МВР

ОД Сливен

 

Група "Миграция"

Група "Миграция” е структурно звено към ОД МВР – Сливен и извършва следната дейност :
• Приема, разглежда и решава заявления за предоставяне право на краткосрочно и продължително пребиваване на чужденци в Република България;
• Приема заявления за предоставяне право на постоянно пребиваване и статут на дългосрочно пребиваване на чужденци в Република България;
• Организира приемането на заявленията за издаване на разрешения за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваващи чужденци в Република България при условията и реда на Закона за българските лични документи;
• Приема, разглежда и решава заявления за събиране на семейството на чужденец;
• Анулира издадена виза или намалява срока за пребиваване на чужденец в страната, определен от издадената виза, при неизпълнение на изискванията на Закона за чужденците в Република България;
• Издава удостоверителни документи, които по силата на нормативен акт имат отношение по процедурата за издаване и отнемане на разрешение за пребиваване в Република България;
• Разглежда подадени декларации за изгубени национални документи на продължително и постоянно пребиваващи чужденци и граждани на ЕС и членовете на техните семейства в Република България;
• Провежда интервюта във връзка с миграционните процедури – издаване, отказ, отнемане на пребиваване и визи;
• Осъществява административното обслужване на гражданите на ЕС, гражданите на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Р България на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства;
• Осъществява заверка на покани-декларации за издаване на визи за краткосрочно пребиваване;
• Установява административни нарушения по ЗЧРБ и съставя административни актове;
• Осъществява съгласувателни процедури с дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи за издаване на дългосрочни визи;
• Разглежда и изготвя отговори на жалби и молби от граждани и ведомства;
• Осъществява адресна регистрация на чужденци;