МВР

ОД Сливен

 

Достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до налична информация, създадена или съхранявана в ОД МВР – Сливен, без да е необходимо да доказвате конкретен интерес, с изключение на случаите, в които исканата информация е класифицирана като държавна или служебна тайна или засяга интересите на трето лице.
   Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите:
      - трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
      - адрес за кореспонденция, телефон за връзка;
      - описание на исканата информация или документи;
      - в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.
   Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:
      - в деловодството на ОД МВР – Сливен
      - Съответното РУ”Полиция” в областта: РУП-Нова Загора ; РУП-Твърдица ; РУП-Котел      
      - по електронна поща на адрес: [email protected]
      - чрез писмо на адрес: гр. Сливен, ул. “Ген.Скобелев” № 5, ОД МВР – Сливен
   Заплащане на информацията
   Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат съгласно заповед №1472, обнародвана в държавен вестник бр.98 от 2011г.

Заповед №343з-732/31.05.2017г. за утвърждаване на вътрешни правила за достъп до обществена информация в ОДМВР-Сливен

Вътрешни правила

Заявление за достъп

Заповед на МФ за таксите по ЗДОИ

Списък на категориите информация ,класифицирана като служебна тайна в МВР

Отчет за 2016г.

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване 
 
Отчет за 2017г.

Отчет за 2018г.

Отчет за 2019г.