МВР

ОД Сливен

 

Полезна информация

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19

Предложеният алгоритъм е разработен от специалисти на лаб. „Дезинфекция и стерилизация“ към НЦЗПБ и има за цел да предостави на собствениците, управителите и работещите в различни обекти с обществено предназначение информация за изискванията и стъпките за изпълнение на необходимите дезинфекционни мероприятия, във връзка с епидемичното разпространение на COVID-19.
Алгоритъмът включва следните основни направления:
1. Избор на дезинфектант 
2. Установяване на критични точки и кратност на обработките
3. Начини на приложение на дезинфектантите
4. Допълнителни изисквания
5. Дезинфекция чрез UVC светлина/бактерицидни лампи
6. Хигиена на ръцете

1. Избор на дезинфектант
1.1. Почистващите продукти, използвани в рутинните санитарно-хигиенни дейности трябва да бъдат заменени с дезинфектанти. 
1.2. Новият коронавирус COVID-19 е от групата на РНК вирусите с обвивка, за които се знае, че са  чувствителни на редица дезинфектанти - хлорни, алдехиди, окислители, алкохоли, йодни, четвъртични-амониеви съединения. Към момента все още се събират данни конкретно за COVID-19 и насоките в международната общност се основават на познанията за други подобни на COVID-19 вируси. 
1.3. Дезинфектантът, който ще се избере, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването. Министерство на здравеопазването поддържа на страницата си в Интернет Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най- малко веднъж месечно.
1.4. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или  Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“. 
1.5. Необходимо е да се избере дезинфектант, ефективен по отношение на вируса. Не търсете изписването на името COVID-19 на етикета! Достатъчно е в областта на употреба на дезинфектанта, описана на етиката, да е вписано вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие. 
1.6. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките
2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често докосваните повърхности (подове в училища, детски заведения и клубове, молове, бизнес сгради, перони на метростанции; подове в коли на градски транспорт, бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници, клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място.)
2.2. Критичните точки подлежат на ежедневна дезинфекция. 
2.3. При наличие на потвърдени случаи на COVID-19 в населеното място честотата на дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличи, като в зависимост от обектите тя може да варира от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час или след всеки курс (например при транспортните средства).

3. Начини на приложение на дезинфектантите
Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, които трябва да се разредят с вода преди употреба. 
3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)
3.1.1. Препоръчително е използването на алкохолни дезинфектанти (съдържащи етанол, пропанол, изопропанол или комбицинации с тях) под формата на спрей, които са готови за употреба. 
3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоени с дезинфектанта. 
3.1.3. Задължително условие е цялата повърхност да бъде напълно омокрена с дезинфектанта.
3.1.4. Третираната повърхност се оставя да изсъхне. 
Важно: С алкохолни дезинфектанти не трябва да се обработват големи повърхности (над 2 m2), тъй като са запалими. Поради същата причина не трябва да се се използват в близост до източници на запалване и не трябва да се пръскат електрически панели или уреди, включени в електрическата мрежа! 
3.1.5. Малките повърхности могат да се третират по описаните начини и с други дезинфектанти, съдържащи различни от алкохол активни вещества.
3.1.6. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят по безопасен начин.
3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):
3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, най-често са под формата на концентрат, който преди употреба трябва да се разреди с вода. 
3.2.2. От етикета на дезинфектанта се избира концентрация на работния разтвор, постигаща вирусоцидно действие (минимум вируси с обвивка) или по-висока от нея. 
3.2.3. Работните разтвори се изготвят с хладка вода, освен ако на етикета изрично не е посочена определена температура.
3.2.4. Обработката се извършва чрез забърсване с парцал, моп, кърпа, напоени с работния разтвор на дезинфектанта;  чрез опръскване с работния разтвор на дезинфектанта или чрез пенообразуващи машини. 
3.2.5. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.
3.2.6. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите, време на достъп на хора и животни до третираните помещение.
3.3. Техники за нанасяне на дезинфектантите при обработка на големи повърхности:
Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности.
3.3.1. Дезинфекция чрез забърсване с моп/кърпа:
3.3.1.1. Препоръчва се използването на система от мопове, предварително напоени с дизенфекционен разтвор. При този начин на обработка подът на едно помещение се обработва с един моп, а малките повърхности в едно помещение – с една кърпа. Следващо помещение/повърхност се обработват с нов моп/кърпа.
3.3.1.2. При липса на система от мопове се препоръчва използването на два съда (две кофи), съдържащи дезинфекционен разтвор в една и съща концентрация. С мопа се обтрива повърхност до 10 m2, а с кърпата до 2 m2. Следва последователно изпиране и потапяне на мопа/кърпата в двата съда и изцеждане преди последващото им използване върху друга повърхност.
3.3.1.3. Използваните кърпи и мопове, при всички случаи, подлежат на обеззаразяване след работа с тях, като се накисват в работен разтвор на дезинфектант в най-високата концентрация, посочена на етикета за съответното време на въздействие, след което се изпират и се оставят да изсъхнат. 
3.3.1.4. При работа с хлорни дезинфектанти в санитарни помещения, обществени тоалетни и в други обекти, повърхностите, които ще влязат в контакт с кожата, като седалки на тоалетни чинии, столове, пейки и др., трябва задължително да бъдат забърсани с чиста суха или влажна кърпа или да бъдат обилно изплакнати с вода, след изтичане времето на въздействие на използвания дезинфектант.
3.3.2. Дезинфекция чрез опръскване 
3.3.2.1. Може да се осъществи чрез ръчни, гръбни пръскачки, моторни пръскачки или автоматични системи за „суха мъгла“.
3.3.2.2. Обширни обработки с гръбни и моторни пръскачки, и автоматизирани системи могат да се извършват само от регистрирани лица по реда на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

4. Допълнителни изисквания
4.1. За всички обществени тоалетни, тоалетни в училища, детски заведения и за други обекти с обществено предназначение е необходимо да се следи за изразходването и своевременно осигуряване на хигиенни продукти, като течни сапуни или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете.
4.2. Трябва да се осигури регулярно изхвърляне на боклука.
4.3. Персоналът, отговарящ и поддържащ санитарно-хигиенното състояние на обектите, трябва да бъде снабден и да използва лични предпазни средства.
4.4. Личните предпазни средства се отстраняват внимателно.
4.5.Личните предпазни средства, които не са за еднократна употреба, като очила, шлем, ръкавици, подлежат на дезинфекция чрез накисване или забърсване.
4.6. Личните предпазни средства за еднократна употреба се изхвърлят безопасно.
4.7. След сваляне на личните предпазни средства (маски, ръкавици, престилка и/или др.) ръцете задължително се измиват с вода и сапун или се дезинфекцират с алкохолен продукт.

5. Дезинфекция чрез UVC светлина/бактерицидни лампи 
5.1. Бактерицидни лампи от затворен тип 
5.1.1. Използват се за дезинфекция на въздух.
5.1.2. Могат да работят без прекъсване в присъствието на хора.
5.1.3. За постигане на ефективност трябва коректно да бъде съобразен броя на въздушните UVC системи с обема на помещението, съгласно препоръките на производителя.
5.1.4. Препоръчва се използваните от системите пури да не продуцират озон (ozon-free).
5.1.5. Изключително важно е подмяната на пурите, съгласно препоръките на производителя и/или ежегодното проследяване на UVC интензитета чрез измервателен уред (UVC-метър).
5.2. Бактерицидни лампи с директно UVC излъчване
5.2.1. Използват се за дезинфекция на въздух и повърхности.
5.2.2. Да не се допуска достъп/присъствие на хора в помещенията в работен режим на директните излъчватели.
5.2.3. Препоръчва се използването на пури, които не продуцират озон (ozon-free).
5.2.4. Дезинфекция се постига при работа на лампите в продължителност 20-30 минути и минимум 6 µW/cm2 UVC интензитет в целия обем на помещенията.
5.2.5. За постигане на ефективност трябва коректно да бъде съобразен броя на директните бактерицидни лампи с големината на помещението и мястото на монтирането им, с цел поддържане на минимум 6 µW/cm2 UVC интензитет в целия обем на помещението. 
5.2.6. Изключително важно е ежегодното проследяване на UVC интензитета на пурите, чрез измервателен уред (UVC-метър). 
5.2.6. Ако директните бактерицидни лампи са били използвани ежедневно в продължение на 1 година или нерегулярно, но в продължение на повече от 3 години, и техните пури не са подменяни или контролирани, твърде вероятно е те да не излъчват ефективни дози UVC светлина, въпреки че светят в синьо-виолетова светлина. При липса на измервателен уред такива пури трябва да бъдат подменени, в противен случай не може да се гарантира постигане на дезинфекция.
5.2.7. По отношение на обеззаразяването на повърхности, директните бактерицидни лампи само подпомагат дезинфекцията с химични средства (дезинфектанти), но не я заместват!

6. Хигиена на ръцете (отнася се до всички служители, клиенти, ученици и деца в детски заведения)
6.1. Трябва да бъдат обучени и насърчавани да избягват докосването на лицето си с ръце, особено в областта на носа, очите и устата. 
6.2.  Трябва да бъдат насърчавани (чрез плакати, семинари, обучения, игри) да си мият ръцете редовно с вода и сапун.
6.2.1.  Трябва да бъдат обучени на правилната техниката за обтриване на ръцете (да се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите);
6.2.2. Миенето на ръцете с обикновен сапун и вода трябва да е с продължителност минимум 20 секунди. 
6.3. При използване на алкохолен дезинфектант той трябва да се втрива в кожата на сухи ръце в продължиние на минимум 30 секунди.
6.3.1. Трябва да се спазва правилната техниката за обтриване на ръцете. 
6.3.2. След изтичане на необходимото време за контакт, ръцете се оставят да изсъхнат. Необходимото време на обработка на кожата е посочено на етикета на дезинфектанта.
6.4.  Препоръчва се поставянето на диспенсъри с дезинфектанти на алкохолна основа на видими места в обществените обекти и на работните места.

Допълнителна важна информация:

Временни насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения, в контакт с 2019-nCoV, Европейски център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм, 2020, 
Насоките са налични на този адрес: https://www.ncipd.org/images/UserFiles/File/Epidemiologia/Guide_Cleaning.pdf

Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect. 2020 Feb;: p. pii: S0195-6701(20)30046-3.
Публикацията е налична на този адрес:
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext

Насоки и съвети на СЗО за COVID-19:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
https://www.epi-win.com/

13 мар 2020

Основни рискови фактори и препоръки за предотвратяване на тежки пътни инциденти през активния летен сезон

Тежките пътно-транспортни произшествия рязко се увеличават през активния летен сезон  от юли до  септември. За това допринасят значителното увеличаване интензивността  на движението по всички основни  пътища; конфликтността между движещи се с висока скорост и по-бавни превозни средства със създаване предпоставки за челни сблъсквания при изпреварване; управлението на мощни мотоциклети със значително превишаване на скоростта; много играещи в населените места и в близост до тях деца и юноши през ваканцията, включително на велосипеди; движение на каруци и селскостопански машини без светлини и  сигнализация ; управление на автомобили от преуморени водачи и не на последно място неблагоприятно влияние на високите температури в следобедните и вечерните часове, водещо до сънливост, забавени реакции, неточна оценка на ситуацията на пътя  и  отклоняване на вниманието на водачите.
Основните причини за тежките ПТП са: превишената скорост, неправилното  изпреварване при наличие на насрещни превозни средство и ограничена видимост и навлизане в лентата за насрещно движение, отнемане на предимство, управление в нетрезво състояние, неправоспособност, неспазване на безопасна дистанция, отнемане предимство на пешеходци.

Отдел „Пътна полиция”  към Главна дирекция “Национална полиция” предлага на вниманието на водачите практически препоръки за предотвратяване  на  тежки пътнотранспортни произшествия през активния летен сезон

    ПРЕВИШЕНА И  НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ

                На пътя не е възможно да се предвидят всички опасности, особено онези, които възникват внезапно. Затова с постоянство се научете да се движите със средна скорост в населени места и извън тях по-малка с около 10-15 км/ч от обичайната. Така ще имате повече време за реагиране за избягване на удар  със спиране или маневра при  критична ситуация. Намаляването на скоростта  дори само с 10 км/ч от обичайната снижава многократно вероятността от катастрофа. Привикването да шофирате на двойно по-голяма дистанция от предния автомобил Ви осигурява възможност да реагирате и не допуснете удар в случай на внезапното намаляване на скоростта и спиране.
       -  Помнете златните правила за безопасност: „На пътя - винаги по-далече от другите!” и „Видимостта е живот!”
      -  При шофиране не се увличайте по примера на рискови  водачи, които  Ви изпреварват и  се движат с превишена скорост. Следвайте своите съображения за сигурност и собствения стил на управление.Това не е лесно и изисква упоритост и постоянство.
             -  Винаги потегляйте по-рано от обичайното, за да не  бързате,           
     притеснени, че ще закъснеете.
        - Не си определяйте предварително точен час на пристигане и не   насрочвайте срещи, защото евентуалното забавяне ще Ви притесни и ще доведе до рисково шофиране с превишена скорост.
                -  Преценявайте реалистично  дали закъснението с няколко минути е фатално и съдбоносно и дали си струва риска от висока скорост и рискови изпреварвания.
           -  Не се нервирайте, когато колоната автомобили пред Вашия се движи бавно. Има обективна причина за това и  я приемете възможно най-спокойно, за да не загубите вашата съсредоточеност. Афектът може само да навреди.
           -   Помнете, че най-безопасно  е да се движите със скоростта на колоната – нито много по-бързо, нито значително по-бавно. И в двата случая сте в обстановка на повишена конфликтност.В първия случай ще се налага да  изпреварвате много често, а във втория  - Вас ще Ви изпреварват.
           -  Не се поддавайте, когато Ваши спътници в купето Ви подтикват да увеличите скоростта, защото бързат за важна среща. Отказвайте любезно като ги предупреждавайте, че не изневерявате на стила си на управление.
           -  Когато шофирате по тъмно при превключване на светлините от дълги на къси, непременно намалявайте скоростта дотолкова, че тя да ви осигурява възможност за спиране в рамките на осветения участък пред вашия автомобил. Така ще реагирате успешно, ако забележите съвсем наблизо пресичащ пешеходец. Ако имате насрещни заслепяващи светлини, непременно намалете още скоростта.
          -  В населено място при преминаване покрай паркирани автомобили, в оживен район с интензивно движение на пешеходци и деца, покрай паркове и градинки, покрай спирки на обществения транспорт, при забелязване на мотоциклетисти, мотопедисти, велосипедисти и др.намалявайте скоростта до съвсем ниски граници, за да успеете да реагирате и предотвратите злополука при внезапно действие от тяхна страна.
          -  Задължително намалявайте скоростта и тогава, когато забележите дете край платното. То може внезапно да изтича на платното.
          - Винаги съобразявайте скоростта с: интензивността на движението; състоянието на гумите и другите агрегати на автомобила Ви, неговите спирачни възможности; състоянието на платното, видимостта; прогнозирайте възможната внезапна поява на платното, извършване на неправилни маневри от другите участници в движението. 
         -   При по-висока скорост осигурявайте пропорционално по-голяма дистанция от автомобила пред Вас. Малката дистанция Ви приближава до удар при рязко спиране, а освен това Ви напряга и увеличава агресивността.
         -   Следете непрекъснато и внимателно състоянието на пътната настилка. При наличие на признаци, че пътят става хлъзгав или следва участък с опасни неравности, намалете плавно скоростта.
         -   Когато возите деца, намалявайте значително средната скорост и увеличавайте дистанцията и вниманието си.Опасно и недопустимо е да се вози дете в скута на възрастен на предната седалка.При рязко спиране или удар то ще понесе най-тежък удар в арматурното табло или предното стъкло.


 НЕПРАВИЛНО ИЗПРЕВАРВАНЕ, НАВЛИЗАНЕ В ЛЕНТАТА ЗА    НАСРЕЩНО ДВИЖЕНИЕ

 -  Над  14 % от убитите при катастрофи по пътищата са пострадали при  навлизане в лентата за насрещно движение с последващ челен удар с насрещен автомобил. Този вид катастрофи се дължат изключително на стремеж към максимални скорости и изпреварване на застигнатите автомобили. Особено са застрашени млади неопитни шофьори, които обичат спортния, състезателен стил на управление.
          -  При движение в колона се движете със скоростта на колоната, на увеличена дистанция. Ако поддържате по-голяма скорост, се принуждавате непрекъснато да предприемате изпреварвания, което многократно увеличава опасността от челен удар.Ако скоростта е по-малка от тази на колоната, Вие принуждавате останалите да Ви изпреварват, което повишава конфликтността.
         -  Винаги поддържайте такава дистанция от автомобила пред Вашия, която дава възможност  на автомобил, който Ви изпреварва,  спокойно да заеме място пред Вас в дясната лента. 
         -  Не забравяйте, че непрекъснатото изпреварване при колона не Ви придвижва съществено напред в нея, а само увеличава риска от злополука с насрещен автомобил.
   - Предприемайте изпреварване само при пълна сигурност, че може да  завършите маневрата без да се създаде опасност за сблъсък с насрещен автомобил.Недопустимо е да започнете такава маневра в участък със завои и ограничена видимост. В такъв участък се движете стриктно в своята лента за движение, без да “сечете” завоите и навлизате в насрещното движение.
           -  Не се амбицирайте и не се впускайте в безсмислено състезание с онези,       
    които Ви изпреварват.
           -  Не се повлиявайте  от упреци на Ваши спътници, че се движите бавно и се
     страхувате да изпреварите.
           -   За да  не отклоните вниманието и съсредоточеността си, не се колебайте и помолете спътниците си по време на пътуването по възможност да не Ви говорят  и разсейват.
           -  Съвсем не е препоръчително заради безопасността водачът да води
     нервно спорове с другите в автомобила.
           - При изпреварване не завивайте рязко и  в непосредствена близост пред изпреварвания автомобил - така лесно може да загубите контрол: да се преобърнете или да навлезете отново в лентата за насрещно движение пред приближаващ в обратната посока автомобил.
            -   Когато се движите по един и същ  маршрут с Ваши близки и приятели, не се стремете  автомобилите ви да са на всяка цена е “в пакет”, без да се разделяте на по-голямо разстояние. Това  ще Ви накара да изпреварвате рисковано и опасно, за да не се откъснете от групата. По-добре с останалите водачи си определете предварително  среща на определено място край пътя, където ще се изчакате. Далеч по-безопасно е всеки да се движи самостоятелно и сам за себе си да оценява ситуацията на пътя, която във всеки момент е различна за отделните водачи. 
           -   Всяко рисково изпреварване се отразява зле на нервната ви система, води до по-бързо настъпване на умората и напрежението, а и до  по-висок разход на гориво.
      -  Не се настройвайте агресивно и отмъстително към другите на пътя. Не търсете “реванш”, когато Ви изпреварят.
      -  Съобразявайте се с възможностите на автомобила. Ако той е с по-малка мощност / и поради амортизираност/ и му е необходимо по-дълго разстояние за изпреварване, започнете маневрата само когато имате достатъчна видимост напред за дълъг участък без насрещно движение.
           -   На автомагистрала при изпреварване бъдете възможно най-кратко време в крайната лява лента. По нея се движат немалко мощни автомобили, чиито водачи превишават драстично разрешената скорост и които ще ви застигнат за броени секунди.


     ПРЕУМОРА, ЛАБИЛНО ВНИМАНИЕ, АЛКОХОЛ  
     
Заради  преумора и недоспиване стават много катастрофи с тежки последици.  Недоспалият шофьор е дори по опасен и от пийналия. Ако ви се е натрупало безсъние и се чувствате подтиснат и сънлив, отложете шофирането. В такова състояние е недопустимо да се шофира на дълго разстояние.

         -   Не потегляйте на път, ако сте преуморени и ако сте спали малко напоследък.
     -   Когато почувствате, че ви се приспива зад волана, не се стремете със силата на волята да държите клепачите си отворени и да продължавате  шофирането. Спрете незабавно на удобно, безопасно място край пътя и подремнете, макар 15-20 минути. След това ще бъдете достатъчно бодър.
           -  При преумора в резултат на лятната жега спирайте по-често за почивка на безопасно, сенчесто място край пътя. На всеки 100 изминати километра е препоръчително да се почива поне 10 минути.
          -  Не потегляйте на път непосредствено след обилно нахранване– ще Ви споходи опасна сънливост.
        -  Дългия маршрут до Черноморието и обратно е по-добре да изминете след като сте се наспали добре и потеглите в ранните сутрешни часове. Така ще бъдете възможно най-бодър, избягвайки дневните горещини и интензивното движение.
        -  Дори малките дози алкохол  съвсем не са безопасни. Макар да ги смятате за безобидни, доказано е, че и концентрациите на алкохол в кръвта под 0,5 на хиляда предизвикват еуфоричност, намаляват остротата на възприятията, водят до нереална оценка на обстановката и  забавят реакциите на шофьора.
         -  Не се поддавайте на предложенията на спътниците и другите в компанията да пийнете макар и малко количество.
         - Откажете се от подвеждащото изчисляване една или две чаши до каква концентрация на алкохол водят. Законът забранява изобщо управлението след употреба на алкохол, макар че се налагат санкции за концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда.
         -  Ако подозирате, че ще се изкушите в компанията и ще пийнете алкохол, предварително осигурете шофьор, който да остане трезвен до края на вечерта и да ви вози. Дайте автомобилните ключове на съпругата или на определения да шофира още преди да сте употребили алкохол.

   
               НЕПРАВОСПОСОБНОСТ

 /напоследък жертвите и ранените от пътни катастрофи по вина на неправоспособни водачи надвишават значително пострадалите от злополуки поради употреба на алкохол/

                     -  Като родители бъдете безкомпромисни и  не разрешавайте управлението, нито пък  предоставяйте  мотопед, мотоциклет, автомобил на децата си, ако те още не са придобили правоспособност за съответната категория.Много семейства са загубили синове – юноши, младежи – заради това, че не са се намесили навреме.
                     -   Ако имате информация и сте свидетели във Вашия квартал на управление от неправоспособни, сигнализирайте в най-близкото полицейско управление /включително по мобилен телефон, безплатно, като наберете тел.166 или 112/. Това се отнася и за случаи на управление от водачи в нетрезво състояние.
                     - Не се качвайте в автомобил без да се осведомите дали водачът, който възнамерява да вози Вас и компанията Ви , има правоспособност и не е пил.
     -  Направете всичко необходимо и възможно, за да не допуснете управление от неправоспособен или употребил алкохол, дори с риск да влезете в конфликт. Потърсете съдействие от полицията. С това ще предотвратите катастрофа и ще спасите хора.
  
 НЕСПАЗВАНЕ НА ПРЕДИМСТВО

                     - Най-често причината е невнимание при преминаване през кръстовища, разсеяност или прибързаност при вземане на решение.
                     -  Когато пресичате кръстовище със светофарна уредба,  не навлизайте  при жълт сигнал на светофара. Още по-опасно е потеглянето веднага след смяна на червения с  жълт сигнал.
          -   При  потегляне след като е светнал зеленият сигнал, още веднъж се огледайте преди да отпуснете съединителя дали не преминават  автомобили на червено.
          - Същият предпазен принцип – да се уверите дали другите ще ви дадат предимството, което имате, спазвайте на всяко кръстовище.
         -   Оглеждайте се внимателно за приближаващи автомобили при всяко пресичане на кръстовище. Не забравяйте, че когато сте замислени и разсеяни, може да не забележите приближаващ автомобил по пътя с предимство.
    -  Бъдете особено предпазливи към деца, юноши, възрастни на велосипеди, каруцари, мотоциклетисти и мотопедисти.
    -    В  населените места и най-вече в градовете не превишавайте скоростта, дори трасето да позволява това. Движете се със скорост значително под разрешената, когато приближавате пешеходна пътека или спирка на обществения транспорт със спрял, спиращ или потеглящ автобус /тролейбус/ - голяма е вероятността възрастен или дете да навлязат внезапно на платното, в опасната зона на автомобила.
                     - При движение по тъмно, на фарове, бъдете много предпазливи, защото във Вашата лента от платното може да се движи пешеходец в тъмни дрехи, велосипедист без светлини и светлоотразители и без светлоотразителна жилетка. Скоростта трябва се е съобразена и коригирана съобразно видимостта пред Вас и да позволява спиране при забелязване на препятствие на платното.

  ПОСТАВЯЙТЕ ВИНАГИ ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ, А ДЕЦАТА ДА ПЪТУВАТ  С ДЕТСКИ СТОЛЧЕТА И СЕДАЛКИ!

                Много шофьори и спътниците им загиват при пътни катастрофи заради ... непоставен предпазен колан. Това животоспасяващо средство намалява смъртните случаи и тежките травми с близо 30 процента. Много от пострадалите малки деца са били превозвани в автомобилите без използвате на детски обезопасителни системи.

      - Не се повлиявайте  от хора, които гледат пренебрежително на  коланите. Злополука може да стане и на тиха уличка, когато пътувате на съвсем късо разстояние. При удар Вашето тяло ще бъде предпазено от излитане към волана и предното стъкло. Помнете, че коланите са особено ефективни при  по-ниските скорости до 60 км/ч в градски условия. Изказванията, че е излишно поставянето на колани в населено място са изцяло некомпетентни.
       - Законът задължава и пътниците и на задните седалки в автомобилите да поставят коланите при всяко пътуване, навсякъде. Изисквайте пътуващите във Вашия автомобил да поставят коланите в интерес на собствената сигурност. При евентуално преобръщане пътниците без колани излитат от задните седалки извън купето и загиват, притиснати от търкалящия се автомобил. 
      - Най-уязвими са децата-пътници. Превозваните некомпетентно и неправилно на предна седалка /в скута на възрастен/ и на задна седалка, при злополука загиват първи, притиснати в арматурното табло и облегалките от телата на възрастните.  Ако имате малко дете, заради живота му непременно се сдобийте със специална детска седалка с колани, която се закрепва на облегалката на задната седалка.
       -   Мнозина трудно понасят пристягането от колана Но ако в продължение на 2 седмици поставяте колана при всяко потегляне, ще установите, че след това Ви е некомфортно без него.

 


 

17 юли 2013

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИза предотвратяване на пътнотранспортни произшествия по времена празниците на абитуриентите

 По време на предстоящите през мeсец май т.г. абитуриентски балове е налице голяма опасност от тежки пътни злополуки по вина на водачи, превозващи абитуриенти. Рисковите фактори са: управление на автомобили, возещи абитуриенти, с превишена скорост и извършващи опасни маневри; отнемане на предимство, преминаване при червен сигнал на светофара; неправилно превозване на пътници /показващи се от прозорците и люковете на автомобилите или седнали върху рамките на вратите/; возене на повече пътници от броя от местата за сядане в автомобилите; управление от неправоспособни и употребили алкохол; подаване на неразрешени светлинни и звукови  сигнали и агресивно поведение към останалите участници в движението и главно към пешеходците; посещения на заведения с автомобили, управлявани от употребили алкохол и неправоспособни, след края на  баловете в нощните и ранните сутрешни часове и др. в деня на тържеството и през следващите дни.
 Най-тежките пътни катастрофи с абитуриенти и съпровождащи ги  през последните години настъпиха след края на баловете в ранните сутрешни часове, както и през следващите дни, при управление на автомобили от употребили алкохол, неправоспособни и движещи се с превишена скорост. 
 За да не се стигне до ситуация за пътна катастрофа, отговорността е на родителите, абитуриентите, техните приятели и близки, които пряко или косвено са ангажирани  в тържествата. За да не се помрачат празниците, във Ваш интерес е да се спазват следните препоръки:

 ПРЕПОРЪКИ КЪМ АБИТУРИЕНТИТЕ
 1. Вашето силно приповдигнато настроение на паметния празник е разбираемо и логично. Не забравяйте, че силните емоции са лош съветник и водят до загуба на чувството за предпазливост. Еуфорията в автомобила води и до безкритичност и опасна агресивност.
 2. Когато Ви возят с автомобил от дома до училището и оттам до мястото на абитуриентския бал, Вие сте с близки приятели в автомобила. На коктейла или обяда у дома или в заведение Вие и вашите приятели вече сте пийнали алкохол, което подвежда към вземане на “смели” решения - показване от прозорците и люковете на колите по време на движение, размахване на бутилки, балони, надаване на викове и пр. Рискът в голяма степен се подценява от всички. Но тъкмо Вие - абитуриентът или абитуриентката, можете най-успешно да въздействате на приятелите си за въздържание, защото в този ден се изпълняват Вашите желания. Помолете ги убедително и настойчиво, лично заради Вас, да не рискуват и да не излагат празника Ви  пред опасност от тъжен провал.
 3. Ако някой е пийнал повече и не се вслушва в молбата Ви, потърсете съдействие и дискретно помолете другите от компанията да го възпират от неразумни действия. 
 4. Непременно осигурете трезвен шофьор, който да Ви вози по празничните маршрути, както и резервен - който да замести титуляра, ако той  се изкуши и се почерпи с алкохол.
 5. Ако в определен момент не може да въздействате, осигурете си съдействието на родители или други ваши близки.
 6. Не се съгласявайте инцидентно след еуфорията на абитуриентския бал, след като сте и пийнали, оттам да Ви откарат с автомобил хора,  които е вероятно да са пили алкохол или са неправоспособни.
 7. След бала често възникват спонтанни предложения за продължение на празника, пътувания към други заведения, дискотеки, хижи, за гостувания в домове и др. Такива пътувания са твърде опасни и неведнъж са завършвали трагично поради превишена скорост и неадекватност от високия градус на настроението, рискови маневри, употреба на алкохол, отклоняване на вниманието на водача при веселбата в купето и др. не се съгласявайте с подобни предложения, въпреки настояването на другите. Не забравяйте, че тази нощ се изпълняват Вашите желания, на абитуриента, и Вие в най-голяма степен може да въздействате!
 8. Ако Вашият трезвен шофьор все пак се опитва да демонстрира “майсторство” и “смелост”, особено при движение на фарове, и върши опасни нарушения, не оставайте безучастни под заплахата от катастрофа.
 9. По-добре е Вие, абитуриентът, да не  шофирате в деня на Вашия празник. Но ако все пак решите да седнете зад волана по маршрута към мястото на бала, по-безопасно е ако не се движите в колона с други автомобили, превозващи абитуриенти, където може да се поддадете на провокациите за състезаване с останалите и  като тях да демонстрирате пълно неуважение към правилата. Не се подвеждайте от водачите на другите автомобили в колоната да преминавате при червен сигнал на светофара или да отнемате предимство на кръстовище, регулирано със знаци. Превишаването на скоростта в населено място увеличава риска да блъснете дете, пешеходец или да катастрофирате с удар в друго превозно средство, стълб и  др.

 ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ
 1. Въпреки многото ангажименти при организирането на празника на Вашия син /дъщеря/, отделете специално внимание на сигурността на абитуриента и  на тези, които го съпровождат.
 2. Дори да са правоспособни, за предпочитане е абитуриентите да не шофират. Те са в особено емоционално състояние и лесно могат да допуснат грешки. По-добре е зад волана да бъдете тъкмо Вие, родителят, или Ваш близък приятел - при пътуванията от дома Ви до училището, до дома на класната ръководителка и заведението, в което ще се състои абитуриентския бал, както и по обратния маршрут. Ако все пак предоставите на Вашия абитуриент семейния автомобил за дните след бала, поговорете с него насаме за опасностите и доброжелателно го предупредете да не си позволява алкохол, да не кара рисково, да не се влияе от опасни спонтанни предложения за извънредни пътувания от страна на пийналата компания и др.
 3. Настойчиво помолете вашите абитуриенти да не изключват мобилните си телефони  и поддържайте периодично връзка с тях, за да се осведомявате как протичат празничните вечери. Ако възприемете тревожни симптоми, имайте готовност да отидете на място и се осведомите за проблема. При необходимост, за предотвратяване на рискови пътувания, скандали, нарушения на обществения ред и др., потърсете съдействие от полицията чрез тел. 166 или 112.
 4. На тържеството у дома Ви или в заведение преди абитуриентския бал не прекалявайте с алкохола, за да не бъдат омаловажени вашите съвети към абитуриента и неговите приятели, които го съпровождат.
 5. Непременно предупредете водачите на автомобила с абитуриента и на другите съпровождащи го коли за засиления контрол за нарушения и за заснемането с видеокамери от полицията /а по-късно и санкционирането/ за опасните нарушения - неправилно превозване на пътници, показали се навън от прозорците и люковете, преминаване на червен сигнал на светофара, рискови изпреварвания отнемане предимство и др.


    ОТДЕЛ “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ” - ГДНП

17 май 2013

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ С ПЕШЕХОДЦИ

     Пешеходците са най-уязвимите участници в движението. Над 22 % от загиналите в страната са пешеходци. В основата на предпоставките за високата аварийност с пешеходци у нас са: ниската пътна култура и недисциплинираност на много от участниците в движението; агресивността и недисциплинираността на водачите, превишаващи разрешената скорост в населени места; лошата дисциплина на пешеходците; непознаване на рисковите фактори от водачи и пешеходци, на първо място  опасностите от намалената и ограничена видимост; недостатъчното чувство за самосъхранение; недостатъчното разделяне на автомобилното и пешеходното движение и др.
     Най-застрашени да бъдат блъснати  от автомобил са:  възрастните пешеходци  и главно тези над 60-години; онези, които имат опасен навик да пресичат пътното платно където и да било; навлизащите внезапно на платното, без оглеждане за приближаващи автомобили; пресичащите при червен сигнал на светофара; които прескачат предпазните огради и пресичат над подлези. Най-често пешеходците биват блъскани от автомобили в населените места, на улични отсечки между кръстовищата, където скоростта на автомобилите е най-висока. Пешеходците са най-застрашени в периода от настъпването на сумрака и през цялото времетраене на вечерта. Най-много злополуки с тях настъпват между 17.00 и 20.30 ч. Причините най-често са съчетание на  несъобразена скорост на водачите при движение на фарове в населени места и в същия момент -   неправилно движение и присъствие на пешеходците на платното.


ЗАЩО СТАВАТ МНОГОБРОЙНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ С ПЕШЕХОДЦИ?

- най-уязвимите /пенсионерите/ пресичат на неразрешени за това места, където им е удобно; бавно преминават през платното; имат намалени слух и зрение и бавни реакции;
- като цяло пешеходците /и водачите/ нямат необходимото чувство за самосъхранение и реална представа за опасността да попаднат в този вид злополуки, оттам идва и тяхната опасна самоувереност; не могат да преценяват вярно скоростта на приближаващите автомобили и разстоянието до тях и времето им за приближаване до мястото, където се намира пешеходеца; нямат реална представа за възможностите на водачите на автомобилите да спрат и ги предпазят;
- възрастните пешеходци погрешно са убедени, че както и да пресичат, „Водачът е длъжен да ги пази!”, като заедно с това нямат представа при тяхното нарушение дали той има възможност да ги предпази;
- Много от улиците в населените места, пешеходните пътеки, са с износена маркировка, със слабо или без улично осветление;
- Пешеходците с минимални изключения са без светлоотразителни елементи по дрехите или светлоотразителни жилетки и биват забелязвани твърде късно от водачите, особено когато те имат срещу себе си фарове, които ги заслепяват.

ПРЕПОРЪКИ ЗА НЕНАВЛИЗАНЕ В СИТУАЦИИ ЗА ПЪТНИ ЗЛОПОЛУКИ С ПЕШЕХОДЦИ

Препоръки към водачите

           Когато на и край платното има пешеходци /възрастни и  деца/, винаги очаквайте нелогично, изненадващо действие  от тяхна страна и внезапно навлизане на платното.В такива ситуации намалете скоростта и  бъдете готови да спрете и да предотвратите произшествие при внезапно навлизане на пешеходеца на платното.

По тъмно се движете винаги със скорост, която да ви позволи да спрете в зоната на видимостта пред вас. Намалявайте скоростта при превключване от дълги на къси светлини. Така ще успеете да предпазите пешеходец, движещ се неправилно по платното.

          Ако на платното има възрастен човек, който пресича бавно, по-добре е да намалите скоростта и да го пропуснете, вместо да преминавате със същата скорост покрай него. Внимавайте дали движещите се отзад водачи ще го забележат и ще го предпазят. Добре е да им сигнализирате за опасност, включвайки за кратко аварийните светлини на вашия автомобил.

    Децата често пресичат улиците на неопределени за това места между кръстовищата, излизайки внезапно между паркирани автомобили. Когато се движите по улици с колони паркирани отстрани автомобили, намалете скоростта и се старайте да забележите симптомите за такова внезапно излизане на дете. Поддържайте по-голяма странична дистанция от паркираните коли, без да навлизате в насрещното движение. 

         В населените места  играещите деца-пешеходци  и  с велосипеди, извън контрола на родители и възрастни, често са на групи, играейки и тичайки на платното и край него. Увлечени, те не забелязват приближаващи автомобили. Ако платното, по което се движите, пресекат деца, намалете скоростта и  бъдете в готовност за спиране, тъй като зад тях може да навлезе друго дете - пеш или на велосипед, велосипед, което догонва групата. По същия начин реагирайте, ако иззад ограда на платното се търкулне топка.

        Ако пешеходците са навлезли на платното на пешеходна пътека и в момента пресичат, намалете скоростта и спрете, за да ги пропуснете. Не забравяйте, че според Закона за движение по пътищата пешеходни пътеки на кръстовищата са и местата на платното, които се явяват продължение на тротоарите.

       Когато извършвате завой на кръстовище, давайте предимство на пресичащите пешеходци, а не се опитвайте бързо да извършите маневрата, преминавайки в опасна близост до тях..

       Не управлявайте агресивно, като се стремите да “сплашите” пешеходците, които се канят да навлязат на платното или да “изгоните“ онези, които вече пресичат.

    Скоростта винаги трябва да е такава, че да можете да спрете в зоната на видимостта. При пътуване по тъмно с автомобил, винаги очаквайте пред Вас на платното да се намират: пешеходец, който се движи неправилно, отдясно по платното, а не по банкета, при това трудно забележим, с  тъмни дрехи; също неправилно движещ се, криволичещ колоездач, чийто велосипед е без изправен фар и без светлоотразител, каруца без запален фенер и без светлоотразители. Изберете такава скорост, която да позволи реагиране  и спиране, без загуба на контрол на автомобила в зоната, осветявана от фаровете!  

           Когато вечер, на фарове, приближавате  към участък, под който има подлез за пешеходци, непременно намалете скоростта до максимално безопасната, за да може да реагирате на изненада. Дори подлезът да е осветен, винаги би трябвало да очаквате, че над него, по платното, ще се опита да пресече пешеходец - най-често възрастен или дете.

         Преминавайте бавно и предпазливо покрай спирките на олбществения транспорт!  Те са места с концентрация на злополуки с пешеходци. Край  спирките на  автобуси, тролейбуси, трамваи е най-голяма вероятността пред Вашия автомобил внезапно да се появи на платното  забързан пешеходец, който не се е огледал преди да пресече. Слизащите от автобуса най-често  пресичат пред предната му броня без да се огледат. Затова още преди спирката непременно намалете скоростта и максимално увеличете страничната дистанция от заобикаляния от Вас спрял автобус в очакване на внезапно пресичане от пешеходец. Ако в момента от спрелия автобус слизат или в него се качват  хора, бъдете в очакване както пред автобуса, така и от отсрещния тротоар  през платното да се втурне  внезапно възрастен, дете.
       
        Когато превключвате от дълги на къси светлини, преди разминаване с насрещен автомобил, намалявайте непременно скоростта до такива граници, че да можете да спрете, в случай че има пешеходец, препятствие, превозно средство пред автомобила Ви. Когато зрението Ви е затруднено от насрещните фарове, преди разминаването Вие попадате в „тъмна зона” с минимална или нулева видимост. Преобладаващата част от водачите нямат навика  да намаляват скоростта при движение в тъмната зона  и немалко от тях са изпадали в критични ситуации и пътни злополуки.
       Ако преди разминаване насрещният Ви колега  превключи прекалено отдалече /много поече от 150 метра разстояние/ от дълги на къси светлини, по-добре не последвайте примера му веднага, тъй като ще се наложи  да се движите на къси светлини в  т.нар. “тъмна зона” в доста дълъг участък, а това увеличава риска.
  
        Препоръки към пешеходците

       Пресичайте уличните платна само на определените за това места - сигнализираните пешеходни пътеки и по продълженията на тротоарите на кръстовищата.

      Извън населено място не пресичайте рисковано път с интензивно движение, когато видимостта е ограничена или намалена.

      Оглеждайте се внимателно преди да направите крачка на платното за пресичане. В населените места много автомобили се движат със скорост над разрешената, която не можете да прецените реално, а и някои водачи не са склонни да спират и ви предоставят възможност да пресечете безопасно.

       Ако бързо приближава автомобил, за който не сте сигурни, че може да спре, не навлизайте на платното и изчакайте той да отмине - така ви задължава Законът за движение по пътищата.
       
        Ако сте навлезли на пешеходната пътека и вече пресичате, вие сте с предимство пред  автомобилите. Но не бъдете сигурни, че всички водачи ще спрат и ще ви дадат възможност спокойно да пресечете. Някои преминават покрай пешеходците бързо и агресивно, без  спиране и при опасна близост. Не разчитайте, че всеки  шофьор ще спази  предимството ви!

 Ако някой водач  спре пред пешеходната пътека и Ви направи знак с ръка да пресечете, когато преминавате покрай неговия автомобил, погледнете внимателно наляво дали зад него не идва друг автомобил, чийто водач няма намерение да спре!

 При пресичане винаги се стремете да наблюдавате дали завиващите автомобили ще спрат и ще Ви изчакат да  преминете до другия тротоар. Някои  навлизат с висока скорост в кръстовищата и нямат намерение да пропуснат пешеходците.

         Винаги пресичайте при пълна сигурност: когато приближаващите автомобили са далече или когато са спрели при червен сигнал на светофара. Никога не прибързвайте, а обмислете добре ситуацията преди да предприемете пресичане на платното.

          Възрастните - пенсионери и най-вече престарелите хора, когато пресичат, е по-добре да потърсят помощ от по-млади хора да ги преведат през улици, булеварди и кръстовища с интензивно движение. Те трябва да избягват движението пеш в тъмната част  от денонощието.

         Когато липсват тротоари извън населените места се движете пеш отляво по банкета по посоката на вашето движение, а не  отдясно по платното. Правилно и по-безопасно е да се движите отляво - така сте с лице към приближаващите автомобили. 
                  
            Много  улици в населените места са без осветление. По възможност пресечете платното там, където е осветено. Ако ви предстои пресичане на място, където няма осветление, и в същия момент виждате фарове на приближаващ автомобил, в интерес на Вашата лична безопасност е да го изчакате да премине и тогава да пресечете. Не забравяйте, че шофьорът на приближаващия автомобил не Ви вижда в същия момент, в който Вие виждате фаровете  на автомобила му, а много по-късно, когато вече не може да спре и ви предпази!
       На мнозина се налага да изминават километри пеш вечер, в тъмнината,  защото няма удобен обществен транспорт. В най-голяма опасност са пешеходците, които вървят неправилно -  отдясно и то по платното. Шофьорът на застигащия ги автомобил ги вижда много късно, когато вече не може да направи спасителна маневра или да спре. Рискът е още по-голям, когато  пешеходецът е с тъмни дрехи /трудно забележим/, а шофьорът има срещу себе си фаровете на насрещен автомобил. Тогава той може да Ви забележи едва когато е на около 25 метра от Вас. Затова, ако се движите  пеш в населено място по улица без тротоари, или извън населено място,  още  при поява в далечината на фарове на приближаващ автомобил в една от двете посоки, незабавно излезте от платното и изчакайте отминаването  на автомобила. Не  разчитайте погрешно, че  шофьорът на застигащия ви автомобил ще Ви види и заобиколи! Жертвите на тази лъжлива увереност са предостатъчно. Приближава ли автомобил - излезте извън очертанията на платното - на банкета и дори по-далече!
           Ако вървите извън населено място по тъмно, не се опитвайте да спирате автомобили  “на автостоп”. При тези опити, ръкомахайки, Вие несъзнателно навлизате по-навътре в платното и се излагате на опасност да бъдете блъснати от автомобила, който се опитвате да спрете. При това шофьорите не са склонни да спират и вземат случайни  пътници, особено по тъмно.

        За да бъдете видими  за шофьорите отдалече, по възможност облечете светла връхна дреха. Ако нямате подходяща,  може да носите  светъл, добре забележим лек предмет. Когато се движите пеш по тъмно, да облечете светлоотразителна жилетка, за да бъдете видим отдалече! Така ще бъдете видим достатъчно отдалече. Осигурете такива жилетки и на децата си и на възрастните в семейството. Жилетките са много полезни за безопасността и на велосипедистите, мотопедистите и каруцарите.
         Когато заедно с много други хора  чакате автобуса на спирката, не се втурвайте към него  още  преди да е спрял. Блъскайки се с останалите, може да попаднете под колелата  на спиращия автобус. Същото се отнася и за  опитите за догонване на потеглящ автобус.  Вечер шофьорът на автобуса трудно може да  забележи на огледалото за обратно виждане  опита за качване в последния момент. При слизане от автобуса не се насочвайте веднага да пресичате платното пред него, защото така ще се окажете в опасната зона на автомобил, който в този момент го заобикаля. Изчакайте автобусът да потегли и тогава потърсете мястото за правилно пресичане, при добра видимост в двете посоки.
  
 Отдел „Пътна полиция” - Главна дирекция „Национална полиция” 

24 апр 2013