МВР

ОД Сливен

 

Отчет за дейността на ОДМВР-Сливен за 2011г.

А Н А Л И З НА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР СЛИВЕН ЗА ПЕРИОДА 01.01.2011 – 31.12.2011 ГОДИНА

Настоящото резюме обхваща основната част от дейността на областната дирекция на МВР в Сливен през 2011 г., изложена в Отчет-анализ на дирекцията. На основание статистически данни за състоянието на оперативната обстановка, постигнати резултати и направени изводи в него.

Дейността  на  ОДМВР - Сливен  през  настоящата  година  е  организирана  и  се  осъществява  върху  основата  на  стратегията  за  национална  сигурност,  очертаните  от  министерството  на  вътрешните  работи  и  главните  дирекции  приоритети  за  отчетния  период  и  тактическите  разработки,  свързани  с  борбата  срещу  конвенционалната  престъпност,  тероризма,  наркотиците, корупцията и др. Водещ елемент на управленската ни дейност е стремежът към осъществяването на продуктивно партньорство между полицията и структурите на гражданското общество в условията на прозрачност и зачитане правата на гражданите и провеждане политика на активна превенция по отношение факторите, формиращи криминогенната обстановка в Сливенска област и застрашаващи сигурността на гражданите.
За постигане на дефинираните стратегически цели, се реализират широк кръг от организационно-управленски и оперативни мероприятия по утвърден годишен план, подчинен на следните приоритети:
• Активно противодействие на икономическата престъпност с приоритет на измамите със средства от републиканския бюджет и такива, финансирани от фондовете на ЕС.
• Опазване на обществения ред и проактивно противодействие на конвенционалната престъпност в малките населени места, туристическите обекти, опазване на селскостопанската продукция и имущество, пресичане на незаконната търговия с черни и цветни метали, осигуряване на сигурността на гражданите при провеждането на масови и др. мероприятия.
• Противодействие на тежките престъпления против личността – убийства, телесни повреди, отвличане и противозаконно лишаване от свобода и др.
• Противодействие и превенция на престъпленията срещу собствеността на гражданите с акцент - грабежи, домови кражби, престъпленията с обект МПС.
• Подобряване ефективността в работата на органите на досъдебно производство, за постигане на максимална бързина и високо качество на разследването на престъпленията.
• Подобряване безопасността на движение и пътнотранспортна обстановка в населените места и основните пътни магистрали чрез реализация на перманентен високо-ефективен контрол на участниците в движението и активна превантивна дейност.

Демографска характеристика и фактори, определящи динамиката на
оперативната обстановка в Сливенска област през 2011 година
Област Сливен е разположена на площ от 3 544 км2. Населението в областта, на основание огласените статистически данни от Преброяване 2011, е 197473 жители, от които в трудоспособна възраст 118249 и над тази възраст 43108. Населените места в областта са 111, от които 6 града и 105 села.
ОДМВР Сливен обслужва териториите на четири общини с разкрити 4 районни полицейски управления и 6 полицейски участъка:
• РУП Сливен обслужвана територия  с население 125 268 жители с  разкрити полицейски участъци “Надежда”, “Запад” и “Петолъчка”.
• РУП Нова Загора обслужвана територия с население 39 010 жители с полицейски участък “Шести”.
• РУП Котел обслужвана територия с население 19 391 жители с полицейски участъци “Градец” и “Ябланово”.
• РУП Твърдица: обслужвана територия с население 13 804 жители.
Основните фактори, влияещи върху динамиката на оперативната обстановка в региона през настоящата година,  не се различават от тези през 2010 г. и са следните :
- Наличие на компактни маси население с ромски произход в редица населени места. По-голямата част от това население е неработещо, ангажирано основно в сезонни селскостопански дейности и разчитащо главно на помощи;
- Преминаването през обслужваната територия  на  важни  транспортни  артерии, като  пътища:  I-6, I-7, II-48, II-53, II-66,  с  висока  целогодишна  натовареност  на  движението,  усложнява  обстановката  по  линии  на  “Пътен контрол”,  “Противодействие на криминалната престъпност” и “Престъпления по пътищата”. Съществен криминогенен фактор са пътен възел “Петолъчка” и някои обособени TIR паркинги на обслужваната територия, превърнали се в естествено сборище на криминално проявени лица;
- Безработицата в областта е по-висока от средната за страната;
- В с. Баня, община Н. Загора, функционира Регистрационно-приемателен център за бежанци. Прогнозата за величината на тази категория лица е към рязко увеличаване на техният брой;
- През обслужваната територия преминават газопровод и продуктопровод на “Лукойл”, които са обект на чести престъпни посегателства;
- На територията на областта  са разположени два големи язовира (“Жребчево” и “Асеновец”), чиято постоянна охрана е от важно значение за безопасността на местното население.

  
СЪСТОЯНИЕ НА КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
През 2011 г. общо регистрираните  престъпления са 2673, през 2010г. те са били 2654. В сравнителен аспект тези данни сочат запазване на стабилитет. Регистрирани са 19 престъпления повече, което в процентно отношение се явява увеличение с 0.72%. Интензивността на регистрираната престъпност, разглеждана през отделните периоди на годината, показва високи нива в началото (м. януари) 259 броя. Следва значителен спад с 26,6% през февруари, когато са регистрирани 190 броя престъпления. Интензивността нараства през март  - 225 броя престъпления, и достига 267 броя престъпления в периода на месец април.  Периодът на месец май очертава значителен спад по отношение на интензивността - 217 броя престъпления или с 18,72% по-ниско ниво, като тази тенденция се запазва и в последния период на шестмесечието (юни) - регистрирани престъпления 209 броя. Следва спад в регистрираните престъпления през летния период. През месец октомври са регистрирани 221 броя, като това ниво плавно намалява до края на годината.                                                                                Детайлизирането на общата престъпност по правни квалификации сочи, че и през отчетния период най-голям остава делът на престъпленията против собствеността 1862 (1811-2010г.) - увеличение със 2,81%.  Данните формират съотношение 69,65% (68.28%-2010г.) от общата престъпност. Следват общоопасните престъпления 481 (578-2010г.), намаление с 16.78%, с дял от 17,99% от всички престъпления (21,77%-2010г.). Другите криминални престъпления са 195 (126-2010г.), увеличение с 54,76% и с дял 7.29% (4.74%-2010г.). Престъпленията срещу личността са 127 (123-2010г.), увеличение с 3.28%, с дял 4,75% (4,63%-2010г.).

Престъпления против личността (115чл.-159чл.от НК):
През 2011 г., на територията на ОДМВР-Сливен са регистрирани общо 6 (7-2010г.) убийства, 4 са разкрити (2 прекратени) ; регистрирани са общо 5 (4-2010г.) опита за убийство, от тях са останали за работа 3 (2 прекратени) като 1 е разкрито; регистрирани са 5 (6-2010г.) отвличания извършени на територията на ОДМВР Сливен като 4 (1) са разкрити; регистрирани са 9 (6-2010г.) изнасилвания. От тях 6 са останали за работа, като 4 са разкрити.                                            Грабежи(чл.198-чл.200 от НК):
За отчетния период на територията на ОДМВР Сливен са регистрирани общо 37 (34-2010г.) грабежа, като от тях 4 са прекратени. От останалите за работа 33 грабежа са разкрити 13, като процентът на разкриваемост за 2011 г. е 39.4% Престъпления срещу собствеността
Увеличено е общото равнище при кражбите - 1668 (1610-2010г.). От тях взломни 196 (227-2010г.), домови 196 (212-2010г.), части и вещи от МПС 72 (75-2010г.) и джебчийски 19 (13-2010г.).                                                                           Общоопасните престъпления са 481 (578-2010г.), при тях се наблюдава спад от  16,8% .                                                                                                             Престъпления свързани с наркотични вещества:
Общо образуваните досъдебни производства, за престъпления свързани с наркотични вещества, са 56 (58-2010г.) на брой като от тях разкрити са 34 (33-2010г.), с процент на разкриваемост 68.00% (63.46%-2010г.). Наблюдава се тенденция на многократно повишаване на заявителските материали, във връзка с отглеждане на растения за наркотици, като за  2010г. няма регистрирани  подобен тип престъпления, а за 2011г. същите са 14 броя.
В края на отчетния период количествата на иззетите наркотични вещества са както следва: хероин 446,85гр. (20.90гр.-2010г.); амфетамин 1017гр. (19.11гр.-2010г.); канабис 30.92кг (3.61кг-2010г.).

ОБЩО СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ
През 2011 г.   регистрираните престъпления са 238 (279-2010г.), от тях са разкрити извършителите на 123 (105-2010г.) икономически престъпления. Уличени са 139 (123-2010г.) извършители на престъпления.  Разкрити през периода са и други 102 от предишни периоди.


 
Структурата на заявените икономически престъпления по видове в сектор”Противодействие на икономическата престъпност” при ОДМВР Сливен показва, че най-разпространени през периода са били измамите и изнудванията - 85 от заявените престъпления. Следват ги документните престъпления - 59 на брой от регистрираните. На следващо място са престъпления, свързани с измами с Еврофондове - 44 от заявените. Престъпленията против кредиторите са 13 броя.  Престъпленията против данъчната система са 10. Почти същата структура, с малки изключения по видове, се запазва  спрямо предходната година. Наблюдава се увеличение с почти 1/3 на регистрираните измами, които в абсолютната си част са т.нар. ”измами по телефона”. В тази посока е създадена добра организация и модел за работа по тях и съчетано с активната работа от страна на оперативната работа, води до добри резултати. Запазен е показателят и при престъпленията класифицирани като “Престъпления против паричната и кредитната система”, което се дължи на активната работа по линия “Акцизни стоки”. По линия “Търговия с акцизни стоки” са започнати 126 проверки по заявителски материали, от които 75 досъдебни производства. Установени и иззети бяха 115 000 кутии цигари без бандерол.
Оперативната обстановка по линия “Енергетика” през периода беше динамична. През 2011 г. са започнати и приключили 22 бр. досъдебни производства по чл.234в от НК, с мнение за предаване на съд.
По линия “Търговия с черни и цветни метали” са започнати 1 проверка и 6 ДП. По линии на “Митници”, “Държавна администрация” и  “Данъци” през периода образувани са 7 ДП.

РАЗКРИВАЕМОСТ НА КРИМИНАЛНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Общият процент на разкриваемост на криминални престъпления през 2011 е 45,01% спрямо 40,09% за миналата. ОДМВР Сливен е на 13-то място сред областните дирекции в страната. Допълнителният процент на разкриваемост, т.е при отчитане на разкритите престъпления през отчетния период, но регистрирани през минали периоди престъпления, е 52,23% (45,92%-2010г.).
От регистрираните 2673 (2654-2010г.) престъпления са разкрити 1203 (1064-2010г.), с процент на разкриваемост 45,01% (40,09%-2010г.). Допълнително са разкрити 404 (268-2010г.). През периода 2195 (2088-2010г.) са регистрираните престъпления срещу неизвестен извършител, което представлява 82,11% (78,67%-2010г.) от общо регистрираните престъпления. От тях в периода са разкрити 798 (610-2010г.) с процент на разкриваемост 36,36% (29,21%-2010г.).
През 2011 г. , от регистрираните престъпления са разкрити 1513 (1182-2010г.) извършители на криминални престъпления, от които 157 (115-2010г.) жени, 191(144-2010г.) непълнолетни .
Разкритите през 2011 година криминални престъпления (включително рег. в минали период) са 1611 (1351 за 2010 г.). Като извършители са установени 2114 (1562-2010г.), от тях в категорията на лица и предишни осъждания попадат 909 (726-2010г.). Извършените от тях престъпления са 808 (726-2010г.). Непълнолетните извършители, в отчетния период са 268 (230-2010г.) лица, което в процентно отношение е 12,68%. Данните сочат запазване на тенденцията към увеличаване на броя на непълнолетните извършители.  Малолетните извършители в отчетния период са 52 (27-2010г.) лица, което в процентно отношение е 2,45% (1,73%-2010г.) от извършителите.
Служители на охранителна полиция са разкрили, или участвали в разкриването на  401 (250-2010г.) престъпления.

РАЗКРИВАЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИTE ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Общият процент на разкриваемост на икономически престъпления през 2011 е 51,68% спрямо 37.63% за миналата. ОДМВР Сливен е на 11-то място сред областните дирекции в страната. Допълнително са разкрити 102 (77-2010г.) престъпления, регистрирани през минали периоди.
От 43 (63) престъпления против собствеността са разкрити 6 (9-2010г.) – 13.95%; нисък е процентът на разкриваемост на измамите – от 35 (50-2010г.) престъпления, разкрити са 3 (6-2010г.) – 8.57% (12%-2010г.); от 6 (5-2010г.) са разкрити 3 (3-2010г.) – 50%; от 149 (149-2010г.) престъпления против стопанството, разкрити са 98 (77-2010г.) – 65.77%; разкриваемостта при престъпленията против държавни и общински организации е 100% (50%-2010г.); 34.29% (23.21%-2010г.) от документните престъпления са разкрити.
През периода са регистрирани 199 (205-2010г.) престъпления срещу неизвестен извършител, което представлява 83,62% от общо регистрираните престъпления. От тях в периода са разкрити 96 (59-2010г.) с процент на разкриваемост 48,24% (28,78%-2010г.). Общо разкритите в периода, включително регистрирани в предходни периоди, са 229 (189-2010г.). Установените извършители са 268 (223-2010г.).

ДЕЙНАСТ НА ДЕТСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ

Инспекторите от ДПС в региона са водили на отчет общо 322 (335-2010г.) малолетни и непълнолетни лица, от които новозаведените са 83 (84-2010г.). Осъдени са общо 81 (89-2010г.) лица, от тях ефективно 43 (11-2010г.), условно 29 (76-2010г.) и с обществено порицание 9 (2-2010г.). Водени са 47 (72-2010г.) профилактични дела, от които новозаведени са 15 (13-2010г.), а снети са 25 (25-2010г.), в наличност към момента има 37 (47-2010г.) ПД. През 2011 г. в ОДМВР Сливен са оказани 20 (17-2010г.) полицейски закрили. За отчетния период през ДПС са преминали общо 444 (336-2010г.) малолетни и непълнолетни лица. Инспекторите от ДПС поддържат много добри взаимоотношения с ръководствата на учебните заведения в региона. Продължава работата по програмата “Работа на полицията в училищата”. В почти всички училища на територията на ОД на МВР – Сливен в часа на класа се изнасят лекции по предварително изготвен план. За отчетния период са изнесени 146 (192) лекции и беседи.
          
ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Служителите от “Териториална Полиция” на ОДМВР Сливен през 2011 г. са приключили 4543 преписки (4163 за 2010 г.), участвали са в разкриването на 806 престъпления (716-2010г.). Задържали са 40 лица (32-2010г.), обявени за издирване,  и са издирили 22 (13-2010г.) противозаконно отнети МПС и вещи, обявени за издирване. По чл. 56 от ЗМВР са предупредени 4717 лица (4763-2010г.). Изготвени са 1972 (1894-2010г.) докладни записки за проверени ЛПИ. Извършени са 631 (712-2010г.) охранителни обследвания. Изготвени са 115 (94-2010г.) предложения за осигуряване безопасността на движението и 101 (82-2010г.) за подобряване опазването на обществения ред. През отчетния период са съставени 5594 (5876-2010г.) актове и фишове.
Служителите на “Патрулно-Постова Дейност” от дирекцията са работили по 1028 преписки (1157-2010г.). Участвали са в разкриването на 450 престъпления (414-2010г.). Задържали са 910 лица (1085-2010г.). Издирени са 6 (11-2010г.) противозаконно отнети МПС. Предупредени са 3982 лица (5136) по чл. 56 от ЗМВР. Реагирали са на 11222 сигнала (11884-2010г.), като по-голямата част от тях са за нарушаване на нощната тишина, а 2276 (2047-2010г.) от тях са за извършени престъпления. През отчетния период са съставени 7697 (8348-2010г.) актове и 1988 (6440-2010г.) фишове.


БЕЗОПАСНОСТ  НА  ДВИЖЕНИЕТО

На територията на ОДМВР - СЛИВЕН за 2011 г. са регистрирани общо 1223 ПТП (спрямо 1417 за 2010 г.), от които 242 (245-2010г.) тежки с 34 (36-2010г.) убити и 306 (313-2010г.) ранени. В сравнение с 2010 г. броят на ПТП е намален със 194, на тежките ПТП - с 3, на убитите е намален с 2, на ранените - намален със 7.
 На територията на ОБЩИНА СЛИВЕН са допуснати 917 ПТП, от които 175 тежки с 29 убити и 211 ранени участници в движението. Налице е намаление на всички индикатори с изключение броят на убитите. Общо регистрираните ПТП са намалели със 149, тежките - с 1, убитите са увеличени с 3, броят на ранените е намален с 23.
 В ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА са регистрирани общо 197 ПТП, от които 53 тежки с 2 убити и 72 ранени. Налице е намаление по всички индикатори, с изключение броят на тежките ПТП и ранените. Броят на общо регистрираните ПТП е намален с 21, на тежките е увеличен с 3, броят на убитите е намален с 4, този на ранените - увеличен с 11. 
 В ОБЩИНА ТВЪРДИЦА - 41 ПТП, 8 тежки, 2-ма убити, 16 ранени. Сравнението с 2010 г. показва: увеличение на общо регистрираните ПТП с 4, на  тежките ПТП - намаление с 2, на убитите - намаление с 2. Ранените са със 7 повече.
 В ОБЩИНА КОТЕЛ са регистрирани общо 68 ПТП, от които 6 тежки, един убит, ранени - 7. И тук е налице подобрение по всички индикатори, с изключение броят на убитите. Броят на автопроизшествията е намален с 10, на тежките - намален с 3, броят на убитите е увеличен с 1, броят на ранените - намален с 2.
По път I-6 са регистрирани 127 ПТП, от които - 25 тежки, 14 убити и 30 ранени граждани. Броят на регистрираните ПТП е намален с 16, на тежките е намален с 6, броят на убитите е увеличен с 8, броят на ранените - намален с 14.
По път II-66 са регистрирани 75 ПТП, 17 от тях са тежки с 3-ма убити и 30 ранени. Броят на ПТП е намален с 6, на тежките - увеличен с 1, броят на убитите е увеличен с 1, а броят на ранените е увеличен с 6.
Анализът показва, че основна вина за допуснатите тежки ПТП имат водачите на МПС. Същите са извършили 233 тежки ПТП с 30 убити и 286 ранени. 
Основна причина за настъпването на ПТП са нарушенията, свързани с динамиката на автомобилното движение, както и лошата дисциплина на участниците в движението.
Най-често срещани нарушения, допринесли за настъпване на тежките ПТП:
 Несъобразена скорост - 87, при които са загинали 13  и 111  са ранени;
 Поради  неправилно изпреварване са допуснати 12  ПТП с 4 убити и 15  ранени;
 При неспазване на предимство са настъпили 48  ПТП с 3 убити и 61  ранени;
 Неправоспособните водачи са извършили 19  тежки ПТП с 6  убити и 30  ранени;
 Тежките ПТП след употреба на алкохол са 16  с 3  убити и 15  ранени.
До момента допуснатите тежки ПТП с деца са 22, при които са ранени 22.

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

През отчетния период по линия на АНД са обработени 7441 акта по ЗДвП (срещу 10 643 за 2010 г.). Издадени са 6622 (9248-2010г.) наказателни постановления.
Обработени актове от дейности по други направления на полицейската работа са 5686 (5856-2010г.). Издадени са 3723 наказателни постановления.
Преписки, касаещи АПД от други поделения на МВР, извън региона, постъпили за обработка са 4954 (5408-2010г.) бр.
Общо през годината в служба АНД са обработени 25 601 (25 794-2010г.) преписки или средно на ден 115 (116-2010г.).
През 2011 година служителите, извършващи пътен контрол на територията на ОДМВР, са установили 28 919 нарушения на ЗДвП и свързани с него други нормативни актове (срещу 28 592 за 2010 г.). За превишена скорост са санкционирани 13 686 (12 452-2010г.) водачи, което е 47% от общоустановените нарушения. За неспазване на предимство, знаци и сигнали са наказани 3664 (2692-2010г.) водачи, за неправилни маневри - 761 (1150-2010г.), за неправилно спиране и паркиране - 438 срещу 609 за 2010г.. Регистрирани са 394 срещу 445 за 2010г. случаи на управление на МПС след употреба на алкохол и 603 (636-2010г.) случая на управление на МПС от неправоспособни водачи.
През 2011 г. органите за пътен контрол са съставили 7441 (10 643-2010г.) акта и 21 030 (16 829-2010г.) фиша. Броят на актовете е намален с 3202. Броят на съставените фишове е увеличен с 4201. 

Контрол на оръжията, взривните вещества и пиротехническите изделия

Няма констатирани случаи на кражби с взривни вещества, токсични химически вещества, препарати за растителна защита и радиоактивни вещества.
През отчетния период са иззети незаконно притежавани 14 (13-2010г.) бр. огнестрелно оръжие, 191 (348-2010г.) броя патрони, 69 (50-2010г.) броя електро-детонатори, 1 кг. взривно вещество, 220 броя пиротехнически изделия.
В РУ“П” от състава на ОДМВР - Сливен се водят на отчет 3245 лица, притежаващи общо 3371 броя късо огнестрелно оръжие за самоотбрана и 4049 ловци, притежаващи общо 5894 броя гладкоцевно и нарезно ловно оръжие.
През годината са заведени на отчет 2840 лица, притежаващи 2199 броя газ-сигнално и 1105 пневматично оръжие.
Издадени са 26 заповеди (решения) за отнемане и откази на лица, извършващи дейности с огнестрелно оръжие и са иззети в изпълнение на чл. 155 от ЗОБВВПИ общо 42 броя огнестрелно оръжие от 19 лица.

Сигнално-охранителна дейност

Броят на извършените нападения над обекти, охранявани със СОТ за 2011 г. е 126 срещу 133 за 2010 г.От тях:
- случаи, в които извършителите са задържани  - 9 бр. (43 за 2010 г.)
- случаи, в които кражбите са предотвратени  - 43 бр. (103 бр.)
- случаи, в които извършителите не са задържани - 11 бр. (15 бр.)
Заловените в обектите или в близост до тях лица при извършване на взломяване са 11 бр. за 2011 г. срещу 14 бр. за 2010 г.

ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

През 2011 г. в ОДМВР Сливен са разследвани общо 4485  (4208 ДП за 2010 г.) или 277  повече. От тях новообразуваните са 3485 (3441-2010г.) ДП или 44  повече. Бързите производства са 116 (171-2010г.) или с 55 по-малко.
През годината общо са приключени 3826 бр. досъдебни производства срещу 3512 бр. за 2010 г. или 314 ДП в повече. От тях:
• Приключени с мнение за съд са  1411 (1307-2010г.) бр. или 104 бр. в повече дела. 
• Прекратените  ДП са 942 (813-2010г. ) бр. или 129  повече.
• Приключени  с мнение за спиране  са 1473 (1392-2010г.) или 81  повече.
По-голямата част от разследваните ДП са приключени в двумесечен срок - 2284, до 6 месеца  - 1311. Незначителен е броят на разследваните производства над 6 месеца -116 ДП. Останали на производство са 659 ДП срещу 696 ДП за 2010 г. или с 37 по-малко.

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ

През 2011 г. на територията на районните управления “Полиция” от състава на областната дирекция бяха проведени общо 4824 (4842-2010г.) срещи с гражданите и ръководители на държавни учреждения и фирми.
Проведени са 253 (552-2010г.) мероприятия и са изготвени програми за работа с рискови социални групи, жертви на престъпления, етнически малцинства, детска закрила и работа с лица, осъдени на пробация.
Изготвени са 324 (316-2010г.) информации за състоянието на престъпността и обществения ред. Оказани са 7321 (6588-2010г.) съдействия на държавни, обществени органи и организации и граждани.
ПИ и МлПИ регулярно през учебната година  провеждат срещи с директори и персонала на училища с цел установяване на проблеми, разпространение на наркотици, с оглед своевременното им отстраняване. За отчетния период служителите са провели 1904 (1606-2010г.) срещи, беседи и лекции в училища, детски градини и други учебни заведения на територията на областта.
Проведени са СПО с цел превенция на малолетни и непълнолетни лица по отношение прояви на скитничество, безпризорност и просия, както и ограничаване разпространението и употребата на упойващи и наркотични вещества сред маловръстните.През периода са проведени от ПИ и МлПИ срещи в клубове на пенсионера във връзка със зачестилите измами на възрастни хора в района, както и запознаване с начините на подаване на информация при забелязване или установяване на извършващо се престъпление срещу тях или други лица и при нарушение на обществения ред.
Изготвени са и постоянно се актуализират поименни списъци на самотно живущи възрастни хора за всяко едно населено място, обслужвано от ОДМВР-Сливен, като регулярно се провеждат срещи с тях от полицейските служители. Обсъжданите теми са предимно за начина на опазване на личното им имущество, недоверяването на непознати лица, начините на извършване на измами. При тези срещи, на самотните стари хора се предоставят телефонни номера за връзка с районните управления и с отделни служители.
Органите на “Пътна Полиция” в региона работиха за осъществяването на активно сътрудничество и взаимодействие с държавните органи и организации за изпълнение задачите по осигуряване безопасността на движението и борбата с престъпността.Постоянни контакти се поддържат с ръководството на ОблПУ - Сливен и общинските му звена - РПС, насочени към подобряване ефективността на ОД чрез контролиране на състоянието на пътните платна, хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация по пътищата. Във връзка с осигуряване на добри условия за движение през есенно-зимния сезон в края на 2010 г. се разработиха съвместни планове, проведоха се срещи на местно и областно ниво. Благодарение работата на състава от “Пътна Полиция”  на територията на нашата област през 2011 г. не се допусна блокиране на движението за дълги периоди и попадане на хора в бедствени ситуации.
Представител на СПП взе участие в радиопредавания на местните СМО, насочени към решаване проблемите на БД, както и такива, касаещи провеждането на СПО, насочени главно към решаването на проблеми относно ПТП с участието на деца и юноши. По време на организираните пресконференции по теми, свързани с БД на представителите на медиите се предоставяха актуални информации, а така също и конкретни препоръки, разработени от ДОПП - София, касаещи повишаване БД и недопускане на ПТП с определени категории участници в движението.
Съгласно разпореждане № 791/2011г. на Районна Прокуратура, касаещо проблеми по безопасност на движението в гр. Сливен и по-точно по булевардите “Стефан Стамболов” и “Христо Ботев” от сектор “ПП” бе изготвен анализ за състоянието на безопасност на движението по двата булеварда и предложени конкретни мерки за подобряване състоянието на аварийността. Представители на сектора участваха в заседанието на Общинската комисия по безопасност на движението, посветено на проблемите на посочените булеварди. За съжаление основна причина, според представителите на община Сливен да не могат да се реализират предложените мерки за подобряване безопасност на движението е липсата на средства. За решително подобряване състоянието на безопасността на движението на територията на гр. Сливен, на базата анализ на аварийността в града, е изготвено предложение до кмета на общината за изграждане система за видеонаблюдение на най-невралгичните кръстовища и улични отсечки.
Чрез говорителя на ОДМВР постоянно се подава информация до местните и централни средства за масово осведомяване за резултатите от провеждани операции, тежки ПТП, състоянието на обстановката по безопасност на движението, местата с концентрация на ПТП и т.н.
В рамките на своята компетентност сектор “ПП” изготвяше справки за собствеността на МПС и административно-наказателната отговорност на водачите, изпълняваше разпорежданията за запор на МПС за изпълнение на служебни задачи от страна на органите на данъчната администрация и съдебната власт.

ИЗВОДИ И УСТАНОВЕНИ ТЕНДЕНЦИИ

Няма настъпили съществени изменения в структурата на криминалната и икономическата престъпност на територията, обслужвана от ОДМВР;
Утвърждава се относителен стабилитет на регистрираните престъпления и перманентен ръст в нивото на разкритите престъпления;
През периода са разкрити всички тежки криминални престъпления с широк обществен отзвук;
Ръст в нивото на детската престъпност (с 16.52% при непълнолетните и с 92.5% при на малолетните извършители);
Ръст в нивото престъпленията извършени от рецидивисти и в броя на установените извършители рецидивисти;
Ръст в броя на установените извършители, самоопределящи се като роми;
Увеличаване броя на извършените престъпления против собствеността на гражданите и ръст на относителният дял на този вид престъпност;
Спад в нивото на регистрираните икономически престъпления с 15.95%. Запазено е нивото на заявените тежки икономически престъпления;
Разкриваемостта на икономически престъпления увеличена на 52% и е нараснала спрямо предходната година с 14%;
Увеличеният брой заявителски материали, подавани към съответната прокуратура и намалението на регистрираните икономически престъпления, показва по-ниско качество на отработваните проверки по заявителски материали;
Незадоволителна ефективност при полицейското разследване по икономическа линия в  ОДМВР, от гледна точка на натовареност на разследващ полицай и от гледна точка на бързина на разследването. При по-голяма част от престъпленията свързани с икономически престъпления е възможно да се водят БПП;
Въведеният екипен принцип на работа е ефективен в достатъчна степен.
Осъществени са реализации в приоритетни за МВР направления – акцизни стоки и разпространение на наркотици.

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Активно противодействие на конвенционалната престъпност по всички линии на работа.
Утвърждаване на превенцията като основен инструмент, стимулиращ във висока степен дейностите по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността.
Настъпателна оперативно-издирвателна дейност и наказателно преследване на лидери и членовете на ОПГ и ограничаване на финансовите им възможности.
Ограничаване на престъпната дейност, свързана с трафик на хора, производство и разпространение на наркотици, акцизни стоки и др.
Решително противодействие на корупционни практики и прояви с цел тяхното ограничаване.
Противодействие на тежките престъпления срещу личността и активна превенция на престъпленията срещу собствеността на гражданите.
Превенция и противодействие на измамите, злоупотребите при неефективното управление или използване на средства на ЕС.
Засилване на превенцията като основен инструмент за опазване на обществения ред и противодействие на престъпността.
Ограничаване и успешно противодействие на престъпната дейност, свързана с трафик на хора, производство и разпространение на наркотични вещества и търговия със стоки без акцизен бандерол.

МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПО ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТ

Усъвършенстване механизмите на противодействие на престъпления срещу собствеността:  увеличаване на полицейското присъствие в малките населени места, чрез изготвяне на подходящи графици за работа на ПИ и МлПИ, също така и чрез използване силите на СПС за провеждане на съвместни СПО; приоритетна превантивна и оперативно-издирвателна дейност, за разследване на измамите с ДДС, престъпленията в здравната и осигурителна система, злоупотребите със средства от фондовете на ЕС; завишаване на контрола при осъществяване на ППД; извършване на методически проверки и СПО, с цел установяване на кражби на черни и цветни метали.             
Защита на обектите със стратегическо значение на територията на областта и засилване на мерките и контролът на незаконно притежаваните общо опасни средства; постоянна оценка на оперативната обстановка и съобразено с нея, разпределение на ПИ, МлПИ и пътните патрули за опазване на общественият ред и пътната обстановка
Поставяне на ежедневни, конкретни задачи на ПИ и МлПИ свързани с превантивната им дейност и ежедневен контрол за изпълнението им;
Извършване на месечни оценки за резултатите от контролната дейност и информиране на обществеността чрез регионалните средства за масово осведомяване; поддържане на постоянен, директен контакт с гражданите, реагиране на получени сигнали, реагиране на правонарушения. Безкомпромисното отношение към нарушителите на ЗДвП; засилване информационната дейност към местните компетентни органи за констатирани слабости, пропуски и даване на професионални и компетентни препоръки за отстраняването им.