МВР

ОД Сливен

 

Контрол на общоопасните средства

Банкови сметки и плащане

Такси по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

(Изм. - ДВ, бр. 78 от 1999 г., загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г.)

 

ТАКСИТЕ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО СМЕТКА НА ОДМВР СЛИВЕН

СМЕТКА: BG55 UBBS 8002 3106 1387 00

BIC: UBBSBGSF