МВР

ОД Сливен

 

Инструкция за получаване и попълване на заявления за издаване на български лични документи

1. Заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин се
предоставя на лицето в съответното звено „Български документи за самоличност”
на РУ на МВР или на ОДМВР.


2. Заявлението се отпечатва от служителя в звеното и се предоставя на заявителя с
автоматично попълнени основни данни по гражданско състояние.


3. Заявителя извършва проверка на попълнените данни, като отразява в заявлението
вярно/невярно чрез маркиране на съответното поле със заграждане, подчертаване
или с отметка „v” .


4. Нанася корекции на автоматично попълнените данни при несъответствие или
настъпила промяна.


5. ПОПЪЛВА ПРАЗНИТЕ ПОЛЕТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЗАЯВЕНИЯ ВИД
ДОКУМЕНТ .


6. Данните в заявлението, които не са попълнени автоматично и корекциите на
попълнените данни се отразяват от заявителя четливо на ръка.


7. Заявлението се получава лично, след удостоверяване на самоличността и посочване
на вида на документа и желаната услуга.


8. Заявление за издаване на български личен документ на лица до 18 годишна възраст
се получава само от родител, настойник или попечител.