МВР

ОД Сливен

 

Миграция

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ И ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЧЛЕНОВЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

І. Видове пребиваване на чужденци в Република България, съгласно Закона за чужденците в Република България. Основанията за разрешаване на видовете пребивавания и дължими такси, съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

1. Краткосрочно пребиваване - до три месеца в рамките на всеки 6-месечен период от датата на влизането в страната.

2. Продължително пребиваване - с разрешен срок до една година.
2.1. Основанията за разрешаването на продължително пребиваване са посочени в чл. 24, чл. 24а, чл. 24б, чл. 24в, чл. 33а и чл. 33к от ЗЧРБ.
2.2. При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Р. България се събират следните такси:
- до 6 месеца - 200 лв.;
- до 1 година - 500 лв.;
- за искане на услугата се събира такса 10 лв.
2.3. Чужденците от български произход заплащат 5 на сто от таксите за разрешаване на пребиваване.

3. Дългосрочно пребиваване - с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление.
3.1. Основанията за разрешаването на дългосрочно пребиваване са посочени в чл. 24г от ЗЧРБ.
3.2. За разрешаване на дългосрочно пребиваване чужденец в Р. България се събира еднократна такса 1000 лв. За искане на услугата се събира такса 10 лв.
3.3. Чужденците от български произход заплащат 5 на сто от таксите за разрешаване на пребиваване.

4. Постоянно пребиваване - с разрешен неопределен срок.
4.1. Основанията за разрешаването на постоянно пребиваване са посочени в чл. 25 от ЗЧРБ.
4.2. За разрешаване на постоянно пребиваване чужденец в Р. България се събира еднократна такса 1000 лв. За искане на услугата се събира такса 10 лв.
4.3. За разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец - член на семейството на български гражданин, който е пребивавал непрекъснато на територията на Р. България през последните пет години, се събира такса 150 лв.
4.4. Чужденците от български произход заплащат 5 на сто от таксите за разрешаване на пребиваване.

ІІ. Видовете пребиваване на граждани на ЕС и членовете на техните семейства в Р. България, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Р. България на граждани на ЕС и членовете на техните семейства. Основанията за пребиваване и дължими такси, съгласно Тарифа № 4.

1. Продължително пребиваване - с разрешен срок до 5 години.
- Основанията за пребиваване са посочени в чл. 8 от ЗВПНРБГЕСЧТС.
2. Постоянно пребиваване - с разрешен неопределен срок.
- Основанията за пребиваване са посочени в чл. 16 от ЗВПНРБГЕСЧТС.
3. За издаване на удостоверение за продължително или постоянно пребиваване на гражданин на ЕС, на гражданин на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), на гражданин на Конфедерация Швейцария и членовете на семейството му, които са граждани на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, се събира такса 7 лв.

ІII. Група “Миграция” извършва заверки на покани-декларации за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел частно посещение на чужденец в Р. България след предоставяне на изискуемите документи съгласно чл. 17 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим; извършва адресна регистрация на чужденци (до 5 дни от влизането в страната), издава удостоверителни документи и приема заявления за събиране на семейство.

ІV. Нормативни документи.
 
-Закон за чужденците в Република България

-Правилник за прилагане на закона за чужденците в Република България

-Закон за влизането пребиваването и напускането на Р.България на граждани на ЕС и членовете на техните семейства

-Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

-Тарифа 4 за таксите които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

V. Образци на заявления, покани-декларации и адресна карта.

- Покана-декларация образец, съгласно приложение №3

- Покана-декларация образец, съгласно приложение №4

- Покана-декларация образец, съгласно приложение №5

- Покана-декларация образец, съгласно приложение №6 /

- Заявление за предоставяне право на краткосрочно пребиваване на чужденец в Република България

- Заявление за предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България

- Заявление за предоставяне право на постоянно пребиваване на чужденец в Република България

- Заявление за предоставяне право на дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България

- Заявление за продължително пребиваване на граждани на ЕС и членовете на техните семейства в Република България

- Заявление за постоянно пребиваване на граждани на ЕС и членовете на техните семейства в Република България

- Адресна карта

Услуги по Административния регистър

АДРЕС на група “Миграция”: гр. Сливен, ул. “Д-р Миркович” № 2
Служебни телефони: 044/644-439, 044/644-294
Работно време: 08.30 ч. – 17.30 ч., без прекъсване.

Приемен ден на началника на група „Миграция”: всеки вторник и четвъртък от 14:00 до 17:00 часа 

Банкова сметка на ОД МВР – Сливен:
Банка “ОББ” АД – клон Сливен
IBAN: BG55 UBBS 8002 3106 1387 00
BIC:UBBSBGSF