МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Кодекси:
ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
КОДЕКС НА ТРУДА


Закони:

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Правилници:
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


Наредби:

НАРЕДБА № 8121з-310 ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-311 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-344 ОТ 2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-345 ОТ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-347 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-406 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ПО-ВИСОКА ПО ВИД ДЛЪЖНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-408 ОТ 2015 Г. ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЛЪЖНОСТТА ОТ ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-433 ОТ 2017 Г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБРАЗЕЦ 1 и 2  към наредба № 8121з-433 ОТ 2017 Г.
НАРЕДБА № 8121з-1353 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2020Г. ЗА РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ЗА НЕГОВОТО ОТЧИТАНЕ, ЗА КОМПЕНСИРАНЕТО НА РАБОТАТА ИЗВЪН РЕДОВНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ, РЕЖИМА НА ДЕЖУРСТВО, ВРЕМЕТО ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

НАРЕДБА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА
НАРЕДБА ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА
НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ
НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Инструкции:
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-470 ОТ 2015 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ, СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТКАТА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДИСЦИПЛИНАТА И ДИСЦИПЛИНАРНАТА ПРАКТИКА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-532 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ КАДРОВИ ДЕЛА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-282 ОТ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ КАРТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


Класификатори:
КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА
ЗАПОВЕД № 8121з-140 ОТ 2017 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В МВР ЗА СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И 3 И АЛ. 3 ЗМВР
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В МВР ЗА СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И 3 И АЛ. 3 ОТ ЗМВР