ „ОБЩОПОЛИЦЕЙСКА ПОДГОТОВКА” – цел на обучението е полицаят да придобие знания и умения за тактически правилно прилагане на  полицейските действия  за охраната на обществения ред, противодействието на престъпността и охраната на държавната граница.

   СЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛНА ПОЛИЦЕЙСКА ПОДГОТОВКА” – обучението в тази секция е насочено към изучаването на оръжието и техниката на въоръжение в МВР и придобиване на  навици и умения за боравене с тях. В секция „СПП” се работи и за повишаването на комуникативните способности  на обучаемите за разрешаване на конфликти и тяхната стресоустойчивост.

   СЕКЦИЯ „ЧУЖДОЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА ” – обучението по чужд език цели създаването на комуникативни  умения на обучаемите в стандартни полицейски ситуации и хармонизиране на терминологията на чужд език.
 
   В ЦСПП – Пазарджик се извършва обучение и подготовка в следните видове курсове :
   • Първоначално професионално обучение;
   • Повишаване на професионалната квалификация;
   • Професионална специализация;
   • Актуализация на професионалната квалификация;

   Първоначално професионално обучение е приоритет и основен акцент в дейността на ЦСПП.
   Новата учебна програма гарантира постоянното подобряване на качеството на обучението и образователния продукт, предлаган във всички форми на обучение. Той е в съответствие със законовите разпоредби и изискванията на потребителите,а работодателите и партньорите и е съобразен с променящите се потребности на глобализиращия се национален и европейски пазар на труда.