МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

   Статут на служителите

Служители на МВР са:
1. държавни служители - полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението;
2. държавни служители;
3. лица, работещи по трудово правоотношение.

   Статутът на държавните служители в МВР се урежда със:
ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

   Статутът на лицата, работещи по трудово правоотношение, се урежда при условията и по реда на КОДЕКС НА ТРУДА и на ЗМВР.

Държавните служители в МВР съобразно изпълняваните функции и притежаваната квалификация изпълняват служебните си задължения на следните видове длъжности:
1. висши ръководни;
2. ръководни;
3. изпълнителски;
4. младши изпълнителски

   Новопостъпилите държавни служители, които подлежат на задължителна първоначална професионална подготовка, се назначават като стажанти за периода на обучението.

   Министърът на вътрешните работи утвърждава класификатор на длъжностите в МВР.

   Служителите на МВР полагат клетва за спазване на Конституцията и законите на страната и за лоялност към държавните институции в Република България.

   Служителите на МВР не могат да членуват в политически партии, да осъществяват политическа дейност, да изразяват политически възгледи, както и да предприемат други действия по служба, с които се нарушава политическият им неутралитет.

   При осъществяване на правомощията си държавните служители в МВР удостоверяват качеството си със служебна карта или с личен знак. Видът на служебната карта и на личния знак се определя от министъра на вътрешните работи.

   Министърът на вътрешните работи определя вида и модела на униформеното облекло, реда за предоставянето и носенето му, както и другите принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурните звена на МВР.

   Отличителните знаци на униформеното облекло на държавните служители съответстват на свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители.

   Държавните служители носят служебно оръжие при условия и по ред, определени с инструкция на министъра на вътрешните работи.

  Държавните служители са длъжни да оказват помощ или съдействие на лица, намиращи се в опасност, и за предотвратяване или пресичане на правонарушения.

   Държавните служители в МВР не могат да изпълняват друга държавна служба, освен в случаите, определени с този или друг закон.

   Държавните служители не могат да извършват дейност,посочена в чл.153, ал.1-3 от ЗМВР като несъвместима със службата им.

   Държавните служители подават ежегодно до 31 март декларация за имуществото и доходите си., съгласно чл.160, ал.3 от ЗМВР.

   Държавните служители са длъжни да не участват при обсъждането, подготовката и вземането на решения, когато те или свързаните с тях лица са заинтересовани от съответното решение или когато имат със заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни съмнения в тяхната безпристрастност.