МВР

ОД Сливен

 

Важно да се знае

- При подаване на заявление за издаване на новите български лични документи не е необходимо да закупувате и попълвате предварително заявление и не е необходимо да представяте актуални снимки.

• Не трябва да се подменят предсрочно документите от стария образец. 
• Документите от стария образец са и ще бъдат валидни за страната, ЕС и чужбина до срока на тяхната валидност. 
• Валидността на паспорта за деца е 5 години. 
• Пръстови отпечатъци се снемат на лица над 12 г. възраст. 
• С паспорт в срок на валидност можете да преминавате държавната граница и да пребивавате извън страната. 
• С лична карта в срок на валидност можете да напускате страната и да се завръщате с нея през вътрешните граници на Република България с държавите - членки на Европейския съюз, както и в случаите, предвидени в международни договори. 
• След смяна на постоянния адрес, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта. 
• След смяна на имената, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта. 
• Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа. 
• Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не направи необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст. 
• Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не върне паспорта си или заместващия го документ на органа, който го е издал, в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност или след отпадане на основанието за издаването или ползването му.