МВР

ОД Сливен

 

При промяна на имена и/или постоянен адрес

След промяна на имената, в срок до 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.

След промяна на постоянния адрес, в срок до 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.


Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа.
 

При промяна на постоянния адрес от едно населено място в друго населено място, в срок до 30 дни от издаване на новия документ лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на ново свидетелство за управление на моторно превозно средство.
Не е задължителна подмяната на паспорта при смяна на постоянен адрес.