МВР

ОД Сливен

 

Отчет за дейността на ОДМВР-Сливен за 2013г.

А Н А Л И З НА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР - СЛИВЕН ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013 – 31.12.2013 г.

Настоящото резюме, обхваща основната част от дейността на областната дирекция на МВР в Сливен през 2013 г., изложена в Отчет – анализа на дирекцията. На основание статистически данни за състоянието на оперативната обстановка, постигнати резултати и направени изводи в него.


Дейността на ОДМВР - гр. Сливен през 2013 година е организирана и се осъществява на основата на Стратегията за национална сигурност, очертаните от Министерството на вътрешните работи приоритети. В изпълнението на определените стратегически цели, се реализират широк кръг от организационно-управленски и оперативни мероприятия по утвърден годишен план, подчинен на следните приоритети:
- Противодействие  на  всички  форми  на  битовата  престъпност
- Опазване  на  обществения  ред  и  засилване  противодействието  на  конвенционалната  престъпност,  с  приоритет  малките  и  отдалечени  населени  места,  опазването  на  селскостопанската  продукция  и  имущество,  ограничаване  и  пресичане  на  незаконната  търговия  с  черни  и  цветни  метали.
- Активно  противодействие  на  тежките  престъпления  против  личността.
- Повишаване  безопасността  на  движението  и  пътнотранспортната  обстановка 
- Провеждане  на  националните  политики  при  управлението  на  миграционните  процеси
- Подобряване  ефективността  в  работата  на  органите  на  досъдебно  производство 


Структура  и  интензивност  на  криминалната  престъпност

През 2013 г. регистрирани престъпления са 2362. През 2012 г. те са били 2798.  Регистрирани са 436 престъпления по-малко, което в процентно отношение се явява намаление с 15,6%.
През 2013 г. в общата картина на престъпността доминират престъпленията против собствеността 1630 (2027-2012г.), които съставляват 69,01 % от общия брой престъпления.  Второ място в структурата заемат общоопасните престъпления с дял от 18,67% спрямо 16,62 % за 2012г. Относителният дял на престъпленията против личността е 4,66 % , който за 2012г. е 4,54%.

Налице е намаление на престъпленията против собствеността с 19,6 % по-малко спрямо 2012 г.  Това се дължи на ефективната превантивна дейност, профилактика на лицата, склонни към извършване на противоправни деяния и прилагането на проактивния подход на работа спрямо тях, организираните и проведени специализирани полицейски операции и подобреното взаимодействие в работа с Окръжна прокуратура - Сливен  (задържане на извършителите под стража и увеличения брой осъдителни присъди).
Регистрираните кражби са 1445, през 2012 година те са били 1829.  От тях:  взломни 263 (396 през 2012г.), домови 335 (554), части и вещи от МПС 24 (103) и джебчийски 77 (75). Най-голям е спада при кражбите на вещи и части от МПС с 25%. Грабежите на територията на ОДМВР Сливен през периода са 31. През 2012г те са били 35.
През отчетния период са регистрирани 110 престъпления против личността, спрямо 127 през 2012г., което представлява намаление от 13,4%. Регистрирано е 1 (3 през 2012г.) убийство, което е разкрито; 4 опита за убийство, един за 2012г.; телесни повреди 53 (64).
При общоопасните престъпления нивото е 441 (465 през 2012г), наблюдава се спад с  5,2%. Палежите са намалели с 20,5%, или 35 за 2013, спрямо 44 за 2012г.. Посегателствата спрямо МПС са 16 (34-2012г.) и се отчита намаление в размер на 52,9% спрямо миналата година.


Разкриваемост  на  криминалните  престъпления

 Общият процент на разкриваемост на криминални престъпления през 2013 г. е 47.59% спрямо 41.71% за 2012. Допълнителният процент на разкриваемост, т.е при отчитане на разкритите през отчетния период, но регистрирани през минали периоди престъпления е 52,03% към 38,22% за 2012г.   Увеличената разкриваемост е характерна както за всички поделения в ОДМВР Сливен, така и за всички видове престъпления.
От регистрираните 2362 престъпления през периода са разкрити 1124 (1167-2012г).  Установените извършители са 1301 (1282-2012г.), от които 137 (118-2012г.) жени и 120(177-2012г.) непълнолетни. През 2013 г. 4,07% (4,92% за 2012г.) от всички разкрити в периода престъпления са извършени от малолетни,  а от непълнолетни - 14,01% (17,54%-2012г.).  В резултат на извършения анализ и ефективното противодействие е намален делът на малолетните и непълнолетните извършители на криминални престъпления.

 

Структура  и  интензивност  на  икономическата  престъпност

Основни приоритети в дейността на икономическа полиция през  2013 г. бяха:

- Противодействие на престъпленията, свързани с търговия, с акцизни стоки;
- Противодействие на престъпленията, свързани с т.нар. ”телефонни измами” 
- Престъпления, свързани с ощетяване на националния бюджет и фондовете на ЕС.

По линия ”Акцизи”, са иззети над 1 100 000 къса цигари без акцизен бандерол и 70 кг. нарязан тютюн.  Образувани са повече от 100 досъдебни производства, срещу лица извършили престъпления по чл. 234 от НК. 50 % от които са бързи и незабавни досъдебни производства. Преустановена е работата на нелегален цех, за производство на високо алкохолна напитка,  като са иззети и 1 тон спиртен дестилат.
Значими резултати са постигнати и по линия на финансово – кредитната система, като е прекратено източване на НЗОК и ДФ ”Земеделие”
По линия Корупция е документиран случай на получен подкуп от адвокат от СлАК .
По линия ”телефонни измами” са образувани 12 досъдебни производства. Преустановена е дейността на организирана престъпна група извършваща измами на територията на цялата страна. Образувани са 9 производства, които са изпратени в Специализирана прокуратура.
Регистрираните престъпления по икономическа линия през периода са 297. Нивото на регистрираната икономическата престъпност се е увеличило в сравнение с периода на 2012 г., когато  са регистрирани 230 престъпления.
Разкритите икономически престъпления през периода са общо 150 бр. Разкриваемостта на икономически престъпления за 2013г. се е увеличила на 71 % в сравнение с 2012 г.

Дейност на инспекторите от ”Детска  педагогическа  стая”
Инспекторите от ДПС в региона са водили на отчет общо 257 малолетни и непълнолетни лица (313 за 2012 г.), от които новозаведените са 34 (спрямо 77 за 2012 год.). Снети от отчет са 71. Към края на отчетния период  в ДПС се водят на отчет 186 малолетни и непълнолетни лица, от които 126 – проявени и 60 утвърдени.

Досъдебно  производство

През 2013 г. в ОДМВР - Сливен са разследвани общо 4082 досъдебни производства (4478 за 2012 г.). От тях новообразуваните са 3075 (3489-2012г.) досъдебни производства или 414 по-малко. През годината общо са приключени 3468 (3852-2012г.) досъдебни производства. Приключени с мнение за съд са 1332 (1307-2012г.) - с 25 повече. Бързите  производства са 228 (198-2012г.) – с 30 повече, незабавните производства са 59 срещу 2 за 2012 г. Прекратените досъдебни производства са 917 срещу 973 за 2012 г.. Приключени с мнение за спиране  са 1219 (1608-2012г.) досъдебни производства. Повдигнато е обвинение на 1842 (1816-2012г.) лица. Стриктно се спазва изискването за докладване на делата на наблюдаващите ги прокурори, като няма дело, разследвано извън законовите срокове. Създадената екипна организация на работа с оперативните и охранителните служби и доброто  взаимодействие  между службите води до повишена разкриваемост на регистрираните престъпления, в частност на битовите престъпления.

 Охранителна  дейност

 Служителите от Териториална “Полиция” на дирекцията за 2013 година са  приключили 8309 преписки (4125 за 2012 г.). Участвали са в разкриването на 907 престъпления (1007 за 2012г.). Задържали са 52 лица (41 за 2012 г.), обявени за издирване и са издирили 49 (20 за 2012 г.) противозаконно отнети МПС и вещи.  Предупредени са 3567 лица (4606 за 2012 г.) по чл. 56 от ЗМВР.  Изготвени са 118 (79) предложения за осигуряване безопасността на движението и 116 (53) за подобряване опазването на обществения ред.  През отчетния период служителите на “Териториална полиция“ са съставили общо фишове и актове 4880 (5583 за 2012г.).
Служителите на “Патрулно - постова дейност” от дирекцията са участвали  в разкриването на 335 престъпления (495 – 2012 г.). Задържали са 1153 лица (1253 – 2012 г). Предупредени са 2867 лица (3315 – 2012 г.) по чл. 56 от ЗМВР. Реагирали са на 12180 сигнала (11629 – 2012 г.), като по-голямата част от тях са за нарушаване на нощната тишина и за извършени престъпления.

Опазване на обществения ред при провеждане на масови мероприятия
При проведените през годината избори, регионални форуми, международни мероприятия, спортни прояви и по време на официални и религиозни празници не са допуснати инциденти при обезпечаването на обществения ред.
Голяма част от служителите от ТП и ООР в РУП при ОДМВР, са участвали многократно в охранителни мероприятия в гр. София-протести и спортни, както и мероприятия по охраната на ДГ в района РДГП - Елхово и РДГП - Болярово.

Безопасност  на  движението

През 2013 година се наблюдава запазване на тенденцията за намаляване броя на жертвите от ПТП, повишаване на ефективността на контролната и превантивната дейност по безопасност на движението.
През 2013г. за цялата област се наблюдава тенденция за намаление на регистрираните ПТП,  спрямо тези за същия период на 2012 г. Тежките ПТП са намалели с 28, броя на убитите е намален с 2, а на ранените е с 68 по-малко.

Област Сливен ПТП общо Тежки Убити Ранени
2013г. 1032 187 23 243
2012г. 1047 215 25 311
Разлика -15 -28 -2 -68
 
По линия на Административно наказателна дейност на територията на ОДМВР-Сливен за 2013г. са съставни 5334 акта и 22708 фиша. Издадени са 1911 заповеди за налагане на принудителни административни мерки, от тях 387 за временно отнемане на СУМПС и 937 за спиране от движение на МПС, поради липса на застраховка “Гражданска отговорност”. За 2013г. са издадени 4618 наказателни постановления.

Контрол  на  оръжията,  взривните  вещества  и  пиротехническите  изделия

ОДМВР-Сливен прилага мерки за усъвършенстване на контрола върху оръжията, взривните вещества и пиротехническите изделия и взаимодействие с частно-охранителните фирми.
През  2013 г. на територията на ОДМВР-Сливен няма констатирани случаи на кражби на взривни материали, токсични химически вещества, препарати за растителна защита и радиоактивни вещества. Иззето е незаконно притежавано 22 броя огнестрелно оръжие и 328 броя боеприпаси.
Създадена е организация за провеждане на срещи с представителите и регионалните ръководители на частните охранителните фирми. Установен е и начина за взаимодействие между служителите на ОДМВР и служителите от частните охранителните фирми, което води до ефективно противодействие на битовата престъпност и грубите нарушения на обшествения ред.

Български  документи  за  самоличност

През 2013 г. са регистрирани 14672 бр. заявления за издаване на лични карти, заявления за издаване на паспорти – 10 046 бр. и заявления за подмяна на свидетелства за управление на МПС /СУМПС/ от звената “БДС” при РУ-я “Полиция” – Нова Загора, Котел и Твърдица - 5058 бр. 
През 2013 г. за констатирани административни нарушения на Закона за българските лични документи /ЗБЛД/ са издадени 2 965 наказателни постановления на основание чл.80 и чл.81 от ЗБЛД на стойност 87650лв.,като към края на 2013г. от тази сума са платени 26,86 %.
 
Приоритетни  задачи  в дейността на ОДМВР-Сливен

В края на отчетния период Министерство на вътрешните работи изготвя оценка на базата на три критерия за дейността на  СДВР и ОДМВР в страната- „Резултатност на разследването”, „Резултатност на оперативно-издирвателната дейност” и „Резултатност на превантивната и охранителната дейност”.  Като комплексна оценка ОДМВР-Сливен е на първа позиция по посочените критерии.

Приоритет в работата на ОДМВР-Сливен остава бързата и ефективна реализация на наказателната отговорност. Успешното противодействие на тежките престъпления срещу личността и активна превенция на престъпленията срещу битовата престъпност. Насочване на силите и средствата на “Охранителна полиция” към невралгичните точки на територията на областта. Ефективна превенция и противодействие на измамите, злоупотребите и неефективното управление или използване на средства на ЕС.

Част от мерките, предприети от ръководството на ОДМВР-Сливен за изпълнение на приоритетните задачи, са подобряване  качеството  на  работа  при  разкриването и разследването  на  извършените  престъпления. Продължаване  на  работата  по  прилагане  на  системния  и  проактивен  подход  в  оперативно - издирвателната  дейност. Активно взаимодействие с новосъздадените структури в Главна дирекция „Национална полиция” по приоритетните линии на работа.Съвместна  работа  с  използване  възможностите  на  други  държавни  органи за  ефективно  и  координирано  разследване  на  престъпленията.