МВР

ОД Сливен

 

Български документи за самоличност

Сектор “Български документи за самоличност” е специализирана група в МВР  за издаване на български лични документи и контрол по тяхното ползване и съхраняване.
Основни направления на дейност на сектора са:
• Приемане, изготвяне и връчване на български лични документи
• Контол по ползването и съхраняването на българските лични документи
• Поддръжка на документални, картотечни и автоматизирани информационни фондове
• Предоставяне на данни от информационните фондове на дължавни органи, юридически и физически лица.

  
Адрес на сектор “БДС” при ОД МВР Сливен: гр. Сливен, ул. “Д-р Миркович” №2
Телефон за информация – 044-644-244; 044-644-355
Работно време :
От понеделник до петък от 08,30 ч. до 17,30 ч. – непрекъснато
Приемен ден на началник с-р "БДС" всеки вторник и четвъртък от 14:00 до 17:00 часа

ADDRESS: 8800 Sliven, 2 “Dr. Mircovich” str.
tel: +359 44 644 244, +359 44 644 355
Email: [email protected]
WORKING TIME: 08:30 – 17:30, non-stop.
VISITING DAYS of the head of  sector “BDS”: every Tuesday and Thursday from 14:00 to 17:00

Предоставяне на услугата по електронен път; ниво на предоставяне на услугата; интернет адрес
Заявление за издаване на лична карта може да се подаде и по електронен път чрез Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР – 
https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index

Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация

Издаване на паспорт на български граждани

Издаване на лични карти на български граждани

Условия за подаване на заявление за издаване на СУ на МПС в Районните управления

Често задавани въпроси

ИНФОРМАЦИЯ -ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

Услуги по Административния регистър

Issuance of documents certifying events and facts related to the issuance of identity documents upon submission of written request for information

Issuance of passport to Bulgarian nationals

Issuance of ID cards to Bulgarian nationals

INFORMATION - On the provision of administrative services

services as per the Register of Services

 

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Важно да се знае

Инструкция за получаване и попълване на заявления за издаване на български лични документи

   

Такси за новите български лични документи съгласно Тарифа №4 за таксите, които сесъбират в системата на МВР по закона за държавните такси

Начин на плащане

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на лична карта или паспорт

При промяна на имена и/или постоянен адрес

Отговори на често задавани въпроси

Бланки

Предоставяне на данни за български лични документи, издадени на български граждани, от информационните фондове на МВР
 
СПРАВКА ЗА ИЗДАДЕНИ И НЕПОЛУЧЕНИ ДОКУМЕНТИ