МВР

ОД Сливен

 

Съобщения по АПК

СЪОБЩЕНИЕ по реда на чл.26, ал.1 от АПК до Хофмут Доминик Денис 20 януари 2021

На основание чл.26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс и във връзка с постъпило искане с вх. № 343000-746/20.01.2022 г. по описа на ОДМВР Сливен, Ви уведомяваме, че в сектор “Български документи за самоличност” при ОД МВР - Сливен е образувано административно производство за отмяна на принудителна административна мярка по чл.76, т.9 от Закона за българските лични документи на детето Ви.

Съобщение за горното не Ви е връчено, тъй като нямате заявен постоянен адрес на територията на Р България.

Можете да се запознаете, да получите информация и да изложите своите възражения (лично или чрез лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно) в седемдневен срок в сектор „Български документи за самоличност” при ОДМВР Сливен с адрес: 8800, гр. Сливен, ул. „Д-р Миркович” № 2 ет.2, стая № 204, тел. +359 44 644 355 email: [email protected], след което същото се счита за връчено.


20.01.2022 г.
Сливен

20 яну 2022

СЪОБЩЕНИЕ до Конли Кристофър

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОНЛИ,

Във връзка с подаденото от Вас заявление с вх. №343000-16042/30.12.2021 г. за предоставяне право на продължително пребиваване в Република България, на основание чл.24, ал.3 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/, Ви уведомяваме, че в 14-дневен срок от узнаването на настоящото уведомление, следва да представите в група „Миграция“ при ОД МВР – Сливен с адрес: гр. Сливен, ул. „Д-р Миркович“ №2, ет.2, тел. +359 44 644 439, email: [email protected], следните документи:

- На основание чл.24, ал.1, предл. първо от ЗЧРБ и чл.14, ал.1, т.3 от Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ) – Доказателства за осигурено жилище в страната, предвид че домакинът Ви е оттеглил с нотариално заверена декларация, желанието си да Ви осигурява жилище;

В случай, че не представите указаните документи в посочения срок, на основание чл.24, ал.3, предл. последно от ЗЧРБ, производството ще бъде прекратено, като заявлението не подлежи на повторно преразглеждане. С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че срокът на административното производство се удължава с един месец.

19 яну 2022