МВР

ОД Сливен

 

English version

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ, ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЧЛЕНОВЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване на гражданите и юридическите лица в МВР

Организационно-технологични правила за организацията на административното обслужване на гражданите и юридическите лица в ОД МВР – Сливен

Харта на клиента

Приложение към Харта на клиента


 І- Услуги от Административния регистър, предоставяни от група „Миграция“

 ІІ- Разрешения за пребиваване

 ІІІ- Издаване на документи на граждани на ЕС и членовете на техните семейства

 ІV- Издаване на български лични документи

 V- Издаване на удостоверителни документи

 VІ- Начини на заплащане на административните услуги

 VІІ- ОБРАЗЦИ:

  1. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ
  2. АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ
    • Адресна карта (Приложение №1 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в РБ)
  3. ПОКАНИ-ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИЗОВИЯ РЕЖИМ (НУРИВОВР)
  4. ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

АДРЕС на група “Миграция”: п.к.8800 гр. Сливен, ул. “Д-р Миркович” № 2, ет.2

Служебни телефони: +359 44 644 439, +359 44 644 294

Email: [email protected]

РАБОТНО ВРЕМЕ: 08:30 ч. – 17:30 ч., без прекъсване.

ПРИЕМЕН ДЕН на началника на група „Миграция”: всеки вторник и четвъртък от 14:00 до 17:00 часа

-----------------------------------------------------------------------------------------
ADDRESS: 8800 Sliven, 2 “Dr. Mircovich” str., fl.2

tel: +359 44 644 439, +359 44 644 294

Email: [email protected]

WORKING TIME: 08:30 – 17:30, non-stop.

VISITING DAYS of the head of “Migration group”: every Tuesday and Thursday from 14:00 to 17:00

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ