МВР

ОД Сливен

 

Стратегията ПБО

Стратегически насоки за развитие на интегрирания модел “Полицията в близост до обществото”

Цели
Основна цел: Подобряване партньорството между полицията и структурите на гражданското общество, чрез продуктивно и полезно сътрудничество по превенцията, противодействието на престъпността и осигуряване на обществения ред и сигурност в условията на прозрачност и зачитане правата и достойнството на гражданите.
Това партньорство означава:
Методи на работа на полицията в условията на прозрачност, при задължение за отчетност пред обществеността и при зачитане правата и достойнството на гражданите;
Средство за постигане на взаимно доверие и споделяне на отговорностите, което от своя страна представлява гаранция за повишаване ефективността на работа на полицията;
Обединяване на ресурсите на полицията и обществеността за превенция и решаване на проблеми на сигурността и обществения ред, въз основа на съвместна работа.
Наред с партньорството, моделът “Полиция в близост до обществото” се основава на принципите на:
про-активност - поставяне на фокуса на полицейската дейност върху недопускането на нарушения на обществения ред и сигурност.
и
решаване на проблемите на местните общности – сигурността на гражданите е основен приоритет за полицията и проблемите на хората са ежедневна задача за всеки служител.
Специфични цели на интегрирания модел “Полицията в близост до обществото”:
Определяне на национални приоритети на полицията в близост до обществото въз основа на натрупания опит и най-добрите европейски практики;
Изграждане на устойчиви партньорства на национално и местно ниво;
Създаване на структурни звена за прилагане на модела “Полиция в близост до обществото” и обезпечаване на административния им капацитет;
Осигуряване на финансов ресурс за реализиране на дейностите по модела “Полиция в близост до обществото”.
Тези специфични цели представляват конкретен израз на приоритетите на Министерството на вътрешните работи, а именно:
Утвърждаване на превенцията като основен инструмент за противодействие на престъпността;
Разширяване и усъвършенстване формите на превантивна дейност и подобряване на сътрудничеството с органите на местна власт и гражданското общество.
Описание
1. Ретроспективна справка
Анализът на съществуващите до 2002 г. форми на партньорство с обществеността показа, че те са непригодни в променените условия и не отговарят на очакванията на обществеността. На преден план се извеждаше репресивната функция на полицията, насочена преди всичко към противодействие на тежките престъпления, а нейната социална и превантивна роля бяха значително ограничени.
Това наложи промяна в приоритетите на работа. Те трябваше да бъдат насочени към постигане на по-добра ефективност и качество на полицейския труд, утвърждаване на полицията като отговорна държавна институция, отговаряща на потребностите на гражданите и общността от сигурност, ред и спокойствие.
Възникна необходимост от установяване на ново партньорство и сътрудничество между полиция и общество, целящо по-широка гражданска ангажираност и съпричастност към полицейската дейност.
В този контекст, в началото на 2003 г. стартира реализирането на Стратегията за работа на полицията в близост до обществото. Нейната основна цел беше подобряване на полицейските услуги за населението и приближаване на полицията до гражданите, с оглед увеличаване на тяхното чувство за сигурност и обединяване на усилията за намаляване на престъпността. Стратегията беше разработена за тригодишен период:
През 2003 година беше извършено проучване на обществените потребности, обучение на полицейски служители и популяризиране на модела сред обществеността; бяха установени партньорства и беше постигнато подобряване на механизмите за отчетност и обратна връзка от страна на полицията към обществеността.
През 2004 година бяха разработени конкретни програми за превенция на престъпността, съобразени с обществените очаквания и специфичните потребности на всички обществени групи.
През 2005 година започна популяризирането на ефективните практики от преходните години и интегрирането им в единен модел на Полиция в близост.
За оценка на резултатите от тригодишното прилагане на Стратегията бяха проведени редица проучвания, насочени към нейните различни аспекти. В позитивен план беше отчетено, че въвеждането на модела “Полиция в близост до обществото” е предоставило възможност за промяна в социалния образ на полицията, т.е. за превръщането й от орган за репресия в орган за защита. Това е също така подходящ отговор на утвърждаващата се в обществеността идея за засилване на превантивната дейност на полицията, за превръщането й в институция, еднакво приета от цялата общественост като необходим и безпристрастен инструмент за разрешаване на конфликти.
Същевременно, наред с положителните практики бяха констатирани някои трудности, между които първоначален вътрешен негативизъм, липса на адекватна законова и подзаконова нормативна база по отношение на човешките ресурси и развитието на кариерата, непълно финансово обезпечаване, недостатъчно популяризиране и неравномерно реализиране на стратегията.
С настоящия документ, разписан за периода 2006 – 2010 година, се обезпечава приемствеността в прилагането на модела “Полиция в близост до обществото”. Заложените в него конкретни резултати и дейности целят да въведат интегриран модел на тази форма на полицейска дейност и да повишат качеството и ефективността на изградените партньорства.
Основополагащи принципи на модела са:
Промяна в социалната мисия на полицията и в професионалната култура на нейните служители.
Партньорство между полицията и гражданското общество.
Проблемно ориентиран подход за осигуряване на ред и сигурност в партньорство с обществото.
Децентрализация дейността на полицията на местно ниво.
2.Основни целени резултати и дейности
С реализирането на настоящите стратегически насоки се целят следните конкретни достижения:
I. Установяване на територията на цялата страна на стандартизиран модел “Полиция в близост до обществото”
Чрез:
Проучване, анализ и популяризиране на водещи европейски практики;
Анализ и сравнение на специфичните проблеми на местно ниво с оглед очертаване на общи тенденции и приоритети на национално ниво;
Анализ и оценка на работата на полицията с гражданите и изготвяне на общи стандарти, съобразени с модела “Полиция в близост до обществото”;
Създаване на механизъм за вътрешна координация и управление на процесите, свързани с интегрирането на единния модел в работата на полицията.
II.Разработване и прилагане на критерии за оценка на полицейската дейност, по прилагане на модела “Полиция в близост до обществото”
Чрез:
Анализ на съществуващите критерии за оценка на полицейска дейност и полицейски услуги;
Осъществяване на сравнителен анализ за изучаване на критериите за полицейската дейност и услуги от страни с традиции в прилагането на модела “Полиция в близост до обществото”;
Разработване на система от критерии, за оценка на дейността по прилагането на модела “Полиция в близост до обществото”;
Апробиране на разработената система, въвеждането й в действащите нормативни актове, обучение и практическо приложение.
ІІІ. Повишаване на професионалната удовлетвореност и мотивация на служителите
Чрез:
Обвързване на прилагането на модела “Полиция в близост до обществото” с израстването в кариерата;
Цялостно подобряване условията на работа и профилактика на професионалния стрес; Въвеждане на екипния принцип на работа;
Популяризиране на модела “Полиция в близост до обществото”;
Оптимизиране на средствата за вътрешна комуникация /вестник, списание, интернет-сайт и др./ ;
Активна медийна стратегия;
Обучение на служители на всички нива.
ІV. Повишаване на доверието към полицията и изграждане на ефективни партньорства за решаване на проблеми, свързани със сигурността
Чрез:
Прилагане на проблемно ориентирания подход за постигане на конкретни резултати по повишаване чувството на сигурност на гражданите;
Оптимизиране работата на Комисиите за обществен ред и сигурност /КОРС/ и популяризиране на тяхната дейност;
Редовно информиране и активно включване на гражданите в дейностите по превенция на престъпността;
Привличане на нови партньори – неправителствени и бизнес организации, читалища и други организации, изявени лидери на общността, бивши полицейски служители и др.;
Съвместно разработване на конкретни проекти за преодоляване на причините за престъпността, виктимизацията и техните последици;
Координиране на дейността на заинтересованите институции и организации;
Осъществяване на програми за работа с уязвими социални групи - подрастващото поколение, малцинства, жертви на престъпления и др.;
Публични отчети за дейността на полицията на централно и местно ниво, дни на отворените врати, публични дискусии по обществено значими проблеми и други форми на популяризиране на полицейската дейност;
Насърчаване на гражданската активност и въвеждане на разнообразни форми на граждански контрол върху дейността на полицията и на механизъм за обратна връзка.