МВР

ОД Сливен

 

Официални съобщения

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

Със заповед рег. № 8121з-1218/01.10.2021 г. на министъра на вътрешните работи е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляваща бетонирана площадка от 54 кв.м., намираща се в имот публична държавна собственост, с идентификатор 67338.601.107 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.Сливен, гр. Сливен, кв. „Промишлена зона”, ул. „Банско шосе” № 2, предоставен на ОДМВР - Сливен за нуждите на сектор „Пътна полиция”. 
Общата стойност на наема за отдавания имот възлиза на 131,22 лв. (сто тридесет и един лева и 0,22 ст.) без ДДС.
Размер на депозита за участие в търга – 100  лв., преведени по сметката на ОДМВР Сливен: IBAN - BG34UBBS80023300130736, BIC код: UBBSBGSF, ОББ АД на името на ОДМВР Сливен, внесен до 23.11.2021 г. включително. 
Цена на тръжната документация – 12 лв. с включен ДДС, закупена от сектор ФОУССД, отдел „Административен“ при ОДМВР - Сливен, гр. Сливен, ул. „Д-р Миркович” № 2, ет. 4. 
Оглед на обекта се извършва от лицата, закупили тръжни документи, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа, след предварителна уговорка с началник сектор ФОУССД при ОДМВР - Сливен, тел. 044 644 480.
Краен срок и място за приемане на заявления за участие в търга до 17.30 часа на 23.11.2021 г. в сградата на ОДМВР- Сливен, ул. „Генерал Скобелев” № 5, етаж 3, стая № 310- явно деловодство.
Търгът ще се проведе на 24.11.2021 г. от 11.00 часа в сградата на ОДМВР - Сливен, ул. „Генерал Скобелев” № 5, ет. 3, стая № 315.
Тел. 044 644 480, 044 644 470

06 окт 2021

ОДМВР - Сливен: Обява за търг с тайно наддаване заповед рег. № 8121з-1004/14.09.2020 за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляваща терен от 9 кв.м. в двора на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Сливен

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляваща терен от 9 кв.м. в двора на сектор „Пътна полиция“-Сливен.  
                                                      ОБЯВА
Със заповед рег. № 8121з-1004/14.09.2020 г. на министъра на вътрешните работи е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляваща терен от 9 кв.м. в двора на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Сливен, с идентификатор 67338.601.107 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.Сливен, гр. Сливен, кв. „Промишлена зона”, ул. „Банско шосе” № 2, предоставен на ОДМВР - Сливен за нуждите на сектор „Пътна полиция”, с предназначение за поставяне на временен преместваем обект за застрахователна дейност. 
Общата стойност на първоначалната наемна цена за отдавания имот от 9 кв.м. възлиза на 9,54 лв. (девет лева и 0,54 ст.) без ДДС.
Размер на депозита за участие в търга – 100  лв., преведени по сметката на МВР – гр. София: IBAN - BG 09 BNBG 96613000146201, BIC код: BNBGBGSD, БНБ на името на МВР, внесен до 10.11.2020 г. включително. 
Цена на тръжната документация – 12 лв. с включен ДДС, закупена от сектор ФОУССД при ОДМВР - Сливен, гр. Сливен, ул. „Д-р Миркович” № 2, ет. 4. 
Оглед на обекта се извършва от лицата, закупили тръжни документи, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, след предварителна уговорка с началник сектор ФОУССД при ОДМВР - Сливен, тел. 044 644 480.
Краен срок и място за приемане на заявления за участие в търга до 17.30 часа на 10.11.2020 г. в сградата на ОДМВР - Сливен, ул. „Генерал Скобелев” № 5, етаж 3, стая № 310- явно деловодство.
Търгът ще се проведе на 11.11.2020 г. от 15.30 часа в сградата на ОДМВР - Сливен, ул. „Генерал Скобелев” № 5, ет. 3, стая № 315.
Тел. 044 644 480, 044 644 470

 

28 сеп 2020

ОДМВР-Сливен: Обява за търг за отдаване под наем на част от имот,предназначение за „банков офис"в административна сграда на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Сливен

ОБЯВА
Със заповед рег. № 8121з-360/03.04.2018 г. на министъра на ВР е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляваща помещение от 5,2 кв.м., с предназначение за „банков офис“, намиращо се в имот публична държавна собственост – административна сграда на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Сливен, с идентификатор 67338.601.107 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.Сливен, гр. Сливен, кв. „Промишлена зона”, ул. „Банско шосе” № 2, предоставен на ОДМВР - Сливен за нуждите на сектор „Пътна полиция”. 

Общата стойност на наема за отдавания имот възлиза на 210 лв. (двеста и десет лева) без ДДС.

Размер на депозита за участие в търга – 150  лв., преведени по сметката на МВР – гр. София: IBAN - BG 09 BNBG 96613000146201, BIC код: BNBGBGSD, БНБ на името на МВР, внесен до 05.06.2018 г. включително. 

Цена на тръжната документация – 12 лв. с включен ДДС, закупена от сектор ФОУССД при ОДМВР - Сливен, гр. Сливен, ул. „Д-р Миркович” № 2, ет. 4. 

Оглед на обекта се извършва от лицата, закупили тръжни документи, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, след предварителна уговорка с началник сектор ФОУССД при ОДМВР - Сливен, тел. 044 644 480.

Краен срок и място за приемане на заявления за участие в търга до 17.30 часа на 05.06.2018 г. в сградата на ОДМВР - Сливен, ул. „Генерал Скобелев” № 5, етаж 3, стая № 310- явно деловодство.

Търгът ще се проведе на 06.06.2018 г. от 11.00 часа в сградата на ОДМВР - Сливен, ул. „Генерал Скобелев” № 5, ет. 3, стая № 315.

Тел. 044 644 480, 044 644 470

 

19 апр 2018

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем със заповед рег.№ 8121з-631/21.06..2016 на министъра на ВР

ОБЯВА

Със заповед рег.№ 8121з-631/21.06..2016 на министъра на ВР е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ бетонирана площадка от 54 кв.м., намираща се в имот публична държавна собственост, с идентификатор 67338.601.107 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.Сливен, гр. Сливен, кв. „Промишлена зона”, ул. „Банско шосе” №2, предоставен на ОДМВР- Сливен за нуждите на сектор „Пътна полиция”.

Общата стойност на наема за отдавания имот възлиза на 243 лв. (двеста четиридесет и три лева) без ДДС.

Размер на депозита за участие в търга – 125  лв., преведени по сметката на МВР – гр. София: IBAN - BG 09 BNBG 96613000146201, BIC код: BNBGBGSD, БНБ на името на МВР, внесен до 26.07.2016г. включително.

Цена на тръжната документация – 12 лв. с включен ДДС, закупена от сектор ФО при ОДМВР- Сливен, гр. Сливен, ул. „Миркович” №2, ет.4.

Краен срок и място за приемане на заявления до 17.00 часа на 26.07.2016 г. в сградата на ОДМВР- Сливен, ул. „Генерал Скобелев” №5, етаж 3, стая № 310

Търгът ще се проведе на 27.07.2016г. от 11.00 часа в сградата на ОДМВР - Сливен, ул. „Генерал Скобелев” №5, ет.3, стая № 315.

Тел. 044 644 600, 044 644 470

24 юни 2016