МВР

Академия на МВР

 

Ръководство на факултет "Полиция"


ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ "ПОЛИЦИЯ"

 
Комисар доц. д-р Станимир Петров Илиев

IMG-Stanimir Iliev
Роден на 22 ноември 1975 г. в гр. Берковица

Образование:


1999 г. – ВВОВУ „Васил Левски”, Велико Търново, граничен профил, магистър-инженер
2006 г. – Великотърновски университет, специалност „Психология“, магистър
2013 г. - доктор по „Организация и управление извън сферата на материалното производство” (Национална сигурност)

2016 г. – доцент

 

Професионален стаж:


1999 - 2008 г. – преминал е различни длъжности в структури на ГД „Гранична полиция”.

2008-2015 г. – преподавател-старши преподавател в Академия на МВР

2016 г. – назначен на длъжност ВПД зам.-декан на факултет „Полиция”

2017 г. – назначен на длъжност зам.-декан на факултет „Полиция”

 2021 г. - декан на факултет "Полиция"

 
Специализации:

Участвал в различни курсове и работни  групи по линия на СЕРOL, Frontex, DCAF, Международния Институт  по хуманитарно право в сътрудничество с Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), MOM и други правоприлагащи органи на ЕС.


Научни публикации

Монографии:

„Шенгенска информационна система – организационен модел в Република България” (2011);

„Граничен контрол и компенсиращи мерки в Шенген” (2015);

Информационни системи на ЕС в областта на управлението на границите, убежището и правоприлагането“ (2020).

 

Студии и статии:

„Държавите-членки в Шенген” (2012);

„Контрол на външните шенгенски граници. Премахване на граничния контрол на вътрешните граници и движение на хора”(2010);

„Нов механизъм за оценка и наблюдение по Шенген (ШИС/Сирене)” (2014);

„Основни понятия, използвани при работа с Шенгенска информационна система (ШИС)”(2014);

„Компенсиращи мерки – фактор за регионалната сигурност“ (2018);

„Модел за прилагане на компенсиращи мерки след присъединяването на България в Шенген“  (2018);

„Обща визова политика като гарант за сигурността на външните граници на България и ЕС“ (2019);

„Обща учебна програма за гранична и брегова охрана – обучение по мениджмънт на средно ниво в ЕС“ (2019);

„Общи стандарти и процедури при осъществяване на връщане на граждани на трети страни“ (2019);

„Система за сигурност-ETIAS“ (2020);

„Академия на МВР – исторически обзор“ (2020) и др.

 

Учебни пособия:

„Шенгенска информационна система”(2011);

„Речник на използваните понятия и термини при осъществяване на граничен контрол”(2012);

„Прилагане на полицейски правомощия при спазване правата на човека. Добри практики” (2015);

„Повишаване капацитета на служителите в Дирекция „Консулски отношения“ на МВнР и българските консулства“(2015);

„Наръчник с нормативната уредба за Шенген” (2015).


Доклади:

„Idea for new approach in the training”(2014);

„Актуални проблеми на шенгенската сигурност”

Владее английски език