МВР

ОД Сливен

 

Отговори на често задавани въпроси

 • Не трябва да се подменят предсрочно документите от стария образец.
 • Документите от стария образец са и ще бъдат валидни за страната, ЕС и чужбина до срока на тяхната валидност.
 • Валидността на паспорта за деца е 5 години.
 • Пръстови отпечатъци се снемат на лица над 12 г. възраст.
 • С паспорт в срок на валидност можете да преминавате държавната граница и да пребивавате извън страната.
 • С лична карта в срок на валидност можете да напускате страната и да се завръщате с нея през вътрешните граници на Република България с държавите - членки на Европейския съюз, както и в случаите, предвидени в международни договори.
 • След смяна на постоянния адрес, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.
 • След смяна на имената, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.
 • Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа.
 • Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не направи необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст.
 • Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не върне паспорта си или заместващия го документ на органа, който го е издал, в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност или след отпадане на основанието за издаването или ползването му.


Въпрос: Възможно ли е таксите за издаването на новите български лични документи да се заплатят с държавни таксови марки?

Отговор: Държавни таксови марки не могат да бъдат ползвани за заплащане на държавните такси, определени за издаване или подмяна на български лични документи по ЗБЛД.