МВР

Академия на МВР

 


FRONTEX (European Border and Coast Guard Agency) — Европейската агенция за гранична и брегова охрана — е създадена през 2004 г., за да подпомага държавите — членки на ЕС и асоциираните към Шенген държави в защитата на външните граници на пространството на ЕС за свободно движение. Като агенция на ЕС, Frontex се финансира от бюджета на ЕС, както и от вноски на асоциираните към Шенген държави.

 

През 2016 г. Агенцията беше разширена, модернизирана и натоварена със засилена роля по отношение на контрола на миграцията и управлението на границите, както и с по-големи отговорности в борбата с трансграничната престъпност. Към функционалния мандат на Агенцията бяха официално добавени и дейности по издирване и спасяване в морските територии на ЕС в ситуациите, в които възниква такава необходимост.

 

Frontex е оперативна агенция с повече от 1 500 служители от държавите-членки, разположени в целия ЕС във всеки един момент. За да повиши способността си да проследява нови и бързо развиващи се обстоятелства, ситуационният център на Frontex, който отговаря за наблюдението на външните граници, сега работи 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

 

Централата на Фронтекс се намира в гр. Варшава, Полша.

https://frontex.europa.eu/

 

Основни отговорности

 • Разполагане на място
 • Анализ на риска
 • Ситуационно наблюдение
 • Оценка на уязвимостта
 • Европейско сътрудничество по отношение на функциите за брегова охрана
 • Обмен на разузнавателна информация относно престъпни дейности
 • Операции по връщане
 • Сътрудничество с държави извън ЕС и Шенгенското пространство
 • Бърза реакция
 • Научни изследвания и иновации
 • Обучение
 • Съвместни операции
 • Правоприлагане
 • Операции по издирване и спасяване

 

https://frontex.europa.eu/about-frontex/who-we-are/origin-tasks/

 

Структура

Фронтекс се управлява от Изпълнителен директор. Надзорът и контролът на дейността на Агенцията и на Изпълнителния директор се осъществяват от Управителен съвет. Работата на Изпълнителния директор и Управителния съвет се подпомага от Консултативен форум с независими съвещателни функции. Независим Служител по основните човешки права се отчита директно пред Управителния съвет и си сътрудничи с Консултативния форум по въпроси, свързани със спазването на човешките права.

https://frontex.europa.eu/about-frontex/organisation/structure/

Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР

Основна партньорска структура на Frontex в Република България, отговорна за изпълнението и координацията на дейността на Агенцията в страната, е Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР.

 

https://mvr.bg/gdgp

 

Основна дейност от функционалното портфолио на Frontex e обучението на служители по гранична и брегова охрана

 

Агенцията подпомага изграждането на капацитет в страните-членки и партньорските страни чрез разработването и изпълнението на хармонизирани продукти за обучение, основани на интегриран подход. Обученията са насочени основно към обучители, които могат да обучават служители по гранична и брегова охрана в собствените им страни на техния език. Фронтекс използва различни форми на обучение – присъствени, смесени – присъствени и онлайн, изцяло онлайн, самообучения и програми за мобилност/обмен. Обучителните дейности на Фронтекс целят изграждане на капацитет в 4 основни области:

 • Обучителни стандарти – включва разработването и прилагането на хармонизирани учебни програми и курсове по гранична охрана, които обхващат всички етапи от кариерното развитие на служителите;
 • Обучение, свързано с Екипи по европейска гранична охрана – предоставя специализирано обучение/курсове за служители преди участието им в съвместни операции, пилотни проекти и бързи гранични интервенции;
 • Подкрепа за тематично обучение – Фронтекс подпомага националните обучителни/образователни институции и програми в специфични области като:
 • Противодействие на трафика на хора;
 • Оценка по Шенген;
 • Разкриване на фалшиви документи;
 • Оценка на риска;
 • Операции по връщане;
 • Основни човешки права;
 • Онлайн инструмент по право на Шенгенското пространство;
 • Английски език за служители по гранична охрана;
 • Инфраструктура и мрежи за обучение – мрежата за обучение на Фронтекс се състои от институции от страните-членки на ЕС и от партньорските държави. За целта е изградена и електронна платформа и електронни обучителни продукти - Aula. Основните елементи от мрежата за обучение са:
 • Националните координатори на Фронтекс по обучението и Партньорските академии на Фронтекс във всяка държава-членка; За България Национален координатор по обучението е Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, а ПАРТНЬОРСКА АКАДЕМИЯ Е АКАДЕМИЯТА НА МВР. В това си качество АМВР участва чрез свои представители в разработването на учебните програми и курсовете на Фронтекс, а от своя страна Агенцията осигурява подкрепа за прилагането на единните стандарти за обучение на Фронтекс в АМВР. Академията има подписано Партньорско споразумение с Фронтекс за периода 2021–2024 г.
 • Част от мрежата за обучение е и сътрудничеството с партньорски страни извън ЕС, с които Агенцията има сключени работни споразумения за провеждане на обучения.

 

https://frontex.europa.eu/we-build/building-capabilities/trainings-at-frontex/

https://frontex.europa.eu/we-build/building-capabilities/courses/