МВР

Академия на МВР

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ”, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 – 2013 ГОДИНА”

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ”, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 – 2013 ГОДИНА”

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ”, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 – 2013 ГОДИНА”

 

 

 

 

   От 22 март 2010 г. Министерството на образованието, младежта и науката открива кампанията по кандидатстване за стипендии и награди по проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година” за летния семестър на учебната 2009/2010 година.

   В срок до 15 април 2010 г. студентите ще имат възможност да кандидатстват за стипендии и награди чрез http://eurostipendii.mon.bg интернет страница, разработена специално за целта, на която може да бъде намерена и допълнителна информация за кандидатстването.

  

 

 

   Уважаеми курсанти и студенти,

      Информация за условията, процедурите за кандидатстване, необходимите документи и срокове ще намерите в секциите на http://eurostipendii.mon.bg

   Формулярите за кандидатстване за стипендии и награди се попълват он-лайн, след което се разпечатват, подписват се от курсанта или студента и се предават в канцеларията на Академията на МВР.

 

 Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии и награди по Оперативна програма - Развитие на човешките ресурси 2007-2013

 

 

   Условия за кандидатстване

   Във връзка с проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд, се набират и класират кандидати за стипендии и награди по проекта за зимния семестър на учебната 2009/2010 година.

   Право за кандидатстване за тези стипендии имат всички курсанти и студенти, редовна форма на обучение, независимо от постигнатия семестриален успех.

   Стипендията е в размер на 90 лв. месечно и се получава по 5 месеца за семестър.

   Разпределението на стипендиите и наградите за летния семестър на учебната 2009/2010 година по висши училища е публикувано в рубриката "Статистика" на специализираната страница. Разпределението е направено въз основа на данни от Регистъра на действащите и прекъснали студенти за 2009/2010 г. Броят на стипендиантите за всяко висше училище на учебната 2009/2010 г. е определен пропорционално по факултети. Критерият за класиране е средният успех от предходните два семестъра на обучение. Важно е да припомним, че за курсантите и студентите от първи курс стипендии се отпускат от втория семестър на тяхното обучение, въз основа на успеха им от първия семестър. Класирането се извършва по низходящ ред на успеха, до изчерпване на определения брой стипендии за съответното висше училище. Календарните месеци, за които се изплащат стипендиите за всеки семестър, съответстват на месеците от учебния план на висшето училище.

   Курсантите и студентите в последния семестър на обучение получават стипендия включително до месеца, в който е насрочена първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план. Курсантките и студентките с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първата сесия, могат да получат стипендия включително до месеца, в който е насрочена втората сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.

   За награди могат да кандидатстват курсантите, обучаващи се в редовна форма по професионалните направления от областите на висше образование „Природни науки, математика и информатика” и „Технически науки” във висшите училища в Република България, създадени в съответствие със ЗВО. Броят на наградите за всяко висше училище е определен пропорционално по факултети, филиали и колежи. Критерии за класиране са средният успех от предходния семестър на обучение и участието в научни, изследователски или практически разработки, което се удостоверява с документ, издаван от висшето училище.

  

  График на кампанията по проект „Студентски стипендии и награди”:

- 22 март 2010 г.   - Начало на подаване на заявления

- 22 март 2010 г.   - Начало на потвърждаване от Академията на МВР на подадените данни

- 15 април 2010 г. - Край на подаване на заявления

- 21 април 2010 г. - Край на потвърждаване от Академията на МВР на подадените данни

- 22 - 26 април 2010 г. - Срок за подаване на възражения от курсанти и студенти пред комисията по проекта по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри

- 26 април 2010 г. - Заключване на системата и невъзможност за понататъчни корекции и промени

- 28 април 2010 г. - Публикуване на класирането за стипендии и награди

- 30 април 2010 г. - Срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните курсанти и студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване

- 5 май 2010 г.      - Срок за подаване на окончателните данни на кандидатите в МОМН

 

  

   Курсантът или студентът не е задължен да попълва номер на банкова сметка (IBAN номер) при подаването на формуляра, но ако бъде класиран за стипендия и/или нагарда, той е длъжен да попълни в тридневен срок IBAN номер в посочена от висшето училище банка.

 

След попълването и подаването на формуляр чрез настоящата интернет страница, формулярът се разпечатва, подписва от курсанта или студента и се подава във висшето училище в определеното звено (канцелария на Академията на МВР) от 15.04.2010 г.

 

   Кандидатстващите за награди подават и издадения от висшето училище документ (служебна бележка), удостоверяващ участието им в научни, изследователски, практически разработки или курсови проекти.

 

 

 

 

Допълнителна информация:

   Проект „Студентски стипендии и награди” се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът съответства на специфичната цел на програмата за увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование. Вписва се в целите на приоритетната ос 4. „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, като планира да допълни и разшири действието на сега съществуващите в Република България политики за студентско подпомагане, осъществявани със средства от държавния бюджет.

   Бенефициент е Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Студенти, докторанти и специализанти”. Началото на проекта бе поставено през месец ноември 2008 г., с издаване на Заповед № РД 09-1306/04.11.2008 г. на министъра на образованието и науката. Продължителността му е 21 месеца и 26 дни. Крайният срок за приключване  е 31 август 2010 г. Общата сума по проекта е 39 116 599,60 лв.

   Ръководител на проекта е доц. дфн Мариана Георгиева, директор на дирекция „Студенти, докторанти и специализанти”. Партньори на министерството са 49 висши училища в Република България, създадени по реда на Закона за висшето образование, с които са сключени договори за партньорство.

   Общата цел на проекта е преодоляване на социално-икономическата неравнопоставеност на студентите, гарантиране на справедливост по отношение на достъпа им до образование, участието, третирането и резултатите от обучението и повишаване на тяхната мотивация за по-добра подготовка.

   Специфични цели на проекта са:

 • Допълване, разширяване и подобряване на действието на съществуващите в Република България програми за студентско подпомагане, състоящи се в предоставяне на стипендии със средства от държавния бюджет, субсидирано ползване на студентски общежития и столове, здравно осигуряване, предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта.
 • Насърчаване на младите хора да развиват творческия си потенциал и иновативност чрез създаване на атмосфера на академична конкуренция
 • Създаване на условия за намаляване на съществуващите диспропорции между актуалните потребности на трудовия пазар и профила на обучение във висшите училища и издигане престижа на професиите, които са дефицитни на трудовия пазар
 • Преодоляване на недостига от специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии и на природните и технически науки. Превръщане на природните науки и техническите специалности в по-привлекателни за студентите

   В рамките на проекта, обхващащ учебните 2008-2009 и 2009-2010 г., се предвижда стипендии да получават средно по около 15 000 студенти на семестър, съставляващи до 10 на сто от студентите в редовна форма на обучение, за които могат да бъдат отпуснати общо 300 000 стипендии. Стипендиите се отпускат за всеки семестър поотделно, като месечният им размер е 90 лв.

   За целия период на проекта се предвижда да бъдат отпуснати и около 50 000 награди,  като бъдат обхванати до 30 на сто от студентите в редовна форма на обучение по специалности от професионални направления от областите на висше образование „Природни науки, математика и информатика” и „Технически науки” във висши училища в Република България, създадени в съответствие със ЗВО. Размерът на наградите е 200 лв. Наградите са семестриални.

   Броят на стипендиите и наградите се определя от МОМН за всеки семестър по висши училища, съответно факултети, филиали и колежи, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение. Използват се данните от Регистъра на действащите и прекъснали студенти от предходната учебна година.

   Проектът се управлява от административен екип, включващ ръководител на проекта, четирима координатори, експерт по информационни технологии и финансов експерт.

   За добрата организация и управление на проекта е учреден Комитет за наблюдение на проекта. Членовете на Комитета са представители на следните държавни и неправителствени институции и организации:

 • Министерство на образованието, младежта и науката – дирекция „Студенти, докторанти и специализанти” и дирекция „Финанси”
 • Министерство на финансите
 • Съвет на ректорите на висшите училища в Република България
 • Национално представителство на студентските съвети

   Комитетът за наблюдение осъществява вътрешен мониторинг по изпълнението на проекта, чрез провеждане най-малко по две заседания годишно, респективно за всеки учебен семестър. Ръководителят на проекта представя пред Комитета текущите технически и финансови доклади, уведомява за напредъка по изпълнението, както и дефинира възникнали проблеми и предлага за обсъждане решения за тяхното разрешаване или елиминиране. Структурата на Комитета кореспондира с принципите на прозрачност и публичност. Комитетът упражнява и консултантски функции, като инициира конкретни мерки за насърчаване на целевата група за участие в проекта, изразява становища по напредъка и крайните резултати на проекта.

   Висшите училища-партньори по проекта осъществяват дейности, включени в партньорските договори:

 1. Определят екипи от лица, които работят по организацията за предоставяне на стипендиите и наградите от ЕСФ;
 2. Предоставят база и техника, необходима за изпълнение на тези дейности;
 3. Огласяват по подходящ начин в съответното висше училище информация за броя стипендии и награди по проекта за съответния семестър, вида на документите за кандидатстване и сроковете за подаването им;
 4. Приемат документите от кандидатите, съответно за стипендии и за награди  (формуляри за кандидатстване, уверения за успех, документи, удостоверяващи участието в научни, практически или приложни разработки);
 5. Проверяват за правилното попълване на документите от кандидатите;
 6. Верифицират и изпращат данните за кандидатите в предоставена от МОМН софтуерна програма, отделно за стипендиите и за наградите;
 7. Изпращат в определен от министъра на образованието, младежта и науката срок подписаните и подпечатени списъци (рамкови формуляри) на класираните студенти в дирекция „СДС” на МОМН;
 8. Изплащат стипендиите и наградите на крайните бенефициенти – студентите;
 9. Отчитат изплатените стипендии и награди със съответните разходооправдателни документи (платежни нареждания, банкови извлечения и др.)
 10. Съхраняват първичните документи на кандидатите;