МВР

Академия на МВР

 

НСА „Васил Левски”

ЦБПС И НСА СЪВМЕСТНО РАБОТЯТ ПО:

І. Развитие на физическата и специализираната приложна подготовка и спорта:
1. Научно-изследователска дейност. Осъществяване на научни разработки и програми за развитие на физическата и специализираната приложна подготовка и спорта в МВР: – актуални изследвания на показатели за групи служители от МВР за получаване на информация свързана с професионалната им реализация; – прилагане на система за проследяване на кариерното развитие на действащи служители на МВР със спортно образование; – разработване на управленски стратегии за развитие на спорта в МВР и програми за приложни спортове; – реализиране на работни програми за превенция срещу негативните явления в гражданското общество със средствата на спорта; – организиране и участие в национални и международни научни конференции, симпозиуми, семинари и други форуми по проблемите на физическата и специализираната приложна подготовка и спорта.
2. Обучение. Ежегоден прием в НСА “Васил Левски” на служители на действителна служба от МВР по специалност “Бойно-приложна, физическа подготовка и спорт в БА и МВР” насочена към специфичните изисквания на професиите в МВР.

II. Спорт за високи постижения.
Осъществяване на научно-приложно обезпечаване на елитни спортисти – служители на МВР: – извършване на изследвания и анализ на показатели;
– разработване на научно обосновани методики за развитие на спортния резултат.

www.nsa.bg