МВР

ОД Сливен

 

Достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до налична информация, създадена или съхранявана в ОД МВР – Сливен, без да е необходимо да доказвате конкретен интерес, с изключение на случаите, в които исканата информация е класифицирана като държавна или служебна тайна или засяга интересите на трето лице.
   Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите:
      - трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
      - адрес за кореспонденция, телефон за връзка;
      - описание на исканата информация или документи;
      - в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.
   Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:
      - в деловодството на ОД МВР – Сливен
      - Съответното РУ”Полиция” в областта: РУП-Нова Загора ; РУП-Твърдица ; РУП-Котел      
      - по електронна поща на адрес: [email protected]
      - чрез писмо на адрес: гр. Сливен, ул. “Ген.Скобелев” № 5, ОД МВР – Сливен
   Заплащане на информацията
   Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат съгласно заповед №1472, обнародвана в държавен вестник бр.98 от 2011г.

Заповед №343з-732/31.05.2017г. за утвърждаване на вътрешни правила за достъп до обществена информация в ОДМВР-Сливен

Вътрешни правила

Изменение и допълнение на заповед №343з-732/31.05.2017г.

Заявление за достъп

Заповед на МФ за таксите по ЗДОИ

Списък на категориите информация ,класифицирана като служебна тайна в МВР
Заповед на министър МВР за изменение на горната заповед /Информация служебна тайна/

Отчет за 2016г.

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за 2021 г.

 
Отчет за 2017г.

Отчет за 2018г.

Отчет за 2019г.

Отчет за 2020г.

Отчет за 2021г.